Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Инсталация за White Rock Castle

Инсталация за White Rock Castle

24.10.2015

White Rock Castle се намира в град Балчик, на брега на Черно море. Изиска­ният дизайн, пано­рам­ната гледка и бли­зо­стта до Ботани­че­с­ката гра­дина отли­ча­ват този суит-хотел сред дру­гите.

През 2015 година в хотела е открит спа-център, за който е необ­хо­димо енер­го­е­фек­тивно отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода. За реша­ва­нето на тази задача, ръко­вод­ството на хотела се обръща към фирма NENCOM.

Нашите спе­ци­а­ли­сти поста­виха пеле­тен котел, обемен бойлер, ради­а­тори за отоп­ле­ние, слън­чеви колек­тори и пери­ферно обо­рудване.

Монтиране на котела на твърдо гориво

Котелът Pelletherm V.2, с мощ­ност 100 kW, е снаб­ден с удобен бункер за пелети и работи в напълно авто­ма­ти­чен режим: сам поддъ­ржа зада­дена тем­пе­ра­тура, подава гориво в горив­ната камера и пре­ма­хва пепе­лта.

Бункер за пелетиКапакът на бун­кера е снаб­ден с удобни клю­чалки

Бункер за пелети отво­ренБункерът за пелети е с вме­сти­мост 100 kg и има въз­мож­ност за свър­зване на допъл­ни­те­лен резер­воар

Блок за управ­ле­ние на пелет­ния котелБлок за управ­ле­ние на пелет­ния котел

Механизъм за пода­ване на пелети и почистване на горив­ната камера Механизъм за пода­ване на пелети и почистване на горив­ната камера

В непо­сред­ствена бли­зост до котела е раз­по­ло­жен бойлер SUNSYSTEM SON с обем 1000 литра с два топло­об­мен­ника: единия е свър­зан с пелет­ния котел, а другия — със слън­че­вите колек­тори.

Бойлер с два топло­об­мен­ника и пеле­тен котел

Контрол на тем­пе­ра­ту­рата на водата в бой­лераКонтрол на тем­пе­ра­ту­рата на водата в бой­лера (60 °C)

Контрол на тем­пе­ра­ту­рата на топло­но­си­теля в котела и в слън­че­вите колек­тори Контрол на тем­пе­ра­ту­рата на топло­но­си­теля в котела (63 °C) и в слън­че­вите колек­тори (94 °C)

За отвеж­дане на изго­ре­лите газове ние мон­ти­рахме комин ArtKamin с двойни стени от неръж­да­ема сто­мана и топло­изо­ла­ция.

Комин за изго­рели газове от пелет­ния котелДължината на комина е 18 метра

Комин за изго­рели газове от пелет­ния котелИзгоре­лите газове са тол­кова чисти, че е невъз­можно да се видят

Във всички поме­ще­ния на спа-центъра поста­вихме ради­а­тори за отоп­ле­ние с регу­ла­тори. За изграж­да­нето на 35 модула използ­вахме 430 ребра.

Отопле­ние и гореща вода в стаята за масаж

Отопле­ние и гореща вода в стаята за масаж

Радиатори за отоп­ле­ние в спа-центъра

Отопле­ние в спа-центъра

Радиатори за отоп­ле­ние в спа-центъра

А най-глав­ният ком­по­нент на систе­мата — слън­че­вите колек­тори SUNSYSTEM Select — раз­по­ло­жихме на покрива. Даже при слабо слънце те лесно нагря­ват топло­но­си­теля до 100 °C и повече, оси­гу­ря­вайки на спа-центъра без­платна гореща вода.

Монтаж на слън­че­вите колек­ториМонтаж на слън­че­вите колек­тори

Слънчеви колек­тори SUNSYSTEM SelectКолекто­рите са мон­ти­рани под ъгъл 33° и гледат на юг

Отзив за нашата работа

Отзив за ком­пания NENCOM

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by