Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Електрически транспорт

Електри­че­ски транспорт

13.02.2016

Електро­транс­портът е най-доб­рото сред­ство за при­движ­ване в съвре­мен­ния свят. Той е еко­ло­ги­чен, тих, бърз и надеж­ден. Електри­че­с­ките авто­мо­били, мото­цик­лети, ску­тери, вело­си­педи и лич­ният мини-транс­порт, откри­ват пред всеки от нас пер­спек­тива за по-разу­мен живот.

Електро­дви­га­те­лите имат зна­чи­телно по-висок КПД, в срав­не­ние с мотори, рабо­тещи с бензин или дизел. Ние отдавна сме свик­нали с тро­лей­бу­сите и трам­ва­ите, но те са «при­вър­зани» към опре­де­лен марш­рут. Автоном­ният елек­тро­транс­порт, въпреки че се е появил през 19 век, дълго време почти не се е раз­ви­вал, тъй като с едно заре­ждане на аку­му­ла­тор­ните бате­рии е било невъз­можно да се пътува на зна­чи­телно раз­сто­я­ние, а самите бате­рии били много скъпи и тежки.

Електро­мо­то­цик­лет ZERO S

Но сега всичко се про­меня. Всяка година се появя­ват нови видове аку­му­ла­тори, които имат по-голям капа­ци­тет, по-добра без­опас­ност, дъл­го­трай­ност, по-ниско тегло и цена. Измина­тото с едно заре­ждане раз­сто­я­ние посто­янно расте, а вре­мето за заре­ждане се съкра­щава.

Едно от най-голе­мите пре­иму­ще­ства на елек­тро­дви­га­теля е него­вото просто устрой­ство и, като след­ствие, висока надеж­ност. Можете да срав­ните два дви­га­теля, имащи сходни дина­мични харак­те­ри­стики:

Електри­че­ски дви­га­телБензинов дви­га­тел

Къде в елек­тро­дви­га­теля са тур­би­ната, бута­лата и ремъ­кът на газо­раз­пре­де­ли­тел­ния меха­низъм? Къде е горив­ната помпа, изпус­ка­тел­ната система и систе­мата на запал­ва­нето? Къде е мас­ле­ният, въз­душ­ният, гори­вният филтър и много други ком­по­ненти, които тол­кова често изли­зат от строя в кон­вен­цио­нал­ните авто­мо­билни дви­га­тели или изис­кват пла­ни­рана под­мяна? Тях ги няма, както ги няма и про­бле­мите, свър­зани с тях­ното при­съствие. В съвре­мен­ните елек­тро­мо­тори почти няма какво да се счупи, а всички триещи се детайли са два лагера на вала на ротора. Освен това, елек­тро­дви­га­те­лите са зна­чи­телно по-малки от своите гори­вни братя с подобна мощ­ност, което улес­нява ком­па­нов­ката на въз­лите и пови­шава без­опас­но­стта на транс­порта.

Разполо­же­ние на мото­рите в елек­тро­мо­бил

Благода­ре­ние на про­стата и надеждна кон­струк­ция, под­дръж­ката на елек­тро­транс­порта струва няколко пъти по-евтино на соб­стве­ни­ците, в срав­не­ние с ана­лози, рабо­тещи с гориво. Разходите за елек­три­че­ство, изчис­лени за кило­метър пробег, също са зна­чи­телно по-ниски от тези за гориво при равни други усло­вия. А при нали­чи­ето на соб­ствени слън­чеви панели или вет­ро­ге­не­ра­тори вие можете да заре­ждате напълно без­платно.

Зарядка на елек­тро­мо­бил от слън­чеви бате­рииЗарядка на елек­тро­мо­бил от слън­чеви панели

Друго важно пре­дим­ство на елек­три­че­ския транс­порт е него­вата еко­ло­гич­ност. Електри­че­ският дви­га­тел не про­из­вежда изго­рели газове по време на работа и е почти без­шу­мен.

Транспорт, рабо­тещ с горива, допри­нася зна­чи­телно за замър­ся­ва­нето на атмо­сфе­рата. По данни на Светов­ната здравна орга­ни­за­ция, мръ­с­ният въздух при­чи­нява смъртта на 7 мили­она човека всяка година. Освен това, замър­ся­ва­нето на атмо­сфе­рата е основ­ната при­чина за онко­ло­гич­ните забо­ля­ва­ния.

За съжа­ле­ние, голяма част от све­тов­ната елек­тро­е­нер­гия все още се про­из­вежда чрез изга­ряне на въг­лища. Това озна­чава, че заре­ждайки елек­тро­транс­порта, ние кос­вено замър­ся­ваме окол­ната среда, уве­ли­ча­вайки нато­вар­ва­нето на въг­лищ­ните елект­ро­цен­трали.

Електро­кар Tesla Roadster на фона на елек­тро­стан­ция

Но това е по-добре, откол­кото използва­нето на дви­га­тели с вътрешно горене. На първо място, топло­е­лек­три­че­с­ките цен­трали имат по-висок фак­ти­че­ски КПД в срав­не­ние с авто­мо­би­лите с вътрешно горене. На второ място, авто­мо­би­лите замър­ся­ват въз­духа на места, претъп­кани с хора, докато елект­ро­цен­тра­лите обик­но­вено се нами­рат извън града.

Днес ние сме сви­де­тели на стре­ми­тел­ното раз­ви­тие на чистата енер­гия в све­то­вен мащаб. В някои реги­они, с помо­щта на енер­ги­ята от слън­цето и вятъра, се про­из­вежда повече от поло­ви­ната от елек­три­че­ството. Зареждайки бате­рии от такива източ­ници, ние сме в състо­я­ние да нама­лим зна­чи­телно изхвър­ля­нето на вредни емисии в атмо­сфе­рата, съхра­ня­вайки я чиста за себе си и за своите деца.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2022 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by