Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Smappee Energy Monitor

Smappee Energy Monitor

Smappee Energy Monitor — това е умно устрой­ство за мони­то­ринг на енер­го­по­треб­ле­ни­ето, което само­сто­я­телно опре­деля рабо­те­щите във вашата мрежа елек­тро­уреди. Smappee се инста­лира лесно и поз­во­лява дистан­ци­онно да кон­тро­ли­рате раз­хода на елек­тро­е­нер­гия в реално време.

Инстали­ране на Smappee Energy MonitorВъншен вид Smappee Energy Monitor

Вие трябва само да закре­пите без­кон­такт­ният сензор към глав­ният захран­ващ кабел на вашата инста­ла­ция, всичко оста­нало ще свърши Smappee. Подробно →

Цени на мони­тори и аксе­со­ари

Smappee Home MonitorSmappee Solar Monitor

Home Energy MonitorSolar Energy Monitor
445 лв680 лв
Бърз кредитКупи или питай
Аксесо­ариСтойност, лв с ДДС
Extension Y-Cable15
Current Clamp, 50 A40
Current Clamp, 100 A60
Current Clamp, 200 A70
3 Clamps + 3 Y-cables130
3-pack Comfort Plugs88
6-pack Comfort Plugs120
Exchange Package to Solar290
Бърз кредитКупи или питай

Сертифи­кат Smappee за NENCOM

NENCOM е офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на бел­гий­ската ком­па­ния Smappee на тери­то­ри­ята на България. От нас вие можете да заку­пите про­дук­тите Smappee на едро и дребно.

 

Как работи Smappee

Измервайки ток и напре­же­ние до хиляда пъти в секунда, той винаги знае точно, колко енер­гия използ­вате. Може да попи­тате как Smappee раз­ли­чава рабо­те­щите в мре­жата елек­тро­уреди, ако сен­зора му е закре­пен само към основ­ният кабел? За пример може да дадем музи­кал­ното при­ло­же­ние Shazam, което може да иден­ти­фи­цира песни. Подобно на мело­ди­ите, много елек­тро­уреди имат своя уни­кална струк­тура на елек­тро­по­треб­ле­ние, поради това Smappee може да раз­личи крушка 60 вата от хла­дил­ник със същата мощ­ност.

Smappee само­сто­я­телно опре­деля рабо­те­щите в мре­жата елек­тро­при­бориКонтрол на енер­го­по­треб­ле­ние в реално време

Веднага след вклю­ч­ва­нето Smappee започва да показва общото енер­го­по­треб­ле­ние с висока точ­ност, посте­пенно отде­ляйки от него отделни елек­тро­уреди. В рам­ките на месец, устрой­ството открива повече от 60% от използва­ните елек­три­че­ски уреди, което е около 80% от общото потреб­ле­ние на елек­три­че­ство. Обикно­вено, това е достатъчно за раз­кри­ване на про­блеми и нами­ране на начин за ико­но­мии.

За съжа­ле­ние, Smappee не може да опре­дели някои елек­тро­уреди с нагре­ва­телни еле­менти или уреди без кон­кре­тен шаблон на потреб­ле­ние, а също така устрой­ства с мощ­ност по-малка от 30 вата. Статисти­ката за такива потре­би­тели попада в гра­фата «други».

Smappee Solar Energy Monitor

Solar Energy Monitor изглежда и работи точно така, както и Home Energy Monitor, но допъл­ни­телно отчита мощ­но­стта, про­из­ве­дена от вашите слън­чеви панели.

Отчети на Smappee за теле­фони и таб­лети

Контрол на енер­го­по­треб­ле­ни­ето

След свър­зва­нето на Smappee Energy Monitor вие ще можете да кон­тро­ли­рате ситу­а­ци­ята в реално време и да ана­ли­зи­рате ста­ти­сти­ката за енер­го­по­треб­ле­ни­ето чрез своя личен кабинет на сайта Smappee или с помо­щта на при­ло­же­ни­ята за iOS и Android на теле­фона или таб­лета:

Приложе­ние Smappee за iOS Приложе­ния Smappee за теле­фони и таб­летиПриложе­ние Smappee за Android

Comfort Plugs™

С допъл­ни­тел­ните без­жични адап­тори Comfort Plugs™ въз­мож­но­стите на вашето Smappee ще станат още по-големи. Ще можете дистан­ци­онно да вклю­ч­вате и изклю­ч­вате елек­тро­уреди с помо­щта на удоб­ния пулт за дистан­ци­онно управ­ле­ние, когато сте достатъчно близо, или чрез при­ло­же­ни­ето Smappee на вся­ка­кво раз­сто­я­ние.

Comfort Plugs

В ком­плекта с мони­тора Smappee е вклю­чен един адап­тор Comfort Plug, а допъл­ни­телно може да се купи ком­плект 3-pack Comfort Plugs с три адап­тора и един пулт за дистан­ци­онно управ­ле­ние или 6-pack Comfort Plugs с шест адап­тора и два пулта.

6-pack Comfort Plugs

Бърз кредитКупи или питай

Умна къща

Smappee е съв­ме­стим с при­ло­же­ни­ето за авто­ма­ти­за­ция IFTTT , което поз­во­лява да се реа­ли­зи­рат раз­лични сце­на­рии на работа и вза­и­мо­дей­ствие на вашите елек­тро­уреди. Получа­ване на смс при завър­шване на рабо­тата на перал­ната машина, сва­ря­ване на кафе за закуска или вклю­ч­ване на кли­ма­тич­ната система, когато при­бли­жа­вате към домът си — всичко може да се настрой така, както вие искате.

Smappee съв­ме­стим с при­ло­же­ни­ето IFTTT

Отзиви за Smappee Monitor

«Smappee — това е енер­гос­пе­стя­ващо устрой­ство, което следи потреб­ле­ни­ето на енер­гия и ви дава пре­поръки за това, как да бъдете по-ефек­тивни.» — International Business Times

«В енер­гий­ните мони­тори няма нищо ново, но обик­но­вено, те ви показ­ват само общото коли­че­ство кон­су­ми­рана елек­тро­е­нер­гия. Така, че вие няма да можете да раз­бе­рете, кои битови уреди уве­ли­ча­ват смет­ката ви за елек­три­че­ство до нивото на БВП на малка кариб­ска дър­жава. Smappee е про­ек­ти­ран така, че да иден­ти­фи­цира отделни устрой­ства и да ви покаже колко енер­гия използва всяко от тях.» — Stuff

«Smappee опре­деля енер­гий­ните под­писи на повече от 80 раз­про­стра­нени устрой­ства — така че не е нужно да инве­сти­рате пари в 80 дат­чика, за да кон­тро­ли­рате тях­ното енер­го­по­треб­ле­ние.» — Recombu

«Това е фан­та­стично ниво на кон­трол на енер­го­по­треб­ле­ни­ето, което ви дава пред­става за това как използ­вате вашите уреди и какво може да про­ме­ните, за да спе­стите пари.» — TouchSmartEnergy

«Комбина­ци­ята на енер­гиен мони­тор с допъл­ни­телни адап­тори и авто­ма­ти­за­ция на управ­ле­ни­ето правят Smappee добра инве­сти­ция. Аз пестя пари, авто­ма­тично изклю­ч­вайки освет­ле­ни­ето в кух­нен­ския шкаф (което лесно може да остане неза­бе­ля­зано) и напълно изклю­ч­вам тех­ни­ката, вместо да я оста­вям в режим на готов­ност.» — EcoStore

Докумен­та­ция за Smappee

Използване на Smappee Energy Monitor

Свързване на Smappee Home Monitor

Свързване на Smappee Solar Monitor

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by