За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

Соларни модули Panasonic HIT

Соларни модули Panasonic HIT

Фотовол­та­ич­ните модули Panasonic HIT имат рекордни пока­за­тели на КПД сред серийно про­из­веж­да­ните модели. Това е про­дук­ция с най-високо каче­ство с 15-годишна гаран­ция на кон­струк­ци­ята и 25-годишна гаран­ция за запазване на 80% от номи­нал­ната мощ­ност на пане­лите.

Изключи­тел­ната ефек­тив­ност на солар­ните модули Панасо­ник се постига бла­го­да­ре­ние на патен­то­ва­ната тех­но­ло­гия HIT® — Heterojunction with Intrinsic Thin layer (хете­ро­пре­ход с тънък вътре­шен слой). Традици­он­ният слой моно­кри­ста­лен сили­ций е зао­би­ко­лен от двете страни със свръх-тънък слой амор­фен сили­ций, който нама­лява енер­гий­ните загуби по гра­ни­ците на клет­ката, осо­бено при високи тем­пе­ра­тури.

Цени на едро

Модулите Panasonic са упа­ко­вани съо­т­ветно по 40/48 броя на палет. При покупка на повече от един палет, цената се опре­деля инди­ви­ду­ално.

Panasonic
Модифи­ка­ция Цена К-во Сума
VBHN 250 SJ25 418 40 16 720
VBHN 330 SJ53 455 48 21 840
VBHN 335 SJ53 482 48 23 136
VBHN 340 SJ53 529 48 25 392
VBHN 325 KJ01 458 48 21 984
VBHN 330 KJ01 484 48 23 232
VBHN 335 KJ01 531 48 25 488

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Компании NENCOM при­своен статус Panasonic Solar Premium Installer

Фирма NENCOM е офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на Panasonic Solar в България

Ефективно използване на про­стран­ството

Фотовол­та­ич­ните панели Panasonic HIT се про­из­веж­дат в три раз­мера, което поз­во­лява опти­ми­зи­ране на тях­ното раз­по­ло­же­ние върху покрива на дома и полу­ча­ване на мак­си­мална мощ­ност.

Слънче­вите модули Panasonic HIT поз­во­ля­ват опти­мално използване про­стран­ство на покрива на дома

Panasonic HIT вляво и стан­дарт­ните слън­чеви модули вдясно

Видео Panasonic Solar

Примери за инста­ла­ция на модули Panasonic

Разширена гаран­ция

Продук­то­вата гаран­ция на пове­чето фото­вол­та­ични панели, пред­ста­вени на пазара, е 10 години, но ком­па­ни­ята Panasonic дава 15-годишна гаран­ция на кон­струк­ци­ята на своите модули. Също така от 1 януари 2017 година Panasonic пред­лага раз­ши­рена до 25 години про­дук­това гаран­ция на слън­че­вите модули HIT в опре­де­лени инста­ла­ции. За да полу­чите раз­ши­рена гаран­ция на вашата соларна инста­ла­ция е необ­хо­димо да напра­вите заявка на сайта panasonic-solar .

Гаранци­онни усло­вия Panasonic HIT

Брошура Panasonic Solar 2016

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by