Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Тест на битов ватметър

Тест на битов ват­метър

01.11.2016

Днес решихме да про­ве­рим точ­но­стта на пока­за­ни­ята на битов ват­метър с помо­щта на маслен ради­а­тор и токо­из­мер­ва­телни клещи.

На пър­вата снимка двете устрой­ства са в режим за измер­ване на теку­щата активна мощ­ност. Битовият ват­метър показва 1 264 Вт, а кле­щите — 1.26 кВт. Показа­ни­ята съв­па­дат.

Ние използ­ваме токови клещи UT 233 на фир­мата Uni-Trend. Разбира се, всички токови клещи имат опре­де­лено откло­не­ние при измер­ва­нето, и нашият тест не трябва да се нарича лабо­ра­торно изпи­та­ние. Но все пак, това е про­фе­сио­на­лен измер­ва­те­лен прибор, който е десет пъти по-скъп от битов ват­метър.

За нас беше важно да раз­бе­рем, има ли съще­ствени несъо­т­вет­ствия в пока­за­ни­ята на битов и про­фе­сио­на­лен изме­ри­те­лен уред, и може ли да се използва битов ват­метър за мони­то­ринг на елек­тро­по­треб­ле­ние в домашни усло­вия.

На вто­рата фото­гра­фия може да срав­ним сила на ток и кое­фи­ци­ент на мощ­ност. Битовият ват­метър показва 5.928 А и cos φ = 0.99, кле­щите показ­ват 5.9 А и cos φ = 0.999. Показа­ни­ята съв­па­дат.

Тест на битов изме­ри­тел на мощ­ност

Обърнете вни­ма­ние на това, че за измер­ване на елек­тро­по­треб­ле­ни­ето с помо­щта на токо­из­мер­ва­телни клещи е нужно два тестови про­вод­ника (червен и черен) да се вклю­чат към захран­ва­щото напре­же­ние, а кле­щите да обхва­нат само един от про­вод­ни­ците на захран­ва­щия кабел. За работа на елек­тро­тех­ника на обекта това е нор­мално, но за домашна упо­треба — крайно неудобно.

Битовият ват­метър, напро­тив, много е лесен за използване: достатъчно е да го вклю­чите в розет­ката, а към него — това устрой­ство, елек­тро­по­треб­ле­ни­ето на което искате да узна­ете.

На тре­тата фото­гра­фия — глав­ното за нас зна­че­ние: двата при­бора са в режим на отчи­тане на потре­бе­ната елек­три­ческа енер­гия. Това озна­чава, че рабо­тят като обик­но­вени елек­тро­мери, но измер­ват не общото потреб­ле­ние в дома, а потреб­ле­ни­ето на кон­крет­ното устрой­ство. В нашия случай — маслен ради­а­тор.

Точност на измер­ва­нето на цифров ват­метър

И бито­вият ват­метър, и кле­щите показ­ват една­кво зна­че­ние — 0.383 кВт·ч. Но в кадъра се появява смарт­фон с рабо­тещ хро­но­метър. Наложи ни се да напра­вим това след няколко измер­ва­ния, тъй като тай­мера на ват­метъра всеки път показ­ваше по-малки стой­но­сти на изми­на­лото време, откол­кото тай­мера на кле­щите. И кол­кото по-дълго продъ­л­жа­ваше измер­ва­нето, тол­кова по-голяма ста­ваше раз­ли­ката.

Ние използ­вахме няколко секун­до­мера и уста­но­вихме, че тай­мера в бито­вия ват­метър работи коректно, а кле­щите «бягат» напред. На фото­гра­фи­ята се вижда, че мас­ле­ният ради­а­тор е израз­ход­вал 0.383 кВт·ч елек­тро­е­нер­гия за 18 минути и 13 секунди. Таймерът на токо­вите клещи за това време изпре­вари реал­ното със 7 секунди.

Това е много странно, въпреки, че тай­мера не е така важен за кле­щите. Най-често токо­из­мер­ва­тел­ните клещи се използ­ват не като брояч, а за сва­ляне на текущи пока­за­ния. За бито­вият ват­метър, напро­тив, точ­но­стта на тай­мера е важна.

За да обоб­щим, можем да кажем, че даде­ният битов ват­метър се оказа достатъчно точно устрой­ство за анализ на елек­тро­по­треб­ле­ни­ето в домашни усло­вия. Ние го пре­поръ­ч­ваме за използване.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by