Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Акумулаторни батерии TESLA Powerwall 2

Акумула­торни батерии TESLA Powerwall 2

Новият ком­пак­тен аку­му­ла­тор TESLA Powerwall 2 може да оси­гури енер­гия на къща с две спални в тече­ние на цял ден. Той се мон­тира лесно както в поме­ще­ния, така и на открито, а за уве­ли­ча­ване на мощ­но­стта може да се обе­ди­нят няколко аку­му­ла­тора в една група. Съхрани­те­лят TESLA второ поко­ле­ние има вгра­ден инвер­тор.

TESLA Powerwall 2 е аку­му­ла­торна бате­рия за дома и малкия бизнес, която натрупва без­платна енер­гия от слън­цето през деня и я отдава вечер. Комбини­райки енер­ги­ята на Powerwall иелек­три­че­ски транс­порт ние можем не само да пестим, но и да водим живот с нулево изхвър­ляне на вредни веще­ства.

Акумула­тор Tesla Powerwall 2 в дом

Даже една бате­рия TESLA в голям дом може да бъде много поле­зена, обез­пе­ча­вайки непрекъ­с­ната работа на освет­ле­ние, хла­дил­ник и интернет при изклю­ч­ване на цен­трал­ната мрежа. С инста­ли­ра­нето на допъл­ни­телни съхра­ни­тели може да се намали зави­си­мо­стта от елек­три­че­с­ката мрежа до степен на пълна авто­ном­ност.

Батерия Tesla Powerwall 2 на стена в дом

В момента бате­рии TESLA Powerwall 2 не се про­да­ват в България, но пред­ла­гаме съхра­ни­тели на енер­гия с подобни харак­те­ри­стики на BYD Box Premium.

Особено­сти на TESLA Powerwall 2

Безопас­ност
Корпусът на съхра­ни­теля не е опасен за вашето семей­ство. Няма ника­кви кабели под напре­же­ние или големи вен­тил­аци­онни отвори
Гъвкавост
Стенен или подов монтаж. Свързване до 9 Powerwall в една група за захран­ване на вся­ка­къв размер къщи
Издръж­ли­вост
Корпусът е защи­тен от прах и влага. Възможен е монтаж на съхра­ни­теля както вътре, така и вън от дома или офиса
Монито­ринг
Дистан­ци­о­нен кон­трол на систе­мата в реално време. Уведом­ле­ние за под­го­товка на Powerwall за облачни дни
Всичко в едно
Вграде­ния инвер­тор пре­об­ра­зува посто­ян­ния ток от слън­че­вите панели в про­мен­лив ток за битово използване
Надежд­ност
Течната система за тер­мо­ре­гу­ли­ране обез­пе­чава надеждна работа на аку­му­ла­то­рите във всеки климат

Устрой­ство на аку­му­ла­тора TESLA

Компак­тен и лесен за монтаж съхра­ни­теля Powerwall 2 е напълно авто­ма­ти­зи­рана система, която не се нуждае от тех­ни­че­ско обслуж­ване.

Устрой­ство на Tesla Powerwall 2

Специфи­ка­ция и раз­мери

Полезен капа­ци­тет13.5 kW·h
Дълбочина на раз­ряда100 %
КПД «заряд-разряд»90 %
Непрекъ­с­ната мощ­ност5 kW
Пикова мощ­ност7 kW
Гаранция10 години
Мащаби­ру­е­мостдо 9 съхра­ни­теля
Работна тем­пе­ра­тураот −20 °С до +50 °С
Размери1150×755×155 mm
Тегло120 kg

Размери на Tesla Powerwall 2

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by