Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Закон за устройство на територията

Закон за устрой­ство на тери­то­рията

Фотовол­та­ични системи в България

25.08.2019 14.07.2020

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ци­онно про­ек­ти­ране и стро­и­тел­ство в България. Ще раз­гле­даме вли­я­ни­ето на този закон върху изграж­да­нето на соларни елект­ро­цен­трали.

Съдържа­ние

Видове тери­то­рии
Катего­рии на стро­ежите
Шеста кате­го­рия
Разреше­ние за строеж
Строеж без раз­ре­ше­ние
Противо­ре­чия в закона
Изтегляне в PDF-формат

Видове тери­то­рии

В седмия член на закона са опи­сани видо­вете тери­то­рии и е дадено обяс­не­ние на поня­ти­ето «урба­ни­зи­рана тери­то­рия»:

Чл. 7, ал. 1
Според основ­ното им пред­на­зна­че­ние, опре­де­лено с кон­цеп­ци­ите и схе­мите за про­стран­ствено раз­ви­тие и общите устрой­ствени пла­нове, тери­то­ри­ите в стра­ната са: урба­ни­зи­рани тери­то­рии (насе­лени места и селищни обра­зу­ва­ния), земе­дел­ски тери­то­рии, горски тери­то­рии, защи­тени тери­то­рии, нару­шени тери­то­рии за въз­ста­но­вя­ване, тери­то­рии, заети от води и водни обекти, и тери­то­рии на транс­порта.

Катего­рии на стро­ежите

Предви­дени са шест кате­го­рии на стро­ежа, в зави­си­мост от харак­те­ри­сти­ките, зна­чи­мо­стта, слож­но­стта и рис­ко­вете при екс­пло­ата­ция, които са опи­сани в член 137. Към пър­вата кате­го­рия се отна­сят авто­ма­ги­стра­лите, желез­ните пътища, лети­щата, елект­ро­цен­тра­лите с мощ­ност над 100 мега­вата и други обекти, изис­кващи мак­си­ма­лен кон­трол.

Електро­цен­тра­лите с мощ­ност от 25 до 100 мега­вата се отна­сят към вто­рата кате­го­рия на стро­ежа, а с по-малко от 25 мега­вата — към тре­тата кате­го­рия, с изклю­че­ние на обек­тите, стро­ежът на които се отнася към шестата кате­го­рия:

Чл. 137
В зави­си­мост от харак­те­ри­сти­ките, зна­чи­мо­стта, слож­но­стта и рис­ко­вете при екс­пло­ата­ция стро­ежите се кате­го­ри­зи­рат, както следва:
1. първа кате­го­рия:
<...>
з) елек­три­че­ски цен­трали и топло­цен­трали с мощ­ност над 100 мега­вата;
<...>
2. втора кате­го­рия:
<...>
ж) елек­три­че­ски цен­трали и топло­цен­трали с мощ­ност от 25 до 100 мега­вата;
<...>
3. трета кате­го­рия:
<...>
д) елек­три­че­ски цен­трали и топло­цен­трали с мощ­ност до 25 мега­вата с изклю­че­ние на обекти за про­из­вод­ство на енер­гия по чл. 147, ал. 1, т. 14;
<...>
6. шеста кате­го­рия — стро­ежите по <...> и чл. 147.

По този начин, изграж­дане на соларна елект­ро­цен­трала може да бъде отне­сено към една от чети­рите кате­го­рии, в зави­си­мост от ней­ната мощ­ност и раз­по­ло­же­ние:

Катего­рияМощност, MW
първа> 100
втора25 ÷ 100
трета< 25
четвърта
пета
шеста< 1*

* Обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14

Шеста кате­го­рия

В член 147 е напра­вено изклю­че­ние за цен­тра­лите с мощ­ност до 1 мега­ват вклю­чи­телно, използ­ващи възоб­но­вя­е­мите източ­ници на енер­гия и раз­по­ло­жени към съще­ству­ващи сгради в урба­ни­зи­ра­ните тери­то­рии, в това число върху покри­вните и фасад­ните им кон­струк­ции и в при­ле­жа­щите им позем­лени имоти. За такива обекти не се изис­ква одоб­ря­ване на инве­сти­ци­онни про­екти:

