Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Отопление и гореща вода в село Рудник

Отопление и гореща вода в село Рудник

29.07.2016

Стопан­инът на нов дом във Варнен­ска област ни помоли да мон­ти­раме ико­но­мична система за отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода. Едно от най-важ­ните усло­вия — през зимата в къщата тем­пе­ра­ту­рата трябва да е поло­жи­телна даже при изклю­чено отопли­телно устрой­ство.

За да решим тази задача ние пред­ло­жихме да мон­ти­раме пелетна камина, обемен бойлер, ради­а­тори и слън­чеви колек­тори. Обикно­вено слън­че­вите колек­тори се използ­ват за снаб­дя­ване с гореща вода, но ние пред­ло­жихме такъв вари­ант на инста­ли­ране, при който колек­то­рите могат да рабо­тят и за отоп­ле­ние на къщата. По този начин в сту­де­ния период от годи­ната, систе­мата ще оси­гури мини­мално ниво на отоп­ле­ние от без­плат­ната слън­чева енер­гия.

Инстали­ране на пелетна камина BURNiT Comfort

Камина BURNiT Comfort с мощ­ност 25 kW мон­ти­рахме в каби­нета на кли­ента. Мощността на директ­ното топло­от­да­ване на ками­ната в поме­ще­ни­ето е 3.5 kW, оста­на­лата част от топ­ли­ната се пре­дава чрез вод­ната риза на ради­а­то­рите и обем­ния бойлер ELDOM Green Line с обем 300 литра и две пара­лелни сер­пен­тини.

Монтаж на обемен бойлер ELDOM Green Line

На покрива мон­ти­рахме два слън­чеви колек­тора VIESSMANN Vitosol FM: един на юго­източ­ния склон, а друг — на юго­за­пад­ния. По този начин обез­пе­ча­ваме мак­си­ма­лен период от време за нагря­ване на топло­но­си­теля.

Слънчев колек­тор VIESSMANN на покрива на дома

Рано сут­ринта започва да работи колек­торът, който е раз­по­ло­жен на юго­източ­ния склон, в сре­дата на деня ефек­тив­но­стта на двата колек­тора е почти една­ква, а вечерта до самия залеза на слън­цето, работи втория колек­тор, обър­нат на юго­за­пад.

Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат

Темпера­тура на топло­но­си­теля в слън­че­вите колек­тори около обяд при посто­янно използване на гореща вода от бойлера

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by