Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Пелетна камина в офис

Пелетна камина в офис

26.10.2016

Пелетните камини с водна риза стават все по-популярни, тъй като те поз­во­ля­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват вся­ка­кви поме­ще­ния. Инстали­ра­нето на такава камина в офиса не само пести пари на соб­стве­ника, но и съз­дава атмо­сфера на дома­шен уют за слу­жи­те­лите и посе­ти­те­лите.

Преди покуп­ката на камина въз­ни­кват много въпроси. Как да избе­рем камина и пелети за нея? Възможно ли е управ­ле­ние на ками­ната чрез интернет? Може ли да се използва топ­ли­ната от ками­ната, за нагря­ване на вода за битови нужди? Как да се ком­би­ни­рат пелетна камина и слън­чеви колек­тори?

Монтаж на пелетна камина Burnit

За да отго­во­рим на тези въпроси и наг­ледно да демон­стри­раме рабо­тата на всички системи ние решихме да инста­ли­раме пелетна камина в нашия офис. За площ от 77 m2 избрахме модел BURNiT Comfort с мощ­ност 13 kW.

Подвър­зване на пелетна камина към бой­лера

В бли­зост до ками­ната мон­ти­рахме демон­стра­ци­о­нен бойлер ELDOM Green Line с отвор, за да може да се про­следи пре­да­ва­нето на топ­лина на вътреш­ния топло­об­мен­ник за нагря­ване на битова вода. В този случай се използва един топло­об­мен­ник, свър­зан с ками­ната, но има модели бой­лери и с два топло­об­мен­ника, които поз­во­ля­ват свър­зване на втори източ­ник на топ­лина, напри­мер — слън­чев колек­тор.

Монтаж на отопли­телни ради­а­тори

В стаите ние сло­жихме няколко ради­а­тора за отоп­ле­ние с авто­ма­ти­че­ски тер­мо­ре­гу­ла­тори и част от водна система «топъл под». Получи се напълно рабо­теща система за отоп­ле­ние на офиса, която също така е демон­стра­ци­о­нен стенд и лабо­ра­то­рия.

Медни тръби за пелетна камина

Зареждане на пелети в камина Burnit

Тук ние ще съби­раме ста­ти­стика и ще тестваме обо­рудване за дистан­ци­онно управ­ле­ние на систе­мата, а също така ще изпит­ваме раз­лични регу­ла­тори на тем­пе­ра­тура, топло­изо­ла­ция, топ­ливни гра­нули и много други.

Елате ни на гости, за да узна­ете подроб­но­сти и да видите пелет­ната камина в дей­ствие.

Филм за нашата работа

По тра­ди­ция заснехме кратко видео за мон­тажа на пелетната камина:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by