Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Пелетна камина в офис

Пелетна камина в офис

26.10.2016

Пелетните камини с водна риза стават все по-популярни, тъй като те поз­во­ля­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват вся­ка­кви поме­ще­ния. Инстали­ра­нето на такава камина в офиса не само пести пари на соб­стве­ника, но и съз­дава атмо­сфера на дома­шен уют за слу­жи­те­лите и посе­ти­те­лите.

Преди покуп­ката на камина въз­ни­кват много въпроси. Как да избе­рем камина и пелети за нея? Възможно ли е управ­ле­ние на ками­ната чрез интернет? Може ли да се използва топ­ли­ната от ками­ната, за нагря­ване на вода за битови нужди? Как да се ком­би­ни­рат пелетна камина и слън­чеви колек­тори?

Монтаж на пелетна камина Burnit

За да отго­во­рим на тези въпроси и наг­ледно да демон­стри­раме рабо­тата на всички системи ние решихме да инста­ли­раме пелетна камина в нашия офис. За площ от 77 м2 избрахме модел BURNiT Comfort с мощ­ност 13 кВт.

Подвър­зване на пелетна камина към бой­лера

В бли­зост до ками­ната мон­ти­рахме демон­стра­ци­о­нен бойлер ELDOM Green Line с отвор, за да може да се про­следи пре­да­ва­нето на топ­лина на вътреш­ния топло­об­мен­ник за нагря­ване на битова вода. В този случай се използва един топло­об­мен­ник, свър­зан с ками­ната, но има модели бой­лери и с два топло­об­мен­ника, които поз­во­ля­ват свър­зване на втори източ­ник на топ­лина, напри­мер — слън­чев колек­тор.

Монтаж на отопли­телни ради­а­тори

В стаите ние сло­жихме няколко ради­а­тора за отоп­ле­ние с авто­ма­ти­че­ски тер­мо­ре­гу­ла­тори и част от водна система «топъл под». Получи се напълно рабо­теща система за отоп­ле­ние на офиса, която също така е демон­стра­ци­о­нен стенд и лабо­ра­то­рия.

Медни тръби за пелетна камина

Зареждане на пелети в камина Burnit

Тук ние ще съби­раме ста­ти­стика и ще тестваме обо­рудване за дистан­ци­онно управ­ле­ние на систе­мата, а също така ще изпит­ваме раз­лични регу­ла­тори на тем­пе­ра­тура, топло­изо­ла­ция, топ­ливни гра­нули и много други.

Елате ни на гости, за да узна­ете подроб­но­сти и да видите пелет­ната камина в дей­ствие.

Филм за нашата работа

По тра­ди­ция заснехме кратко видео за мон­тажа на пелетната камина:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by