Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Пелетен котел HERZ Pelletstar

Пелетен котел HERZ PelletstarПелетният котел HERZ Pelletstar съче­тава в себе си стилен дизайн и напред­нали тех­но­ло­гии за отоп­ле­ние. Той е с ком­пактни раз­мери, има висок КПД и работи в напълно авто­ма­ти­чен режим.

Котелът е лесен за обслуж­ване и удобен за екс­пло­ата­ция. Електро­ника кон­тро­лира всички про­цеси: запал­ване, пода­ване на пелети, интен­зив­ност на горе­нето, работа на слън­чеви колек­тори, почистване на решет­ката, тем­пе­ра­тура в отопли­тел­ните кръ­гове, обемни бой­лери и много други.

Вие можете да наблю­да­вате рабо­тата на цялата система или да я управ­ля­вате както с помо­щта на сен­зор­ния екран на кор­пуса на котела, така и дистан­ци­онно чрез смарт­фон, таблет или ком­пютър.

HERZ Pelletstar се е утвър­дил на евро­пей­ския пазар като надеж­ден, ико­но­ми­чен и без­опа­сен котел на пелетно гориво. Предла­гат се моди­фи­ка­ции с мощ­ност от 10 до 60 кВт.

Базови цени

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
10до 10015 845
2090–15016 950
30120–18017 535
45160–26024 275
60250–35025 230
Бърз кредитКупи или питай

Техниче­ски харак­те­ри­стики

Сензорен екран на пеле­тен котел HERZ PelletstarСензорен екран с удобна нави­га­ция

Дистан­ци­о­нен достъп T-Control за управ­ле­ние рабо­тата на котел HERZфунк­ци­ята Т-Control поз­во­лява дистан­ци­онно управ­ле­ние на вашия котел

Система T-Control за дистан­ци­онно управ­ле­ние на кот­лите HERZКъм систе­мата за управ­ле­ние могат да се вклю­чат до 55 модула: допъл­ни­телни отопли­телни кръ­гове, слън­чеви колек­тори, втори буфер и други

Горивна камера HERZ PelletstarОткидной колос­ник HERZ PelletstarКачествена сто­мана на горив­ната камера и авто­ма­тично почистване с помо­щта на подвижна решетка

Устрой­ство на котела

Устрой­ство на пелет­ния котел HERZ Pelletstar

1Центра­лен управ­ля­ващ блок Т-Control6Защита RSE от обратно горене
2Горивна камера от жаро-устой­чива сто­мана7Топлооб­мен­ник с тур­бо­ла­тори за само­по­чистване
3Автома­тично почистваща се решетка8Ламбда-датчик за опти­ми­за­ция на горе­нето
4Автома­тично раз­пал­ване с горещ въздух9Изсмук­ващ вен­ти­ла­тор
5Удобен кон­тей­нер за съби­ране на пепел10Ефективна топло­изо­ла­ция

Примери за инста­ли­ране

Можем да внед­рим котел HERZ Pelletstar във вече изгра­дена отопли­телна система или да го инста­ли­раме като част от изцяло нова система като се съоб­ра­зим с нуждите на кли­ента. Пелетните котли Hertz дока­заха на прак­тика своята висока надежд­ност и ефек­тив­ност.

Пример за инста­ли­ране на пеле­тен котел HERZ Pelletstar

Инстали­ране и настройка на пеле­тен котел HERZ Pelletstar

Меню на котела

Котелът HERZ Pelletstar е снаб­ден със сен­зо­рен екран с инту­и­тивно управ­ля­ващо меню. В този клип показ­ваме основ­ните раз­дели на менюто с настрой­ките за бой­лера, котела, буфера и отопли­тел­ния кръг:

Докумен­та­ция

Описание и харак­те­ри­стики на HERZ Pelletstar

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by