Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Пелетна горелка Mudlark

Пелетна горелка Mudlark

Автома­тич­ните горелки Mudlark са под­хо­дящи за пелети от слън­чо­глед или дър­ве­сина, но също така рабо­тят с пло­дови костилки и чер­упки с размер на фрак­ци­ята до 8 мм.

Съдържа­ние

Модифи­ка­ции и цени
Функции на горел­ката
Техниче­ски пара­метри
Допълни­телни снимки
Докумен­та­ция Mudlark

Модифи­ка­ции и цени

Цената вклю­чва: шнек за захран­ване с пелети, мик­ро­про­це­со­рен кон­тро­лер и фланец за свър­зване към котела.

Модифи­ка­цияМощност, кВтЦена
Mudlark 357÷351 900
Mudlark 5020÷502 320
Mudlark 10050÷1003 060

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Функции на горел­ката

Електро­ни­ката на горел­ката кон­тро­лира работ­ните про­цеси, като оси­гу­рява авто­ма­тично запал­ване, пода­ване на пелети в каме­рата и кон­тро­ли­ране на горе­нето. Менюто на кон­тро­лера вклю­чва бъл­гар­ски, руски, англий­ски и други езици.

Контро­лер на пелетна горелка Mudlark

Горелките Mudlark са изра­бо­тени от топло­устой­чива сто­мана и се мон­ти­рат на пове­чето котли на твърдо гориво с под­хо­дяща мощ­ност.

Автома­тична пелетна горелка за слън­чо­глед

Контро­лерът само­сто­я­телно регу­лира интен­зив­но­стта на горене, но в настрой­ките има функ­ция за огра­ни­ча­ване на мощ­но­стта. Например, моди­фи­ка­ция на Mudlark 35, рабо­теща в диа­па­зона от 7 до 35 kW, може да бъде огра­ни­чена до 25 kW, за да съо­т­вет­ства на мощ­но­стта на котела и на обема на отоп­ля­ва­ното поме­ще­ние.

Работа на пелет­ната горелка Mudlark

Техниче­ски пара­метри

Mudlark 35
Топлинна мощ­ност7÷35 кВт
Разход на гориво2÷7 кг/ч
Консуми­рана мощ­ност в режим Горене130 Вт
Консуми­рана мощ­ност в режим Запалване430÷880 Вт
Размери В × Ш × Д

263×380×640 мм

Маса26 кг
Присъе­ди­ни­те­лен размер на шнека∅ 75 мм
Присъе­ди­ни­те­лен размер на горел­ката∅ 160 мм
Присъе­ди­ни­те­лен фланец250 ×300 мм
Потъване на горив­ната камера170 мм
Mudlark 50
Топлинна мощ­ност20÷50 кВт
Разход на гориво4÷10 кг/ч
Консуми­рана мощ­ност в режим Горене130 Вт
Консуми­рана мощ­ност в режим Запалване430÷880 Вт
Размери В × Ш × Д

400×280×720 мм

Маса30 кг
Присъе­ди­ни­те­лен размер на шнека∅ 75 мм
Присъе­ди­ни­те­лен размер на горел­ката∅ 183 мм
Присъе­ди­ни­те­лен фланец270 ×270 мм
Потъване на горив­ната камера180 мм
Mudlark 100
Топлинна мощ­ност50÷100 кВт
Разход на гориво10÷20 кг/ч
Консуми­рана мощ­ност в режим Горене130 Вт
Консуми­рана мощ­ност в режим Запалване430÷880 Вт
Размери В × Ш × Д

450×300×710 мм

Маса35 кг
Присъе­ди­ни­те­лен размер на шнека∅ 75 мм
Присъе­ди­ни­те­лен размер на горел­ката∅ 220 мм
Присъе­ди­ни­те­лен фланец310 ×300 мм
Потъване на горив­ната камера180 мм

Допълни­телни снимки

Горелка за слън­чо­гле­дови пелети Mudlark 35Горелка за слън­чо­гле­дови пелети Mudlark 35

Шнек на пелет­ната горелка MudlarkШнек на пелет­ната горелка Mudlark

Меню на пелет­ната горелка Mudlark на бъл­гар­ски езикМеню на пелет­ната горелка Mudlark на бъл­гар­ски език

Фланец за свър­зване на пелет­ната горелка към котел на твърдо горивоФланец за свър­зване на пелет­ната горелка към котел на твърдо гориво

Пелетната горелка Mudlark е мон­ти­рана на котелаПелетната горелка Mudlark е мон­ти­рана на котела

Докумен­та­ция Mudlark

Инструкция Mudlark

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by