Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Пелетен котел HERZ Pelletstar

Пелетен котел HERZ Pelletstar

22.02.2019 18.06.2021

Пелетният котел HERZ Pelletstar съче­тава в себе си стилен дизайн и напред­нали тех­но­ло­гии за отоп­ле­ние. Той е с ком­пактни раз­мери, има висок КПД и работи в напълно авто­ма­ти­чен режим.

Внимание: тази статия е само с инфор­ма­ци­онна цел. Спряхме инста­ли­ра­нето на слън­чеви колек­тори и отопли­тени системи, и се насо­чихме към по-пер­спек­тивна посока — изграж­дане на соларни елект­ро­цен­трали. Преди пред­ла­гахме и двете услуги. Също така сме достав­чик на висо­ко­ка­че­ствено фото­вол­та­ично обо­рудване.

Котелът е лесен за обслуж­ване и удобен за екс­пло­ата­ция. Електро­ника кон­тро­лира всички про­цеси: запал­ване, пода­ване на пелети, интен­зив­ност на горе­нето, работа на слън­чеви колек­тори, почистване на решет­ката, тем­пе­ра­тура в отопли­тел­ните кръ­гове, обемни бой­лери и много други.

Вие можете да наблю­да­вате рабо­тата на цялата система или да я управ­ля­вате както с помо­щта на сен­зор­ния екран на кор­пуса на котела, така и дистан­ци­онно чрез смарт­фон, таблет или ком­пютър.

HERZ Pelletstar се е утвър­дил на евро­пей­ския пазар като надеж­ден, ико­но­ми­чен и без­опа­сен котел на пелетно гориво. Предла­гат се моди­фи­ка­ции с мощ­ност от 10 до 60 kW.

Техниче­ски харак­те­ри­стики

Сензорен екран на пеле­тен котел HERZ PelletstarСензорен екран с удобна нави­га­ция

Дистан­ци­о­нен достъп T-Control за управ­ле­ние рабо­тата на котел HERZфунк­ци­ята Т-Control поз­во­лява дистан­ци­онно управ­ле­ние на вашия котел

Система T-Control за дистан­ци­онно управ­ле­ние на кот­лите HERZКъм систе­мата за управ­ле­ние могат да се вклю­чат до 55 модула: допъл­ни­телни отопли­телни кръ­гове, слън­чеви колек­тори, втори буфер и други

Горивна камера HERZ PelletstarОткидной колос­ник HERZ PelletstarКачествена сто­мана на горив­ната камера и авто­ма­тично почистване с помо­щта на подвижна решетка

Устрой­ство на котела

Устрой­ство на пелет­ния котел HERZ Pelletstar

1Центра­лен управ­ля­ващ блок Т-Control6Защита RSE от обратно горене
2Горивна камера от жаро-устой­чива сто­мана7Топлооб­мен­ник с тур­бо­ла­тори за само­по­чистване
3Автома­тично почистваща се решетка8Ламбда-датчик за опти­ми­за­ция на горе­нето
4Автома­тично раз­пал­ване с горещ въздух9Изсмук­ващ вен­ти­ла­тор
5Удобен кон­тей­нер за съби­ране на пепел10Ефективна топло­изо­ла­ция

Примери за инста­ли­ране

Можем да внед­рим котел HERZ Pelletstar във вече изгра­дена отопли­телна система или да го инста­ли­раме като част от изцяло нова система като се съоб­ра­зим с нуждите на кли­ента. Пелетните котли Hertz дока­заха на прак­тика своята висока надежд­ност и ефек­тив­ност.

Пример за инста­ли­ране на пеле­тен котел HERZ Pelletstar

Меню на котела

Котелът HERZ Pelletstar е снаб­ден със сен­зо­рен екран с инту­и­тивно управ­ля­ващо меню. В този клип показ­ваме основ­ните раз­дели на менюто с настрой­ките за бой­лера, котела, буфера и отопли­тел­ния кръг:

Докумен­та­ция

Описание и харак­те­ри­стики на HERZ Pelletstar

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by