Пелети (гра­нули за отоп­ление)

Топливни пелети

Дървесни пелети — това са гра­нули с цилин­дрична форма от дървени отпадъци. Те са еко­ло­гично чисти био­го­рива и имат редица ико­но­ми­че­ски пре­дим­ства пред кон­вен­цио­нал­ните дърва или други видове горива. Подробно →

 

Подробно за дър­весни пелети

Пелетите съдъ­р­жат 2 пъти по-малко влага от сухи дърва и не я абсор­би­рат от въз­духа. Тези гра­нули имат по-висока плът­ност в срав­не­ние с дърво и заемат по-малко място. Те са лесни за транс­пор­ти­ране, съхра­не­ние и поз­во­ля­ват напълно да се авто­ма­ти­зира про­цеса на отоп­ле­ние.

По време на горе­нето пеле­тите излъ­ч­ват 2.5 пъти повече топ­лина откол­кото дър­вата, обра­зу­ват 20 пъти по-малко пепел и почти не отде­лят въг­ле­ро­ден дву­окис. В допъл­не­ние, пеле­тите са про­из­ве­дени от суро­вини, които в мина­лото са оста­вяни да изгният или са изга­ряни в депа за отпадъци. Сега това е най-ико­но­мич­ното био­го­риво, което ще ви поз­воли да затоп­ляте поме­ще­ния и да полу­ча­вате топла вода по удобен начин.

Сравне­ние стой­но­стта на раз­лични източ­ници на топ­линна енер­гия

За отоп­ле­ние с гра­нули се полз­ват пелетни котли или пелетни камини. Вие трябва само да напъл­ните резер­во­ара с гра­нули и да избе­рете жела­ната тем­пе­ра­тура от блока за управ­ле­ние, всичко оста­нало се извър­шва авто­ма­тично.

Пелетното обо­рудване работи пер­фектно в ком­би­на­ция със слън­чеви колек­тори, като оси­гу­рява още по-големи спе­стя­ва­ния. От нас вие можете да купите пелети от раз­лични про­из­во­ди­тели, с доставка и кон­ку­рентни цени.

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи