Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Системи за съхранение на енергия TESVOLT

Системи за съхра­не­ние на енергия TESVOLT

Съхрани­тели TESVOLT — това са про­фе­сио­нални и гъв­кави модулни реше­ния за вся­ка­кви ситу­а­ции. Възможни са кон­фи­гу­ра­ции с раз­ли­чен капа­ци­тет през 4.8 kW·h за вътре­шен и външен монтаж. Батери­ите Тесволт поз­во­ля­ват работа както в авто­номни, така и в мре­жови системи за енер­го­снаб­дя­ване.

Акумула­тор­ните системи TESVOLT оси­гу­ря­ват непрекъ­с­нато захран­ване за частни домове, бол­ници и инфор­ма­ци­онни цен­трове, изгла­ждат пико­вете в потреб­ле­ни­ето, поз­во­ля­ват съз­да­ване на авто­номна мрежа или уве­ли­ча­ване на соб­стве­ното потреб­ле­ние от слън­чеви цен­трали.

Пример за инста­ли­ране на система

Видове системи

TESVOLT TS 48 V
TESVOLT TS HV 70
TESVOLT TS HV 70 Outdoor
TESVOLT TPS Storage System

Техноло­гия

Всеки батeриен модул TESVOLT е изгра­ден от 14 приз­ма­тични лити­ево-йонни клетки Samsung SDI, съдъ­р­жащи никел, манган и кобалт в катода (lithium NMC). Такива клетки се използ­ват в елек­тро­мо­би­лите, тъй като при­те­жа­ват висока плът­ност на енер­гия и мно­го­сте­пенна система за без­опас­ност.

Батериен модул TESVOLT изгра­ден на базата на 14 приз­ма­тични клетки Samsung SDI

Особен­ност на моду­лите TESVOLT е инте­лек­ту­ал­ната система за балан­си­ране на напре­же­ни­ята между клет­ките, което допъл­ни­телно удъ­л­жава срока на год­ност до 30 години и пови­шава надеж­но­стта. Системата за съхра­не­ние може да се заре­жда и да отдава енер­гия на посто­янна база до 1C и до 4C в продъ­л­же­ние на 20 секунди. В такъв режим съхра­ни­те­лят може да издъ­ржи 6 000 цикъла при запазване на 70% от пър­во­на­чал­ния капа­ци­тет.

Монито­ринг на система TESVOLT

Контрол на пара­мет­рите на всяка клетка във всеки бате­риен модул

Клетките Samsung SDI не съдъ­р­жат вредни за еко­ло­ги­ята тежки метали и могат да бъдат напълно пре­ра­бо­тени в TESVOLT след изти­чане на срока на год­ност без допъл­ни­телни раз­ходи от страна на кли­ента.

Монтаж на система за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT

Пример за монтаж на система за съхра­не­ние на енер­гиия TESVOLT

TESVOLT TS 48 V

48-вол­то­вите системи TESVOLT са опти­ми­зи­рани за работа с бате­рийни инвер­тори SMA Sunny Island и могат да бъдат инста­ли­рани в шка­фове с раз­лична висо­чина:

Размери на шка­фо­вете за систе­мите за съхра­не­ние не енер­гия TESVOLT TS 48 V

Комплект TS 25 (1300×600×600 mm)
Количе­ство модули345
Енергиен запас, kW·h14.419.224.0
Маса, kg228264300
Стойност, лв с ДДС27 92534 53541 150
Комплект TS 40 (1900×600×600 mm)
Количе­ство модули678
Енергиен запас, kW·h28.833.638.4
Маса, kg386422458
Стойност, лв с ДДС48 71555 33061 940
Комплект TS 50 (2300×600×600 mm)
Количе­ство модули910
Енергиен запас, kW·h43.248.0
Маса, kg514550
Стойност, лв с ДДС68 96075 575

Комплек­тите вклю­ч­ват: шкаф, бате­рийни модули, блок за управ­лениe (APU), мрежов кому­та­тор, съе­ди­ни­телни шини и кабели

