Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Отопление и гореща вода в село Рудник

Отопление и гореща вода в село Рудник

29.07.2016

Стопан­инът на нов дом във Варнен­ска област ни помоли да мон­ти­раме ико­но­мична система за отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода. Едно от най-важ­ните усло­вия — през зимата в къщата тем­пе­ра­ту­рата трябва да е поло­жи­телна даже при изклю­чено отопли­телно устрой­ство.

За да решим тази задача ние пред­ло­жихме да мон­ти­раме пелетна камина, обемен бойлер, ради­а­тори и слън­чеви колек­тори. Обикно­вено слън­че­вите колек­тори се използ­ват за снаб­дя­ване с гореща вода, но ние пред­ло­жихме такъв вари­ант на инста­ли­ране, при който колек­то­рите могат да рабо­тят и за отоп­ле­ние на къщата. По този начин в сту­де­ния период от годи­ната, систе­мата ще оси­гури мини­мално ниво на отоп­ле­ние от без­плат­ната слън­чева енер­гия.

Инстали­ране на пелетна камина BURNiT Comfort

Камина BURNiT Comfort с мощ­ност 25 кВт мон­ти­рахме в каби­нета на кли­ента. Мощността на директ­ното топло­от­да­ване на ками­ната в поме­ще­ни­ето е 3.5 кВт, оста­на­лата част от топ­ли­ната се пре­дава чрез вод­ната риза на ради­а­то­рите и обем­ния бойлер ELDOM Green Line с обем 300 литра и две пара­лелни сер­пен­тини.

Монтаж на обемен бойлер ELDOM Green Line

На покрива мон­ти­рахме два слън­чеви колек­тора VIESSMANN Vitosol FM: един на юго­източ­ния склон, а друг — на юго­за­пад­ния. По този начин обез­пе­ча­ваме мак­си­ма­лен период от време за нагря­ване на топло­но­си­теля.

Слънчев колек­тор VIESSMANN на покрива на дома

Рано сут­ринта започва да работи колек­торът, който е раз­по­ло­жен на юго­източ­ния склон, в сре­дата на деня ефек­тив­но­стта на двата колек­тора е почти една­ква, а вечерта до самия залеза на слън­цето, работи втория колек­тор, обър­нат на юго­за­пад.

Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат

Темпера­тура на топло­но­си­теля в слън­че­вите колек­тори около обяд при посто­янно използване на гореща вода от бойлера

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by