Чл. 147, ал. 1
Не се изис­ква одоб­ря­ване на инве­сти­ци­онни про­екти за изда­ване на раз­ре­ше­ние за строеж за:
<...>
14. монтаж на инста­ла­ции за про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия, топ­линна енер­гия и/или енер­гия за охла­ждане от възоб­но­вя­еми източ­ници с обща инста­ли­рана мощ­ност до 1 МW вклю­чи­телно към съще­ству­ва­щите сгради в урба­ни­зи­ра­ните тери­то­рии, в т. ч. върху покри­вните и фасад­ните им кон­струк­ции и в при­ле­жа­щите им позем­лени имоти;

Законът не пре­дви­жда мини­мал­ната мощ­ност на инста­ла­ци­ята, при която не се изис­ква раз­ре­ше­ние за строеж. Също така, усло­ви­ята в това отно­ше­ние са напълно една­кви за про­из­вод­ството както на елек­три­ческа, така и на топ­линна енер­гия. Излиза, че мон­ти­ра­нето даже на един фото­вол­та­и­чен модул или слън­чев колек­тор за гореща вода е шеста кате­го­рия на строеж.

Разреше­ние за строеж

Разреше­ни­ето за такава инста­ла­ция се издава от глав­ния архи­тект на общи­ната, на чиято тери­то­рия се пла­нира мон­ти­ране на систе­мата. При пода­ване на заяв­ле­ни­ето е необ­хо­димо да се пред­ста­вят ста­но­ви­щата на инже­нер-кон­струк­тор и елек­тро­ин­же­нер, а в случай на при­съе­ди­ня­ване към общата елек­три­ческа мрежа — ста­но­ви­щето на мре­жови опе­ра­тор:

Чл. 147, ал. 2
За стро­ежите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 <...>, а в слу­ча­ите по т. 14 — се пред­ста­вят ста­но­вища на инже­нер-кон­струк­тор, на елек­тро­ин­же­нер и/или на инже­нер по топло­тех­ника с чер­тежи, схеми, изчис­ле­ния и ука­за­ния за изпъл­не­ни­ето им и ста­но­вище, с което са опре­де­лени усло­ви­ята за при­съе­ди­ня­ване към раз­пре­де­ли­тел­ната мрежа.

Строеж на слън­чева елект­ро­цен­трала

Изграж­дане на елект­ро­цен­трала по проект

Освен това, в съо­т­вет­ствие с член 153, при пода­ване на заяв­ле­ни­ето е необ­хо­димо да се пред­стави доку­мент, под­твър­жда­ващ правото на соб­стве­но­стта или дого­вор за отстъ­пено право на строеж, а също и ситу­а­ци­он­ната скица на позем­лен имот:

Чл. 153, ал. 1
В слу­ча­ите, когато не се изис­ква одоб­ря­ване на инве­сти­ци­о­нен проект, раз­ре­ше­ние за строеж се издава само въз основа на иска­нето за раз­ре­ше­ние и доку­мент за соб­стве­ност, за учре­дено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на спе­ци­а­лен закон. В раз­ре­ше­ни­ето за строеж се впи­сват видо­вете стро­и­телни и мон­тажни работи, които ще бъдат изпъл­нени. За постройки и съоръ­же­ния по чл. 147, ал. 1 към раз­ре­ше­ни­ето за строеж се при­лага ситу­а­ци­онна скица с обо­зна­чени линии на застро­яване, раз­сто­я­ния и висо­чини.

В член 148 са опи­сани небхо­ди­мо­стта, усло­ви­ята и про­це­ду­рата на полу­ча­ване на раз­ре­ше­ние за строеж:

