Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Пелетна горелка Mudlark

Пелетна горелка Mudlark

Автома­тич­ните горелки Mudlark са под­хо­дящи за пелети от слън­чо­глед или дър­ве­сина, но също така рабо­тят с пло­дови костилки и чер­упки с размер на фрак­ци­ята до 8 mm.

Съдържа­ние

Модифи­ка­ции и цени
Функции на горел­ката
Техниче­ски пара­метри
Допълни­телни снимки
Докумен­та­ция Mudlark

Модифи­ка­ции и цени

Цената вклю­чва: шнек за захран­ване с пелети, мик­ро­про­це­со­рен кон­тро­лер и фланец за свър­зване към котела.

Модифи­ка­цияМощност, kWЦена
Mudlark 357÷351 900
Mudlark 5020÷502 320
Mudlark 10050÷1003 060

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Функции на горел­ката

Електро­ни­ката на горел­ката кон­тро­лира работ­ните про­цеси, като оси­гу­рява авто­ма­тично запал­ване, пода­ване на пелети в каме­рата и кон­тро­ли­ране на горе­нето. Менюто на кон­тро­лера вклю­чва бъл­гар­ски, руски, англий­ски и други езици.

Контро­лер на пелетна горелка Mudlark

Горелките Mudlark са изра­бо­тени от топло­устой­чива сто­мана и се мон­ти­рат на пове­чето котли на твърдо гориво с под­хо­дяща мощ­ност.

Автома­тична пелетна горелка за слън­чо­глед

Контро­лерът само­сто­я­телно регу­лира интен­зив­но­стта на горене, но в настрой­ките има функ­ция за огра­ни­ча­ване на мощ­но­стта. Например, моди­фи­ка­ция на Mudlark 35, рабо­теща в диа­па­зона от 7 до 35 kW, може да бъде огра­ни­чена до 25 kW, за да съо­т­вет­ства на мощ­но­стта на котела и на обема на отоп­ля­ва­ното поме­ще­ние.

Работа на пелет­ната горелка Mudlark

Техниче­ски пара­метри

Mudlark 35
Топлинна мощ­ност7÷35 kW
Разход на гориво2÷7 kg/h
Консуми­рана мощ­ност в режим Горене130 W
Консуми­рана мощ­ност в режим Запалване430÷880 W
Размери В × Ш × Д

263×380×640 mm

Маса26 kg
Присъе­ди­ни­те­лен размер на шнека∅ 75 mm
Присъе­ди­ни­те­лен размер на горел­ката∅ 160 mm
Присъе­ди­ни­те­лен фланец250 ×300 mm
Потъване на горив­ната камера170 mm
Mudlark 50
Топлинна мощ­ност20÷50 kW
Разход на гориво4÷10 kg/h
Консуми­рана мощ­ност в режим Горене130 W
Консуми­рана мощ­ност в режим Запалване430÷880 W
Размери В × Ш × Д

400×280×720 mm

Маса30 kg
Присъе­ди­ни­те­лен размер на шнека∅ 75 mm
Присъе­ди­ни­те­лен размер на горел­ката∅ 183 mm
Присъе­ди­ни­те­лен фланец270 ×270 mm
Потъване на горив­ната камера180 mm
Mudlark 100
Топлинна мощ­ност50÷100 kW
Разход на гориво10÷20 kg/h
Консуми­рана мощ­ност в режим Горене130 W
Консуми­рана мощ­ност в режим Запалване430÷880 W
Размери В × Ш × Д

450×300×710 mm

Маса35 kg
Присъе­ди­ни­те­лен размер на шнека∅ 75 mm
Присъе­ди­ни­те­лен размер на горел­ката∅ 220 mm
Присъе­ди­ни­те­лен фланец310 ×300 mm
Потъване на горив­ната камера180 mm

Допълни­телни снимки

Горелка за слън­чо­гле­дови пелети Mudlark 35Горелка за слън­чо­гле­дови пелети Mudlark 35

Шнек на пелет­ната горелка MudlarkШнек на пелет­ната горелка Mudlark

Меню на пелет­ната горелка Mudlark на бъл­гар­ски езикМеню на пелет­ната горелка Mudlark на бъл­гар­ски език

Фланец за свър­зване на пелет­ната горелка към котел на твърдо горивоФланец за свър­зване на пелет­ната горелка към котел на твърдо гориво

Пелетната горелка Mudlark е мон­ти­рана на котелаПелетната горелка Mudlark е мон­ти­рана на котела

Докумен­та­ция Mudlark

Инструкция Mudlark

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by