Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Соларни панели и фотоволтаични централи

Соларни панели и фото­вол­та­ични цен­трали

02.11.2017

Соларни панели — това е най-често използва­ното име за фото­вол­та­ични модули, които пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в елек­три­че­ство. Използ­ват се за гене­ри­ране на енер­гия в елект­ро­цен­тра­лите, както и за само­сто­я­телно или допъл­ни­телно захран­ване на къщи, стро­и­телни обекти, хотели, ресто­ранти, офиси и кос­ми­че­ски стан­ции.

Раница със слън­чеви бате­рииПреносими соларни модули се използ­ват още и в туризма, оси­гу­ря­вайки рабо­тата на мобилни теле­фони, GPS-нави­га­тори, както и на други устрой­ства.

Съществу­ват раз­лични видове слън­чеви модули, най-раз­про­стра­не­ните от които са два вида: моно­кри­стални и поли­кри­стални. По външен вид тези панели при­ли­чат на слън­чеви колек­тори, но изпъл­ня­ват друга функ­ция.

Една от важ­ните харак­те­ри­стики на слън­че­вите бате­рии е кое­фи­ци­ентът на ефек­тив­ност, който показва какъв про­цент от слън­че­вата енер­гия, попа­даща върху панела, се пре­об­ра­зува в елек­три­че­ство.

Монокри­стал­ните фото­е­ле­менти имат по-висок кое­фи­ци­ент на ефек­тив­ност от поли­кри­стал­ните еле­менти. При това поли­кри­стал­ните фото­вол­та­ични панели са по-евтини, изчис­лено на база еди­ница инста­ли­рана мощ­ност. Също така доста популярни са гъв­ка­вите панели на базата на амор­фен сили­ций.

Слънчеви бате­рии

Във фирма NENCOM вие можете да купите всички видове панели и да поръ­чате техния монтаж. Вашата соларна система може да бъде както напълно авто­номна, така и допъ­л­ваща.

В първия случай са необ­хо­дими аку­му­ла­тори, които да съхра­ня­ват енер­ги­ята в слън­че­вите часове, за да я използ­вате по всяко друго време.

Във втория случай авто­ма­ти­ката ще използва енер­ги­ята от слън­цето, допъ­л­вайки я при необ­хо­ди­мост с елек­три­че­ство от енер­го­пре­нос­ната мрежа, а «излиш­ната» енер­гия, про­из­ве­дена от слън­че­вите панели, ще се подава обратно в мре­жата и ще се отчита от елек­тро­мер. По този начин, пане­лите ще рабо­тят за вас дори тогава, когато не сте вкъщи.

Дистан­ци­о­нен кон­трол на слън­чеви бате­рииИ в двата случая можете да кон­тро­ли­рате дистан­ци­онно всички пара­метри на вашите фото­вол­та­ични системи чрез мобил­ните си устрой­ства: текуща мощ­ност и дневно про­из­вод­ство на елек­тро­е­нер­гия, спе­сте­ните пари и вашия принос за подоб­ря­ване на окол­ната среда. Вие ще можете да ана­ли­зи­рате гра­фи­ките с данни за всеки период, имайки пълен кон­трол върху вашата енер­гийна система.

В насто­я­щия момент слън­че­вата енер­ге­тика се намира в етап на бурно раз­ви­тие. Разработ­ват се нови видове панели, уве­ли­чава се кое­фи­ци­ента им на ефек­тив­ност, нама­ля­ват се про­из­вод­стве­ните раз­ходи.

Дори и днес всеки от нас може да се превърне в пъл­но­пра­вен участ­ник на енер­гий­ния пазар, купу­вайки и про­да­вайки елек­три­ческа енер­гия. Създавайки своя лична фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала, вие можете зна­чи­телно да нама­лите зави­си­мо­стта си от кор­по­ра­ци­ите, както и да се пред­па­зите от нарастващите цени.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by