Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Wi-Fi термостат proSmart BBoil

Wi-Fi тер­мостат proSmart BBoil

Умните тер­мо­стати BBoil ви поз­во­ля­ват да кон­тро­ли­рате вашите елек­тро­уреди и да ги управ­ля­вате от вся­ка­кво раз­сто­я­ние, използ­вайки ръчен и авто­ма­ти­чен режим или график.

Вие можете дистан­ци­онно да регу­ли­рате тем­пе­ра­ту­рата в поме­ще­ни­ята, да нагря­вате вода в бой­лера, да управ­ля­вате рабо­тата на осве­ти­телни при­бори, слън­чеви колек­тори, пелетни камини и друга тех­ника. Използ­вайки тер­мо­ста­тите proSmart BBoil е въз­можно не само да се авто­ма­ти­зира рабо­тата на елек­тро­уре­дите, но и да се спести до 30% бла­го­да­ре­ние на опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ни­ето.

Дистан­ци­онно управ­ле­ние на кли­мата с proSmart BBoil

Един от сце­на­ри­ите, дока­зали своята ико­но­ми­ческа ефек­тив­ност — график за работа на бой­лера. Настрой­ва­нето на жела­ната тем­пе­ра­тура на водата за раз­лич­ните пери­оди на дено­но­щи­ето, може зна­чи­телно да съкрати топ­лин­ните загуби на бой­лера, а също и да спести пари.

Цени на тер­мо­стати и аксе­со­ари

Продук­цияСтойност, лв с ДДС
proSmart BBoil (с кабе­лен сензор)99
proSmart BBoil RF (с без­жи­чен сензор)139
Допълни­те­лен кабе­лен сензор за тем­пе­ра­тура15
Купи или питай

Как работи това?

Термостатът BBoil се свързва лесно към домаш­ната Wi-Fi-мрежа и устрой­ството, което искате да управ­ля­вате през интернет. Схемата за свър­зване е достатъчно лесна и е опи­сана в инструк­ци­ите към тер­мо­стата. Ако нямате базови знания по елек­тро­тех­ника — обър­нете се към спе­ци­а­лист.

Външен вид на proSmart BBoilУстрой­ство на proSmart BBoilВъншен вид на тер­мо­стата и него­вото устрой­ство

В ком­плекта с тер­мо­стата има тем­пе­ра­ту­рен датчик, който, при необ­хо­ди­мост, можете да поста­вите в жела­ното място. Той ще е нужен в случай, ако искате да вклю­ч­вате и изклю­ч­вате устрой­ства в зави­си­мост от тем­пе­ра­ту­рата.

Безжичен датчик за тем­пе­ра­тура proSmart BBoilБезжичен сензор за тем­пе­ра­тура на маса

След инста­ли­ране и настройка на тер­мо­стата вие, можете от ком­пютър, теле­фон или таблет да управ­ля­вате устрой­ството и да кон­тро­ли­рате него­вата работа както в теку­щия момент, така и да раз­глеж­дате исто­ри­ята. Към един профил може да се свър­жат неогра­ни­чено коли­че­ство тер­мо­стати proSmart BBoil.

Управле­ние на елек­тро­уреди с теле­фон през интернет

Също така можете да използ­вате BBoil за отда­ле­чен мони­то­ринг на тем­пе­ра­тура без управ­ле­ние на устрой­ства.

Какви устрой­ства може да се управ­ля­ват?

Практи­че­ски вся­ка­кви. Това могат да бъдат поливни системи, гаражни врати, отоп­ле­ние, освет­ле­ние и много други. На големи обекти ние управ­ля­ваме даже помпи и елек­три­че­ски кра­нове през интернет. BBoil е про­ек­ти­ран за ток до 16 A, затова, ако е необ­хо­димо да се управ­ля­ват елек­тро­уреди с мощ­ност повече от 3.5 kW, е нужно да се използва моду­лен кон­так­тор съо­т­вет­стващ на номи­нал­ната мощ­ност.

