Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Соларни панели и фотоволтаични централи

Соларни панели и фото­вол­та­ични цен­трали

02.11.2017

Соларни панели — това е най-често използва­ното име за фото­вол­та­ични модули, които пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в елек­три­че­ство. Използ­ват се за гене­ри­ране на енер­гия в елект­ро­цен­тра­лите, както и за само­сто­я­телно или допъл­ни­телно захран­ване на къщи, стро­и­телни обекти, хотели, ресто­ранти, офиси и кос­ми­че­ски стан­ции.

Раница със слън­чеви бате­рииПреносими соларни модули се използ­ват още и в туризма, оси­гу­ря­вайки рабо­тата на мобилни теле­фони, GPS-нави­га­тори, както и на други устрой­ства.

Съществу­ват раз­лични видове слън­чеви модули, най-раз­про­стра­не­ните от които са два вида: моно­кри­стални и поли­кри­стални. По външен вид тези панели при­ли­чат на слън­чеви колек­тори, но изпъл­ня­ват друга функ­ция.

Една от важ­ните харак­те­ри­стики на слън­че­вите бате­рии е кое­фи­ци­ентът на ефек­тив­ност, който показва какъв про­цент от слън­че­вата енер­гия, попа­даща върху панела, се пре­об­ра­зува в елек­три­че­ство.

Монокри­стал­ните фото­е­ле­менти имат по-висок кое­фи­ци­ент на ефек­тив­ност от поли­кри­стал­ните еле­менти. При това поли­кри­стал­ните фото­вол­та­ични панели са по-евтини, изчис­лено на база еди­ница инста­ли­рана мощ­ност. Също така доста популярни са гъв­ка­вите панели на базата на амор­фен сили­ций.

Слънчеви бате­рии

Във фирма NENCOM вие можете да купите всички видове панели и да поръ­чате техния монтаж. Вашата соларна система може да бъде както напълно авто­номна, така и допъ­л­ваща.

В първия случай са необ­хо­дими аку­му­ла­тори, които да съхра­ня­ват енер­ги­ята в слън­че­вите часове, за да я използ­вате по всяко друго време.

Във втория случай авто­ма­ти­ката ще използва енер­ги­ята от слън­цето, допъ­л­вайки я при необ­хо­ди­мост с елек­три­че­ство от енер­го­пре­нос­ната мрежа, а «излиш­ната» енер­гия, про­из­ве­дена от слън­че­вите панели, ще се подава обратно в мре­жата и ще се отчита от елек­тро­мер. По този начин, пане­лите ще рабо­тят за вас дори тогава, когато не сте вкъщи.

Дистан­ци­о­нен кон­трол на слън­чеви бате­рииИ в двата случая можете да кон­тро­ли­рате дистан­ци­онно всички пара­метри на вашите фото­вол­та­ични системи чрез мобил­ните си устрой­ства: текуща мощ­ност и дневно про­из­вод­ство на елек­тро­е­нер­гия, спе­сте­ните пари и вашия принос за подоб­ря­ване на окол­ната среда. Вие ще можете да ана­ли­зи­рате гра­фи­ките с данни за всеки период, имайки пълен кон­трол върху вашата енер­гийна система.

В насто­я­щия момент слън­че­вата енер­ге­тика се намира в етап на бурно раз­ви­тие. Разработ­ват се нови видове панели, уве­ли­чава се кое­фи­ци­ента им на ефек­тив­ност, нама­ля­ват се про­из­вод­стве­ните раз­ходи.

Дори и днес всеки от нас може да се превърне в пъл­но­пра­вен участ­ник на енер­гий­ния пазар, купу­вайки и про­да­вайки елек­три­ческа енер­гия. Създавайки своя лична фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала, вие можете зна­чи­телно да нама­лите зави­си­мо­стта си от кор­по­ра­ци­ите, както и да се пред­па­зите от нарастващите цени.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by