Чл. 148
(1) Строежи могат да се извър­шват само ако са раз­ре­шени съгласно този закон.
(2) Разреше­ние за строеж се издава от глав­ния архи­тект на общи­ната.
<...>
(4) Разреше­ни­ето за строеж се издава на въз­ло­жи­теля въз основа на одоб­рен тех­ни­че­ски или рабо­тен инве­сти­ци­о­нен проект, когато такъв се изис­ква. <...> Разреше­ни­ето за строеж се издава в 7-дневен срок от постъп­ване на пис­ме­ното заяв­ле­ние, когато има одоб­рен инве­сти­ци­о­нен проект.
(5) Когато въз­ло­жи­тел е лице, което има право да строи в чужд имот по силата на спе­ци­а­лен закон, раз­ре­ше­ни­ето за строеж се издава на въз­ло­жи­теля и на соб­стве­ника на имота. Разреше­ние за строеж в съсоб­ствен имот се издава при спазване на усло­ви­ята и реда на чл. 183.
<...>
(7) Разреше­ние за нов строеж в недви­жим имот, в който съще­ствува неза­ко­нен строеж, не се издава на лицето, извър­шило неза­кон­ния строеж, докато същият не бъде пре­мах­нат или уза­ко­нен.
(8) Одобре­ният инве­сти­ци­о­нен проект, когато такъв се изис­ква, е нераз­делна част от раз­ре­ше­ни­ето за строеж. Влязло в сила реше­ние по оценка на въз­дей­стви­ето върху окол­ната среда (ОВОС) или реше­ние, с което е пре­це­нено да не се извър­шва ОВОС, както и реше­ние за одоб­ря­ване на доклад за без­опас­ност за изграж­дане или рекон­струк­ция на пред­при­я­тие и/или съоръ­же­ние с висок рисков потен­циал или на части от него по реда на Закона за опазване на окол­ната среда, е при­ло­же­ние, нераз­делна част от раз­ре­ше­ни­ето за строеж.
(9) В раз­ре­ше­ни­ето за строеж се впи­сват: 1. всички фак­ти­че­ски и правни осно­ва­ния за изда­ва­нето му; 2. усло­ви­ята, свър­зани с изпъл­не­ни­ето на стро­ежа, вклю­чи­телно <...>

Строеж без раз­ре­ше­ние

В същото време, за стро­ежа на някои обекти не се изис­ква раз­ре­ше­ние: газови инста­ла­ции в жилищни и селски къщи, под­порни стени с висо­чина до 1.2 m, оран­же­рии с площ до 200 m2 и много друго. Пълният списък на такива инста­ла­ции е предо­ста­вен в член 151, а през 2019 година в него беше доба­вена нова точка № 15:

Чл. 151, ал. 1
Не се изис­ква раз­ре­ше­ние за строеж за:
<...>
15. изграж­дане на елек­три­че­ски уредби и инста­ла­ции за ниско напре­же­ние, когато се изграж­дат извън обхвата на инве­сти­ци­он­ния проект за основ­ното застро­яване, раз­по­ло­жени в регу­ла­ци­он­ните гра­ници на имоти — частна соб­стве­ност, отре­дени за инди­ви­ду­ално ниско жилищно застро­яване, до гра­ни­цата на соб­стве­ност на елек­три­че­с­ките съоръ­же­ния;

Да про­ана­ли­зи­раме този пункт в детайли. В нача­лото се спо­ме­нава «уредби и инста­ла­ции за ниско напре­же­ние». Всъщност, всяка фото­вол­та­ична система е инста­ла­ция с ниско напре­же­ние. Това следва от опре­де­ле­ни­ето, дадено в Наредба № 1 от 27 май 2010 година «За про­ек­ти­ране, изграж­дане и поддъ­р­жане на елек­три­че­ски уредби за ниско напре­же­ние в сгради»:

Чл. 1, ал. 1
С наред­бата се опре­де­лят изис­ква­ни­ята при про­ек­ти­ране, изграж­дане, про­верка и поддъ­р­жане на елек­три­че­ски уредби за ниско напре­же­ние в сгради, захран­вани с про­мен­ливо напре­же­ние до 1000 V с номи­нална честота 50 или 400 Hz или с посто­янно напре­же­ние до 1500 V, нари­чани за крат­кост «елек­три­че­ски уредби в сгради».

В същата наредба има изклю­че­ние за системи, които доста­вят про­из­ве­де­ната елек­три­ческа енер­гия в обще­стве­ната мрежа:

Чл. 3
Наредбата не се при­лага за:
<...>
2. елек­тро­раз­пре­де­ли­телни мрежи за обще­ствено снаб­дя­ване с елек­три­ческа енер­гия, както и за елек­тро­про­из­вод­ство и елек­тро­пре­нос в такива мрежи;

Назначе­ни­ето на позем­ле­ния имот, в гра­ни­ците на който се пла­нира изграж­да­нето на такава елек­три­ческа инста­ла­ция, трябва да е «частна соб­стве­ност, за инди­ви­ду­ално ниско жилищно застро­яване». В съо­т­вет­ствие с член 23 ЗУТ, «ниско жилищно застро­яване» озна­чава сгради с висо­чина не повече от 7 или 10 метра:

Чл. 23
(1) Характерът на застро­ява­нето се опре­деля в зави­си­мост от висо­чи­ната на сгра­дите на основ­ното застро­яване, както следва:
1. ниско застро­яване — с висо­чина до 10 м;
2. средно застро­яване — с висо­чина до 15 м;
3. високо застро­яване — с висо­чина над 15 m.
(2) Във вил­ните зони застро­ява­нето е ниско — до 7 m.

