Смяна на слън­чев колек­тор в Аксаково

Монтаж на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM

В нашата ком­па­ния постъпи искане за диа­гно­стика на система за снаб­дя­ване с гореща вода в частен дом. Старият слън­чев колек­тор пре­ста­нал нор­мално да нагрява водата, и сто­па­н­инът на дома се при­ну­дил все по-често да вклю­чва газо­вия котел, който е свър­зан с бой­лера чрез втори топло­об­мен­ник.

След оглед ние стиг­на­хме до извода, че от тръ­бите на ваку­ум­ния колек­тор частично се е изпа­рил газо­об­раз­ният топло­но­си­тел. Опитахме се да наме­рим нови тръби, но китай­ският про­из­во­ди­тел вече не съще­ствува, а ком­па­ни­ята, която е извър­шила мон­тажа на цялата система преди 9 години, е сме­нила про­фила на дей­но­стта си.

Старият слън­чев колек­тор след демон­тажаСтарият слън­чев колек­тор след демон­тажа

Тъй като не успяхме да наме­рим резервни части, а всички оста­нали ком­по­ненти на систе­мата рабо­теха изправно, пред­ло­жихме да заме­ним слън­че­вия колек­тор. След обсъж­дане на раз­лични вари­анти с кли­ента ние мон­ти­рахме новия модел на ком­па­ни­ята VIESSMANN със защита от пре­гря­ване — плос­кият слън­чев колек­тор Vitosol FM, абсор­бера на който авто­ма­тично нама­лява кое­фи­ци­ента на поглъ­щане на слън­че­вата енер­гия в зави­си­мост от загря­ва­нето на топло­но­си­теля.

Монтаж на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM на дома­шен покрив

Също така обър­на­хме вни­ма­ние на кли­ента, че защит­ното покри­тие на изо­ла­ци­ята на мед­ните тръби е в лошо състо­я­ние под въз­дей­стви­ето на външ­ната среда. Тъй като самата изо­ла­ция е в добро състо­я­ние, беше взето реше­ние да сменим само защит­ната лепенка.

Смяна на защит­ната лепенка на топло­изо­ла­ци­ята

Нищо друго не беше нужно да се прави: пом­пата и елек­тро­ни­ката рабо­тят добре. Особено ни зара­два 150-лит­ро­вия бойлер ELDOM, който е мон­ти­ран под покрива и работи вече десета година без опла­к­ва­ния.

Стария бойлер ELDOMРемонт на система за горещо водо­снаб­дяване

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи