Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Соларни модули Risen

Соларни модули Risen

Компани­ята Risen Energy е един от десетте най-големи про­из­во­ди­тели на фото­вол­та­ични модули. Пълният про­из­вод­ствен цикъл и соб­стве­ната лабо­ра­то­рия за тестване гаран­ти­рат високо каче­ство на достъпна цена.

Risen Energy про­из­вежда моно­кри­стални, поли­кри­стални и хете­ро­струк­турни модули с раз­лични мощ­но­сти, вклю­чи­телно дву­странни.

Съдържа­ние

Стойност

Докумен­та­ция
Примери за монтаж
Гаранция
За ком­па­ни­ята

Стойност

Модифи­ка­цияМощност, WpЦена
RSM60-6-280P280226
RSM60-6-310M310268
RSM120-6-330M330285
RSM120-6-335M335289
RSM120-6-340M340306
RSM144-6-385M385333

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

Специфи­ка­ция RSM60 270-290P

Специфи­ка­ция RSM120 325-340M

Специфи­ка­ция RSM144 370-390M

Разопа­ко­ване на Risen

Инстали­ране на модули Risen

Примери за монтаж

Фирма NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на мар­ката Risen. При нас можете да заку­пите фото­вол­та­ични модули за само­сто­я­телно инста­ли­ране или да поръ­чате цялостна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна елект­ро­цен­трала.

Фотовол­та­ични модули Risen преди изпра­щане

Доставка на модули Risen във фирма NENCOM

Подготовка за монтаж на модули Risen

Монтаж на слън­чеви модули Risen на покрива на къща

Инстали­ране на фото­вол­та­ични модули Risen

Фотовол­та­ични модули Risen след монтаж

Гаранция

Risen Energy пред­лага 12-годишна гаран­ция на про­дукта и 25-годишна линейна гаран­ция за едно­странни модули. Компани­ята гаран­тира, че в края на пър­вата година ще бъдат запа­зени поне 97.5% от номи­нал­ната мощ­ност, като по-нататъш­ното ѝ нама­ля­ване ще бъде с не повече от 0.6% годишно.

Гаранция на слън­чеви модули Risen с едно стъкло

Гаранция Risen single glass

За ком­па­ни­ята

Risen Energy, заедно с други големи про­из­во­ди­тели, активно въвежда нови тех­но­ло­гии, уско­ря­вайки раз­ви­ти­ето на инду­стри­ята. Например през 2019 година ком­па­ни­ята пред­стави първия в света голям модул с мощ­ност 500 Wp.

Първият в света фото­вол­та­и­чен модул с мощ­ност 500 Wp пред­ста­вен от ком­па­ния Risen Energy

Брошура Risen Energy

За повече инфор­ма­ция за Risen Energy вижте видео пре­зен­та­цията:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by