Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Нагревателни елементи за бойлери

Нагрева­телни еле­менти за бойлери

В ком­па­ния НЕНКОМ вие можете да купите тръбни елек­три­че­ски нагре­ва­тели с раз­лична мощ­ност за обемни бой­лери и буферни съдове. Всички нагре­ва­тели са налични в нашия склад във Варна:

Kaneta 2 kW

Kaneta 3 kW

За битови бой­лери. Дължина на мед­ната част — 310 мм
Производ­ство: Китай
Стойност: 30 лв с ДДС

Нагрева­те­лен еле­мент Kaneta 3 kW

BACZ 3 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 215 мм
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 65 лв с ДДС
Нагрева­те­лен еле­мент BACZ 3 kW

BACZ 4,5 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 320 мм
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 70 лв с ДДС
Нагрева­те­лен еле­мент BACZ 4,5 kW

BACZ 6 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 420 мм
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 80 лв с ДДС
Нагрева­те­лен еле­мент BACZ 6 kW

BACZ 7,5 kW

За бой­лери за подов монтаж и буферни съдове. Дължина на мед­ната част — 590 мм
Резба: 1½"
Производ­ство: Чехия
Стойност: 95 лв с ДДС
Нагрева­те­лен елемент BACZ 7,5 kW

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by