Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Smappee Energy Monitor

Smappee Energy Monitor

Smappee Energy Monitor — това е умно устрой­ство за мони­то­ринг на енер­го­по­треб­ле­ни­ето, което само­сто­я­телно опре­деля рабо­те­щите във вашата мрежа елек­тро­уреди. Smappee се инста­лира лесно и поз­во­лява дистан­ци­онно да кон­тро­ли­рате раз­хода на елек­тро­е­нер­гия в реално време.

Инстали­ране на Smappee Energy MonitorВъншен вид Smappee Energy Monitor

Вие трябва само да закре­пите без­кон­такт­ният сензор към глав­ният захран­ващ кабел на вашата инста­ла­ция, всичко оста­нало ще свърши Smappee.

Как работи Smappee

Измервайки ток и напре­же­ние до хиляда пъти в секунда, той винаги знае точно, колко енер­гия използ­вате. Може да попи­тате как Smappee раз­ли­чава рабо­те­щите в мре­жата елек­тро­уреди, ако сен­зора му е закре­пен само към основ­ният кабел? За пример може да дадем музи­кал­ното при­ло­же­ние Shazam, което може да иден­ти­фи­цира песни. Подобно на мело­ди­ите, много елек­тро­уреди имат своя уни­кална струк­тура на елек­тро­по­треб­ле­ние, поради това Smappee може да раз­личи крушка 60 вата от хла­дил­ник със същата мощ­ност.

Smappee само­сто­я­телно опре­деля рабо­те­щите в мре­жата елек­тро­при­бориКонтрол на енер­го­по­треб­ле­ние в реално време

Веднага след вклю­ч­ва­нето Smappee започва да показва общото енер­го­по­треб­ле­ние с висока точ­ност, посте­пенно отде­ляйки от него отделни елек­тро­уреди. В рам­ките на месец, устрой­ството открива повече от 60% от използва­ните елек­три­че­ски уреди, което е около 80% от общото потреб­ле­ние на елек­три­че­ство. Обикно­вено, това е достатъчно за раз­кри­ване на про­блеми и нами­ране на начин за ико­но­мии.

За съжа­ле­ние, Smappee не може да опре­дели някои елек­тро­уреди с нагре­ва­телни еле­менти или уреди без кон­кре­тен шаблон на потреб­ле­ние, а също така устрой­ства с мощ­ност по-малка от 30 вата. Статисти­ката за такива потре­би­тели попада в гра­фата «други».

Smappee Solar Energy Monitor

Solar Energy Monitor изглежда и работи точно така, както и Home Energy Monitor, но допъл­ни­телно отчита мощ­но­стта, про­из­ве­дена от вашите соларни панели.

Отчети на Smappee за теле­фони и таб­лети

Контрол на енер­го­по­треб­ле­ни­ето

След свър­зва­нето на Smappee Energy Monitor вие ще можете да кон­тро­ли­рате ситу­а­ци­ята в реално време и да ана­ли­зи­рате ста­ти­сти­ката за енер­го­по­треб­ле­ни­ето чрез своя личен кабинет на сайта Smappee или с помо­щта на при­ло­же­ни­ята за iOS и Android на теле­фона или таб­лета:

Comfort Plugs™

С допъл­ни­тел­ните без­жични адап­тори Comfort Plugs™ въз­мож­но­стите на вашето Smappee ще станат още по-големи. Ще можете дистан­ци­онно да вклю­ч­вате и изклю­ч­вате елек­тро­уреди с помо­щта на удоб­ния пулт за дистан­ци­онно управ­ле­ние, когато сте достатъчно близо, или чрез при­ло­же­ни­ето Smappee на вся­ка­кво раз­сто­я­ние.

Comfort Plugs

В ком­плекта с мони­тора Smappee е вклю­чен един адап­тор Comfort Plug, а допъл­ни­телно може да се купи ком­плект 3-pack Comfort Plugs с три адап­тора и един пулт за дистан­ци­онно управ­ле­ние или 6-pack Comfort Plugs с шест адап­тора и два пулта.

6-pack Comfort Plugs

Умна къща

Smappee е съв­ме­стим с при­ло­же­ни­ето за авто­ма­ти­за­ция IFTTT, което поз­во­лява да се реа­ли­зи­рат раз­лични сце­на­рии на работа и вза­и­мо­дей­ствие на вашите елек­тро­уреди. Получа­ване на смс при завър­шване на рабо­тата на перал­ната машина, сва­ря­ване на кафе за закуска или вклю­ч­ване на кли­ма­тич­ната система, когато при­бли­жа­вате към домът си — всичко може да се настрой така, както вие искате.

Smappee съв­ме­стим с при­ло­же­ни­ето IFTTT

NENCOM е офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на бел­гий­ската ком­па­ния Smappee на тери­то­ри­ята на България. От нас вие можете да заку­пите про­дук­тите Smappee на едро и дребно.

Сертифи­кат Smappee за NENCOM

Докумен­та­ция за Smappee

Използване на Smappee Energy Monitor

Свързване на Smappee Home Monitor

Свързване на Smappee Solar Monitor

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by