Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

Системи за съхранение на енергия

Системи за съхра­не­ние на енергия

02.06.2016

Системите за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия поз­во­ля­ват зна­чи­телно да се повиши ефек­тив­но­стта на използване на възоб­но­вя­е­мите енер­гийни източ­ници и да се опти­ми­зи­рат раз­хо­дите, а при необ­хо­ди­мост — да оси­гу­рят пълна авто­ном­ност.

Благода­ре­ние на елек­три­че­с­ките съхра­ни­тели е въз­можно, напри­мер, аку­му­ли­ране на енер­гия от фото­вол­та­ични панели през свет­лата част на дено­но­щи­ето, за да се използва след залеза на слън­цето. Или да се съхра­нява енер­гия от вет­ро­ге­не­ра­тори и да се израз­ходва даже тогава, когато вятърът утихне.

Съхране­ние на елек­тро­е­нер­гия от слън­чеви панели

Също е въз­можно съхра­ня­ване на енер­гия от мре­жата, в пери­оди когато има изли­шък по нощна тарифа, като по този начин се нама­лява нато­вар­ва­нето на мре­жата в пико­вите пери­оди на потреб­ле­ние и се опти­ми­зи­рат раз­хо­дите. Освен това, систе­мите за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия са големи източ­ници на непрекъ­сва­емо захран­ване (UPS), обез­пе­ча­вайки рабо­тата на вашето обо­рудване при вре­менни прекъ­сва­ния на напре­же­ни­ето в мре­жата.

Съхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия Sonnen Pro

Съществу­ват ком­пактни модели за използване в частни къщи или апар­та­менти, а също и мощни системи за елек­тро­за­хран­ване на големи здания. В пове­чето случаи капа­ци­тетът на съхра­ни­те­лите може да се уве­личи, вклю­ч­вайки допъл­ни­телни модули. Съвремен­ните съхра­ни­тели на енер­гия са надеждни, дъл­го­трайни и без­опасни.

Нашите пред­ло­жения

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2022 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by