Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Инсталация за White Rock Castle

Инсталация за White Rock Castle

24.10.2015

White Rock Castle се намира в град Балчик, на брега на Черно море. Изиска­ният дизайн, пано­рам­ната гледка и бли­зо­стта до Ботани­че­с­ката гра­дина отли­ча­ват този суит-хотел сред дру­гите.

През 2015 година в хотела е открит спа-център, за който е необ­хо­димо енер­го­е­фек­тивно отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода. За реша­ва­нето на тази задача, ръко­вод­ството на хотела се обръща към фирма NENCOM.

Нашите спе­ци­а­ли­сти поста­виха пеле­тен котел, обемен бойлер, ради­а­тори за отоп­ле­ние, слън­чеви колек­тори и пери­ферно обо­рудване.

Монтиране на котела на твърдо гориво

Котелът Pelletherm V.2, с мощ­ност 100 кВт, е снаб­ден с удобен бункер за пелети и работи в напълно авто­ма­ти­чен режим: сам поддъ­ржа зада­дена тем­пе­ра­тура, подава гориво в горив­ната камера и пре­ма­хва пепе­лта.

Бункер за пелетиКапакът на бун­кера е снаб­ден с удобни клю­чалки

Бункер за пелети отво­ренБункерът за пелети е с вме­сти­мост 100 кг и има въз­мож­ност за свър­зване на допъл­ни­те­лен резер­воар

Блок за управ­ле­ние на пелет­ния котелБлок за управ­ле­ние на пелет­ния котел

Механизъм за пода­ване на пелети и почистване на горив­ната камера Механизъм за пода­ване на пелети и почистване на горив­ната камера

В непо­сред­ствена бли­зост до котела е раз­по­ло­жен бойлер SUNSYSTEM SON с обем 1000 литра с два топло­об­мен­ника: единия е свър­зан с пелет­ния котел, а другия — със слън­че­вите колек­тори.

Бойлер с два топло­об­мен­ника и пеле­тен котел

Контрол на тем­пе­ра­ту­рата на водата в бой­лераКонтрол на тем­пе­ра­ту­рата на водата в бой­лера (60 °C)

Контрол на тем­пе­ра­ту­рата на топло­но­си­теля в котела и в слън­че­вите колек­тори Контрол на тем­пе­ра­ту­рата на топло­но­си­теля в котела (63 °C) и в слън­че­вите колек­тори (94 °C)

За отвеж­дане на изго­ре­лите газове ние мон­ти­рахме комин ArtKamin с двойни стени от неръж­да­ема сто­мана и топло­изо­ла­ция.

Комин за изго­рели газове от пелет­ния котелДължината на комина е 18 метра

Комин за изго­рели газове от пелет­ния котелИзгоре­лите газове са тол­кова чисти, че е невъз­можно да се видят

Във всички поме­ще­ния на спа-центъра поста­вихме ради­а­тори за отоп­ле­ние с регу­ла­тори. За изграж­да­нето на 35 модула използ­вахме 430 ребра.

Отопле­ние и гореща вода в стаята за масаж

Отопле­ние и гореща вода в стаята за масаж

Радиатори за отоп­ле­ние в спа-центъра

Отопле­ние в спа-центъра

Радиатори за отоп­ле­ние в спа-центъра

А най-глав­ният ком­по­нент на систе­мата — слън­че­вите колек­тори SUNSYSTEM Select — раз­по­ло­жихме на покрива. Даже при слабо слънце те лесно нагря­ват топло­но­си­теля до 100 °C и повече, оси­гу­ря­вайки на спа-центъра без­платна гореща вода.

Монтаж на слън­че­вите колек­ториМонтаж на слън­че­вите колек­тори

Слънчеви колек­тори SUNSYSTEM SelectКолекто­рите са мон­ти­рани под ъгъл 33° и гледат на юг

Отзив за нашата работа

Отзив за ком­пания NENCOM

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by