Пелетна камина в офис

Пелетна камина в офис

Пелетните камини с водна риза стават все по-популярни, тъй като те поз­во­ля­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват вся­ка­кви поме­ще­ния. Инстали­ра­нето на такава камина в офиса не само пести пари на соб­стве­ника, но и съз­дава атмо­сфера на дома­шен уют за слу­жи­те­лите и посе­ти­те­лите.

Преди покуп­ката на камина въз­ни­кват много въпроси. Как да избе­рем камина и пелети за нея? Възможно ли е управ­ле­ние на ками­ната чрез интернет? Може ли да се използва топ­ли­ната от ками­ната, за нагря­ване на вода за битови нужди? Как да се ком­би­ни­рат пелетна камина и слън­чеви колек­тори?

Монтаж на пелетна камина Burnit

За да отго­во­рим на тези въпроси и наг­ледно да демон­стри­раме рабо­тата на всички системи ние решихме да инста­ли­раме пелетна камина в нашия офис. За площ от 77 м2 избрахме модел BURNiT Comfort с мощ­ност 13 кВт.

Подвър­зване на пелетна камина към бой­лера

В бли­зост до ками­ната мон­ти­рахме демон­стра­ци­о­нен бойлер ELDOM Green Line с отвор, за да може да се про­следи пре­да­ва­нето на топ­лина на вътреш­ния топло­об­мен­ник за нагря­ване на битова вода. В този случай се използва един топло­об­мен­ник, свър­зан с ками­ната, но има модели бой­лери и с два топло­об­мен­ника, които поз­во­ля­ват свър­зване на втори източ­ник на топ­лина, напри­мер — слън­чев колек­тор.

Монтаж на отопли­телни ради­а­тори

В стаите ние сло­жихме няколко ради­а­тора за отоп­ле­ние с авто­ма­ти­че­ски тер­мо­ре­гу­ла­тори и част от водна система «топъл под». Получи се напълно рабо­теща система за отоп­ле­ние на офиса, която също така е демон­стра­ци­о­нен стенд и лабо­ра­то­рия.

Медни тръби за пелетна камина

Зареждане на пелети в камина Burnit

Тук ние ще съби­раме ста­ти­стика и ще тестваме обо­рудване за дистан­ци­онно управ­ле­ние на систе­мата, а също така ще изпит­ваме раз­лични регу­ла­тори на тем­пе­ра­тура, топло­изо­ла­ция, топ­ливни гра­нули и много други.

Елате ни на гости, за да узна­ете подроб­но­сти и да видите пелет­ната камина в дей­ствие.

Филм за нашата работа

По тра­ди­ция заснехме кратко видео за мон­тажа на пелетната камина:

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи