Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Смяна на слънчев колектор в Аксаково

Смяна на слън­чев колек­тор в Аксаково

09.07.2016

В нашата ком­па­ния постъпи искане за диа­гно­стика на система за снаб­дя­ване с гореща вода в частен дом. Старият слън­чев колек­тор пре­ста­нал нор­мално да нагрява водата, и сто­па­н­инът на дома се при­ну­дил все по-често да вклю­чва газо­вия котел, който е свър­зан с бой­лера чрез втори топло­об­мен­ник.

След оглед ние стиг­на­хме до извода, че от тръ­бите на ваку­ум­ния колек­тор частично се е изпа­рил газо­об­раз­ният топло­но­си­тел. Опитахме се да наме­рим нови тръби, но китай­ският про­из­во­ди­тел вече не съще­ствува, а ком­па­ни­ята, която е извър­шила мон­тажа на цялата система преди 9 години, е сме­нила про­фила на дей­но­стта си.

Старият слън­чев колек­тор след демон­тажаСтарият слън­чев колек­тор след демон­тажа

Тъй като не успяхме да наме­рим резервни части, а всички оста­нали ком­по­ненти на систе­мата рабо­теха изправно, пред­ло­жихме да заме­ним слън­че­вия колек­тор. След обсъж­дане на раз­лични вари­анти с кли­ента ние мон­ти­рахме новия модел на ком­па­ни­ята VIESSMANN със защита от пре­гря­ване — плос­кият слън­чев колек­тор Vitosol FM, абсор­бера на който авто­ма­тично нама­лява кое­фи­ци­ента на поглъ­щане на слън­че­вата енер­гия в зави­си­мост от загря­ва­нето на топло­но­си­теля.

Монтаж на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM на дома­шен покрив

Също така обър­на­хме вни­ма­ние на кли­ента, че защит­ното покри­тие на изо­ла­ци­ята на мед­ните тръби е в лошо състо­я­ние под въз­дей­стви­ето на външ­ната среда. Тъй като самата изо­ла­ция е в добро състо­я­ние, беше взето реше­ние да сменим само защит­ната лепенка.

Смяна на защит­ната лепенка на топло­изо­ла­ци­ята

Нищо друго не беше нужно да се прави: пом­пата и елек­тро­ни­ката рабо­тят добре. Особено ни зара­два 150-лит­ро­вия бойлер ELDOM, който е мон­ти­ран под покрива и работи вече десета година без опла­к­ва­ния.

Стария бойлер ELDOMРемонт на система за горещо водо­снаб­дяване

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by