Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Соларни модули Panasonic HIT

Соларни модули Panasonic HIT

07.04.2016 01.11.2023

Фотовол­та­ич­ните модули Panasonic HIT имат рекордни пока­за­тели на КПД сред серийно про­из­веж­да­ните модели. Това е про­дук­ция с най-високо каче­ство с 15-годишна гаран­ция на кон­струк­ци­ята и 25-годишна гаран­ция за запазване на 80% от номи­нал­ната мощ­ност.

Внимание! За съжа­ле­ние, ком­па­ни­ята Panasonic пре­крати про­из­вод­ството на фото­вол­та­ични модули, като изпъл­нява всички гаран­ци­онни задъ­л­же­ния. NENCOM вече е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на друга япон­ска марка — SHARP Solar. Дадената стра­ница е пре­ме­стена в нашия блог за исто­рия.

Изключи­тел­ната ефек­тив­ност на моду­лите Панасо­ник се постига бла­го­да­ре­ние на патен­то­ва­ната тех­но­ло­гия HIT® — Heterojunction with Intrinsic Thin layer (хете­ро­пре­ход с тънък вътре­шен слой). Традици­он­ният слой моно­кри­ста­лен сили­ций е зао­би­ко­лен от двете страни със свръх-тънък слой амор­фен сили­ций, което нама­лява енер­гий­ните загуби по гра­ни­ците на клет­ката, осо­бено при високи тем­пе­ра­тури.

Компани­ята NENCOM полу­чава статус на Panasonic Solar Premium Installer

Фирмата NENCOM е офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на Panasonic Solar в България

Ефективно използване на про­стран­ството

Соларните модули Panasonic HIT се про­из­веж­дат в три раз­мера, което поз­во­лява опти­ми­зи­ране на тях­ното раз­по­ло­же­ние върху покрива на сгра­дата и полу­ча­ване на мак­си­мална мощ­ност.

Слънче­вите модули Panasonic HIT поз­во­ля­ват опти­мално използване про­стран­ство на покрива на дома

Panasonic HIT вляво и стан­дарт­ните слън­чеви модули вдясно

Примери за монтаж

Доставка на соларни модули Panasonic HIT 330

Напреже­ние на отво­рена верига на фото­е­лек­три­че­ски модул Panasonic HIT 330

Завършен монтаж на слън­чева елект­ро­цен­трала

Слънчева елект­ро­цен­трала NENCOM на покрива на къща

Слънчева елект­ро­цен­трала NENCOM в град Русе

Слънчева елект­ро­цен­трала NENCOM в България

Слънчева елект­ро­цен­трала NENCOM в България

Слънчева елект­ро­цен­трала NENCOM в България

Видео Panasonic Solar

Разширена гаран­ция

Продук­то­вата гаран­ция на пове­чето фото­вол­та­ични модули, пред­ста­вени на пазара, е 10 години, но ком­па­ни­ята Panasonic дава 15-годишна гаран­ция на кон­струк­ци­ята на своите модули. Също така от 1 януари 2017 година Panasonic пред­лага раз­ши­рена до 25 години про­дук­това гаран­ция на слън­че­вите модули HIT в кон­кретни инста­ла­ции. За полу­ча­ване на раз­ши­рена гаран­ция на вашата соларна инста­ла­ция е необ­хо­димо да напра­вите заявка на сайта panasonic-solar.

Гаранци­онни усло­вия Panasonic HIT

Брошура Panasonic Solar 2016

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by