Обемни водонагреватели

Обемни водо­на­гре­ватели

09.01.2015

Обемни водо­на­гре­ва­тели (бой­лери) — това са цилин­дрични съдове за нагря­ване и съхра­не­ние на топла вода. Те имат здрав корпус, добра топло­изо­ла­ция и рабо­тят с един или няколко източ­ника на топ­лина. Използ­ват се както за отоп­ле­ние, така и за снаб­дя­ване с гореща вода.

В най-обик­но­ве­ния си вид обем­ните водо­на­гре­ва­тели за нагря­ване на вода използ­ват елек­три­че­ски нагре­ва­тел. Получава се просто и надеждно, но и много скъпо при­ло­же­ние. Ние ви пред­ла­гаме модерни и висо­ко­тех­но­ло­гични реше­ния, които поз­во­ля­ват използва­нето на алтер­на­тивни енер­гийни източ­ници. Нагретият от тях топло­но­си­тел цир­ку­лира по вътрешни топло­об­менни сер­пен­тини и пре­дава топ­ли­ната си на водата в обемен водо­на­гре­ва­тел.

Накопи­тель­ные бой­леры

Външните източ­ници за нагря­ване на водата в бой­лера могат да бъдат раз­лични видове: може да е обик­но­вен газов котел или котел на твърдо гориво, пелетна камина или слън­чев колек­тор. Разходите за такава система може да се раз­глеж­дат като инве­сти­ция в бъде­щето за запазване на бюд­жета ви. Все пак слън­че­вата енер­гия е без­платна, а топ­лин­ната енер­гия от дър­весни пелети е зна­чи­телно по-евтина от елек­три­че­с­ката. При това, ако е необ­хо­димо, винаги можете да използ­вате нор­мал­ния елек­три­че­ски нагре­ва­тел като резер­вен източ­ник на топ­лина.

Обемът на бой­лера зависи от отоп­ля­е­мата площ и броя на хората в дома­кин­ството и може да има няколко неза­ви­сими топло­об­менни сер­пен­тини за използване на раз­лични източ­ници на топ­лина. Това съще­ствено пови­шава него­вата ефек­тив­ност. Корпусът на бой­лера издъ­ржа на голямо вътрешно наля­гане. За дости­гане на високо КПД е необ­хо­дима спе­ци­ална мощна изо­ла­ция. Много съвре­менни модели са снаб­дени със сложни системи за защита и авто­ма­тично управ­ле­ние, като тита­ново покри­тие, вгра­ден маг­не­зиев анод, тер­мо­стат и защи­тен клапан.

Въпреки отно­си­тел­ната слож­ност и тех­но­ло­гич­ност на кон­струк­ци­ята, основ­ното достойн­ство на обем­ните водо­на­гре­ва­тели е уни­кал­ната им ико­но­мич­ност по време на работа. Те кон­су­ми­рат малко енер­гия, по-голяма част от която е полу­чена от външни източ­ници и по този начин правят вашата отопли­телна инста­ла­ция като цяло по- ико­но­мична и изгодна.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by