Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Соларни модули Risen

Соларни модули Risen

Компани­ята Risen Energy е един от десетте най-големи про­из­во­ди­тели на фото­вол­та­ични модули. Пълният про­из­вод­ствен цикъл и соб­стве­ната изпит­ва­телна лабо­ра­то­рия гаран­ти­рат високо каче­ство на достъпна цена.

Внимание! Ние не поддъ­р­жаме пане­лите Risen на склад и можем да ги доста­вим само по поръчка. NENCOM е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на япон­ската ком­па­ния SHARP Solar в България. Обикно­вено в нашия склад имаме налични най-популяр­ните соларни модули SHARP, оси­гу­ря­ваме бърза доставка до обекта и под­дръжка за парт­ньори.

Risen Energy про­из­вежда моно­кри­стални и хете­ро­струк­турни модули с раз­лични мощ­но­сти, вклю­чи­телно дву­ли­цеви. При нас можете да заку­пите фото­вол­та­ични модули за само­сто­я­те­лен монтаж или да поръ­чате ком­плексна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна елект­ро­цен­трала.

Примери за монтаж

Фотовол­та­ични модули Risen преди изпра­щане

Доставка на модули Risen в ком­па­ни­ята NENCOM

Подготовка за монтаж на модули Risen

Монтаж на соларни модули Risen върху покрив на къща

Инстали­ране на фото­вол­та­ични модули Risen

Фотовол­та­ични модули Risen след монтаж

Клетки на моду­лите Risen Energy

Risen Energy, заедно с други големи про­из­во­ди­тели, активно въвежда нови тех­но­ло­гии, уско­ря­вайки раз­ви­ти­ето на инду­стри­ята. Например, през 2019 година ком­па­ни­ята пред­стави първия в света едро­га­ба­ри­тен модул с мощ­ност от 500 Wp.

Първият в света фото­вол­та­и­чен модул с мощ­ност от 500 Wp е пред­ста­вен от Risen Energy

За да полу­чите допъл­ни­телна инфор­ма­ция за ком­па­ни­ята Risen Energy, раз­гле­дайте видео пре­зен­та­цията:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by