Бърз кредитКупи или питай

Батерий­ните модули се съе­ди­ня­ват по между си пара­лелно, което запазва ниско напре­же­ние при про­из­во­лен капа­ци­тет на хра­ни­ли­щето. Такъв подход уве­ли­чава гъв­ка­во­стта и без­опас­но­стта на цялата система. В зави­си­мост от ситу­а­ци­ята, тя може да работи както в едно­фазна (с един бате­риен инвер­тор), така и в три­фазна мрежа (с три инвер­тора):

Система за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT в двойни шка­фове

Cистема за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT с капа­ци­тет 76.8 kW·h за три­фазна мрежа

Блок за управ­ле­ние TESVOLT (APU)

Един блок за управ­ле­ние (APU) може да кон­тро­лира до 16 бате­рийни модула, обра­зу­вайки клъ­стер. Нужното коли­че­ство клъ­стери може да бъде обе­ди­нено в мул­ти­клъ­стерна система за съхра­не­ние

Специфи­ка­ция TS 48 V

Инстала­ция TS 48 V

TESVOLT TS HV 70

Високо­вол­то­вите системи TESVOLT са опти­ми­зи­рани за работа с три­фазни бате­рийни инвер­тори SMA Tripower Storage 60 и се инста­ли­рат в двойни шка­фове с раз­мери 1900×1200×600 мм:

Високо­вол­това система за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT HV 70

Двоен шкаф (1900×1200×600 mm)
Количе­ство модули1416
Енергиен запас, kW·h67.276.8
Маса, kg824898
Бърз кредитКупи или питай

Батерий­ните модули се съе­ди­ня­ват по между си после­до­ва­телно, което пови­шава напре­же­ни­ето до 930 волта при запазване на силата на тока, и поз­во­ля­вайки да се използ­ват кабели с него­лямо сече­ние. Нужното коли­че­ство от такива бате­рийни шка­фове може да бъде обе­ди­нено в голяма система за съхра­не­ние.

Специфи­ка­ция TS HV 70

TESVOLT TS HV 70 Outdoor

Външното изпъл­не­ние зна­чи­телно раз­ши­рява сфе­рата на при­ло­же­ние на висо­ко­вол­то­вата система за съхра­не­ние. Усилен топло­изо­ли­ран корпус със система за вен­тил­ация й поз­во­лява да работи в тем­пе­ра­ту­рен диа­па­зон от −33 до 55 °C.

Система за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT HV 70 Outdoor

Външните системи са при­ло­жими за опти­ми­за­ция на дизел­ната гене­ра­ция, пови­ша­ване на пико­вата мощ­ност, уве­ли­ча­ване на соб­стве­ното потреб­ле­ние на слън­чева енер­гия или за съз­да­ване на зарядна инфра­струк­тура.

Приложе­ние на система TESVOLT HV 70 Outdoor за заре­ждане на елек­тро­мо­били

Приложе­ние на система TESVOLT HV 70 Outdoor за заре­ждане на елек­тро­мо­били

Вътрешно раз­по­ло­же­ние на систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT HV 70 Outdoor

Всеки шкаф съдъ­ржа в себе си 14 или 16 бате­рийни модули

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция TS Outdoor

TESVOLT TPS Storage System

Система за съхра­не­ние на енер­гия в кон­тей­нери е удобно и прак­тично реше­ние за мега­ва­тови про­екти. TPS е опти­ми­зи­рана за работа с инвер­тори SMA Sunny Central Storage System с раз­лична мощ­ност. Използ­вайки 3 раз­мера за кон­тей­нери и 3 раз­мера на шка­фо­вете с бате­рии, е въз­можно полу­ча­ване на мно­же­ство ком­би­на­ции за капа­ци­тет и мощ­ност.

TESVOLT TPS Storage System

TPS Storage System
Размер на кон­тей­нера, футове204045
Количе­ство на систе­мите за съхра­не­ниедо 12до 24до 28
Максима­лен енер­гиен запас, kW·h8641 7282 016
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на кон­тей­нера TESVOLT TPS Storage System

Специфи­кация TPS System

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by