Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Слънчеви колектори за хотел WRC

Слънчеви колектори за хотел WRC

28.06.2016

През 2015 година мон­ти­рахме в хотел White Rock Castle слън­чеви колек­тори, пеле­тен котел, бойлер и ради­а­тори за отоп­ле­ние. Системата се оказа тол­кова ефек­тивна, че след година ръко­во­ди­те­лите на хотела се обър­наха към ком­па­ния NENCOM с молба да раз­ши­рим инста­ла­ци­ята.

Първона­чал­ната инста­ла­ция рабо­теше по след­ния начин: девет слън­чеви колек­тора нагря­ваха вода за спа-центъра в 1000-литров бойлер, а в мрачно време при необ­хо­ди­мост авто­ма­тично се вклю­ч­ваше пеле­тен котел. При това котелът също така обез­пе­ча­ваше отоп­ле­ние в спа-центъра.

Собстве­ни­ците на хотела поста­виха нова задача: трябва да се оси­гури «слън­чева» вода за апар­та­мен­тите на четвър­тият етаж, и още да се направи така, че колек­то­рите не само да нагря­ват вода за битови нужди, но и да участват в отоп­ле­ни­ето на спа-центъра.

Хотел White Rock CastleХотел White Rock Castle

Извършвайки необ­хо­ди­мите изчис­ле­ния, мон­ти­рахме още 22 слън­чеви колек­тора Viessmann, а общия запас гореща вода уве­ли­чихме до 5 тона, поста­вяйки допъл­ни­телно два бой­лера и буфе­рен съд Sunsystem.

Вдигаме слън­че­вите колек­тори на покрива на хотелаВдигаме слън­че­вите колек­тори на покрива на хотела

Контрол каче­ството на работа NENCOMГенерал­ният дирек­тор на ком­па­ния NENCОМ Ненко Джамджиев лично кон­тро­лира основни етапи от рабо­тата

Вдигаме бой­ле­рите на покриваДвата бой­лера мон­ти­рахме в непо­сред­ствена бли­зост до колек­то­рите и апар­та­мен­тите, а после постро­ихме отделно поме­ще­ние за тях

Сглобя­ваме стойки за слън­чеви колек­ториСглобя­ваме стойки за слън­че­вите колек­тори Viessmann. На заден план се виждат 9 слън­чеви колек­тора Sunsystem, които ние мон­ти­рахме мина­лата година

Монтаж на стойки за слън­чеви колек­тори

Сглобя­ване на закреп­ва­нето за слън­чеви колек­тори

Монтираме стойки за слън­чеви колек­ториНа съсед­ният хотел вече са мон­ти­рани слън­чеви колек­тори. Срокът на въз­връ­ща­е­мост на подобни про­екти е около 3 години

Инстали­раме слън­чеви колек­тори ViessmannМонтираме слън­че­вите колек­тори на стой­ките

Освен мон­тажа на допъл­ни­тел­ните колек­тори, про­ме­ни­хме тръб­ната раз­водка и рабо­тата на елек­тро­ни­ката така, че всички слън­чеви колек­тори, след като загреят водата в бой­ле­рите до опре­де­лена тем­пе­ра­тура, ще се използ­ват за отоп­ле­ние на спа-центъра. Котелът сега се вклю­чва съвсем рядко, което нама­лява раз­хода на пелети.

Свързване на буфер­ния съд SunsystemСвързваме буфе­рен съд Sunsystem с обем 2 тона

Свързване и пуск на пеле­тен котелПроверя­ваме рабо­тата на пелет­ният котел GreenEcoTherm в новата система

Пуск на слън­че­вите колек­ториНай-при­ят­ният и въл­ну­ващ момент — пус­кане на систе­мата и сва­ляне на слън­це­за­щит­ните лепенки.

Сваляме защит­ните лепенки от слън­че­вите колек­тори

Топлоизо­ла­ция на слън­че­вите колек­ториПоследни щрихи: про­верка и топло­изо­ла­ция на съе­ди­не­ни­ята

За да се избегне пре­гря­ване на систе­мата при малко потреб­ле­ние на гореща вода, ние орга­ни­зи­рахме отвеж­дане на излиш­ната топ­лина в басейна чрез спе­ци­а­лен топло­об­мен­ник.

Първите тестове пока­заха, че систе­мата работи пре­красно: пет тона гореща вода авто­ма­тично се раз­пре­деля между апар­та­мен­тите, спа-центъра и басейна. Ние продъ­л­жа­ваме да наблю­да­ваме рабо­тата на систе­мата и да съби­раме ста­ти­стика.

Удивително, колко топ­лина може да се получи без­платно, използ­вайки само част от покрива на сгра­дата за инста­ли­ране на слън­чеви колек­тори. Но в тази инста­ла­ция има нещо по-важно от ико­но­ми­ята — това е въз­мож­но­стта да про­явим отго­вор­ност и да съхра­ним пла­не­тата чиста за себе си и за бъде­щите поко­ле­ния.

Филм за нашата работа

По тра­ди­ция заснехме кратко видео за нашата работа на обекта:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by