Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Нагревателни елементи за бойлери

Нагрева­телни еле­менти за бойлери

В ком­па­ния НЕНКОМ вие можете да купите тръбни елек­три­че­ски нагре­ва­тели с раз­лична мощ­ност за обемни бой­лери и буферни съдове. Всички нагре­ва­тели са налични в нашия склад във Варна:

Kaneta 2 kW

Kaneta 3 kW

За битови бой­лери. Дължина на мед­ната част — 310 mm
Производ­ство: Китай
Стойност: 30 лв с ДДС

Нагрева­те­лен еле­мент Kaneta 3 kW

BACZ 3 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 215 mm
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 70 лв с ДДС
Нагрева­те­лен еле­мент BACZ 3 kW

BACZ 4,5 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 320 mm
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 80 лв с ДДС
Нагрева­те­лен еле­мент BACZ 4,5 kW

BACZ 6 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 420 mm
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 95 лв с ДДС
Нагрева­те­лен еле­мент BACZ 6 kW

BACZ 7,5 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 590 mm
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 105 лв с ДДС
Нагрева­те­лен елемент BACZ 7,5 kW

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2022 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by