Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Пакети-убийци

Пакети-убийци

11.12.2015

Найлоно­вата торба — вер­ният при­я­тел в дома­кин­ството. Тя може да съхра­нява про­дук­тите чисти, нещата — под­ре­дени, в нея е удобно да се носят покупки, да се опа­кова боклук, да се крият дрехи от молци. Найлоно­вата торба е мно­го­функ­цио­нална, удобна и прак­тична. Тя носи полза. Веднъж. А вре­дата от нея — за сто години! Само раз­ла­га­нето на поли­е­ти­ле­но­вото изде­лие отнема от 300 до 1000 години.

Ето няколко факта за тор­бич­ките. Ежегодно в света се про­из­веж­дат около 4 три­ли­она поли­е­ти­ле­нови торби, една четвърт от които се изхвър­лят. Около 6.5 мили­она тона боклук всяка година попада във водите на оке­а­ните. В Тихия океан има цял остров, който по площ е 77 пъти по голям от тери­то­ри­ята на България, напълно състоящ се от пласт­ма­сови отпадъци.

Костенурка яде пласт­ма­сов пакетПовече от милион птици и животни всяка година тра­гично заги­ват, запли­тайки се в най­ло­нови торби или поглъ­щайки отровни отпадъци. Учените и еко­ло­зите бият тре­вога, и при­зо­ва­ват да се съкрати използва­нето на най­ло­нови тор­бички, или напълно да се отка­жем от тях, като ги заме­ним с торби за мно­го­кратна упо­треба.

Забраната за про­из­вод­ство на най­ло­нови торби, и тях­ното използване и про­дажба дей­ства вече в 40 страни в света. Някои дър­жави внед­ря­ват свои про­грами за борба с най­ло­но­вите торби. Например, в Испания в рам­ките на еко­ло­гична акция, без­платно раз­да­ват торби от нату­рални мате­ри­али. Във Велико­бри­та­ния, от 2008 година, най­ло­но­вите торби в мага­зи­ните са заме­нени с книжни. В Ирландия и Естония цената на най­ло­но­вата торба е много по-висока от цената на книж­ната, така че покуп­ката на най­ло­нова торба е ико­но­ми­че­ски неиз­годно.

Мусор в воде

А сега факти от живота на обик­но­вено семей­ство. Трима човека за една година използ­ват около 5 хиляди тор­бички, по-голяма част от които изхвър­лят. Получава се, че за един нор­ма­лен семеен живот, за боклук се използ­ват повече от 250 000 торби. А колко са семей­ствата в селата, гра­до­вете, дър­жа­вите, в света? Ако навреме не спрем, то много скоро на нашата Планета ще има поли­е­ти­ле­нова ката­строфа.

Эко сумкаБорците за чистота на при­ро­дата пред­ла­гат алтер­на­тива — еко­ло­гично чиста чанта. Тя може да бъде напра­вена от хартия, памук и други мате­ри­али, които бързо се раз­ла­гат и не замър­ся­ват окол­ната среда. Една такава чанта може да замени около 1000 тор­бички. Припомнете си нашите леген­дарни пазар­ски чанти — леки, удобни, събиращи се във всеки джоб.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by