Подробно обяс­не­ние на това, как се опре­деля висо­чи­ната на сгра­дите, се дава в член 24 ЗУТ, но нас ни инте­ре­сува не фак­ти­че­с­ката висо­чина на сгра­дите, а пред­на­зна­че­ни­ето на пар­цела. Това може да се про­вери в доку­менти за позем­ле­ния имот или в кадаст­рал­ната карта.

Кадаст­рална карта на България

Сега трябва да раз­бе­рем фра­зата «до гра­ни­цата на соб­стве­ност на елек­три­че­с­ките съоръ­же­ния». За това ще се обър­нем към Наредба № 6 от 24 фев­ру­ари 2014 година «За при­съе­ди­ня­ване на про­из­во­ди­тели и кли­енти на елек­три­ческа енер­гия към пре­нос­ната или към раз­пре­де­ли­тел­ните елек­три­че­ски мрежи», а именно към раз­дела VII «Граница на соб­стве­ност на елек­три­че­с­ките съоръ­же­ния»:

Чл.29, ал. 1
Когато елек­три­че­с­ката енер­гия се доставя на кли­ента от съоръ­же­ния на опе­ра­тора на раз­пре­де­ли­тел­ната мрежа на ниво ниско напре­же­ние, гра­ни­цата на соб­стве­ност е изхо­дя­щите клеми на сред­ствата за тър­гов­ско измер­ване или изхо­дя­щите клеми на раз­по­ло­же­ните непо­сред­ствено след тях пред­па­зи­тели или прекъ­свачи.

По този начин можем да напра­вим логи­чен извод, че не се нуж­даем от раз­ре­ше­ние за строеж, ако пла­ни­раме да изгра­дим соларна цен­трала за соб­ствено потреб­ле­ние (без да доста­вяме енер­гия към общата мрежа), която не излиза извън гра­ни­ците на соб­стве­но­стта на елек­три­че­с­ките съоръ­же­ния и върху позем­лен имот с пред­на­зна­че­ние «частна соб­стве­ност, ниско застро­яване».

Ако това наи­стина е така, то изглежда много странно, че това не е посо­чено изрично в ЗУТ. От гледна точка на стро­и­тел­ния процес на слън­чева елект­ро­цен­трала, няма раз­лика дали гене­ри­ра­ната енер­гия ще бъде доста­вена към мре­жата или кон­су­ми­рана на място. Интересно е също, че за слън­че­вите колек­тори (за загря­ване на битова вода) не са напра­вени ника­кви изклю­че­ния.

Противо­ре­чия в закона

Според много архи­текти, «Закон за устрой­ство на тери­то­ри­ята» е много сложен и оста­рял. Трябва да е заме­нен с моде­рен стро­и­те­лен кодекс, който да бъде по-лесен и раз­би­раем за всички участ­ници.

Българ­ските архи­текти смятат, че законът за устрой­ството на тери­то­ри­ята е оста­рял

Наистина, поня­кога е много трудно да се раз­бере какво са имали пред­вид авто­рите на закона. Много от него­вите точки могат да бъдат тъл­ку­вани по раз­ли­чен начин. Някои моменти изглеж­дат въобще изне­на­д­ващи: напри­мер, защо се изис­ква раз­ре­ше­ние за инста­ли­ране на слън­чев колек­тор, а за газова инста­ла­ция (която е много по-опасна) то не е нужно? Освен това, посто­ян­ните «добавки» към закона услож­ня­ват и без това обър­ка­ната струк­тура.

Надяваме се, че нашата статия е изяс­нила някои от въпро­сите, свър­зани с изграж­да­нето на фото­вол­та­ични цен­трали в България, и вяр­ваме, че с вре­мето ще има нов стро­и­те­лен кодекс, който ще уско­рява, а не спира раз­ви­ти­ето на тери­то­рии и възоб­но­вя­е­мата енер­гия.

Изтегляне в PDF-формат

Тук можете да изтег­лите пъл­ната версия на Закона за устрой­ство на тери­то­ри­ята на България с про­мени от 14 юли 2020 година:

Закон за устрой­ство на тери­то­рията

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by