Сферичен кран с елек­три­че­ско задвиж­ванеСферичен кран с елек­три­че­ско задвиж­ване

Как се оси­гу­рява без­опас­но­стта?

След свър­зване с интернет BBoil става неви­дим за дру­гите устрой­ства в мре­жата. Всеки тер­мо­стат има свой уни­ка­лен номер и се управ­лява чрез защи­тен сървър.

Къде се поставя тер­мо­статът?

Във всяко удобно място, вклю­чи­телно е пред­ви­дено бързо закреп­ване на DIN-шина в раз­пре­де­ли­телна кутия. Важно е да има ста­билна Wi-Fi връзка с вашия рутер или ретран­сла­тор на без­жична мрежа.

Ще работи ли BBoil при изклю­ч­ване на интернет?

Връзката с интернет е нужна на BBoil само за дистан­ци­о­нен кон­трол, смяна на настрой­ките или ръчен режим. Ако вие вече сте задали на устрой­ството няка­къв алго­ритъм за работа или график, то ще продъ­лжи да работи по уста­но­ве­ната про­грама даже без интернет връзка.

От къде да изтег­лим про­гра­мата proSmart?

За работа на ком­пютър про­грама не е нужна, цялото управ­ле­ние се осъще­ствява чрез личния профил на сайта. За таб­лети и теле­фони има без­платни про­грами:

Приложе­ние proSmart за iOS Приложе­ние proSmart за Android Приложе­ние proSmart за Windows

Мобилно при­ло­же­ние proSmart за дистан­ци­онно управ­ле­ние на елек­тро­уреди

Как се използва про­гра­мата?

След като вече сте свър­зани с интернет, може да управ­ля­вате своите елек­тро­уреди от всяка точка на света. Можете във всеки момент да вклю­чите или изклю­чите устрой­ството ръчно или да настро­ите опре­де­лен алго­ритъм за него­вата работа.

Мобилно при­ло­же­ние proSmart, екран за авто­ри­за­цияМобилно при­ло­же­ние proSmart, настройка на тем­пе­ра­тура

Например, можете да настро­ите жела­ната тем­пе­ра­тура на въз­духа в стаята или на водата в бой­лера, и тер­мо­стата proSmart BBoil авто­ма­тично ще вклю­чва и изклю­чва свър­за­ния елек­тро­уред за поддъ­р­жане на жела­ната тем­пе­ра­тура.

Също така можете да съста­вите график и да ука­жете жела­ната тем­пе­ра­тура за всяко време на дено­но­щи­ето или за сед­мица. История за вклю­ч­ва­нето на устрой­ството и изме­не­ни­ето на тем­пе­ра­ту­рата можете да наблю­да­вате на гра­фи­ката. Програ­мата непрекъ­с­нато се усъвър­шен­ства и в нея се появя­ват нови функ­ции.

Мобилно при­ло­же­ние proSmart, екран за авто­ри­за­цияМобилно при­ло­же­ние proSmart, настройка на тем­пе­ра­тура

Техниче­ски пара­метри

ПараметърЗначение
Темпера­ту­рен диа­па­зон на измер­ванеот −55 до 125 °С
(стъпка 0.25 °С)
Диапазон за настройка на тем­пе­ра­ту­ратаот 15 до 75 °С
(стъпка 1 °С)
Точност на измер­ване на тем­пе­ра­ту­рата±0.5 °C
(от −10 до +85 °C)
Часинтернет с точ­ност до 100 мс
Хистере­зисопре­деля се от полз­ва­теля в гра­ни­ците ±10 °C
Превклю­ч­ващ кон­такт16 A
Захран­ване~230 V, 0.2 A
Размери90.2×53.3×56.5 mm
Работна тем­пе­ра­тураот 0 до 45 °C
Темпера­тура на съхра­не­ниеот −20 до 60 °C
Влажност при екс­пло­ата­цияот 5 до 90%
без кон­ден­за­ция

Инструк­ции

Инструкция proSmart BBoil

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by