Акумула­торни батерии TESLA Powerwall 2

Съхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия Tesla Powerwall 2

Новият ком­пак­тен аку­му­ла­тор TESLA Powerwall 2 може да оси­гури енер­гия на къща с две спални в тече­ние на цял ден. Той се мон­тира лесно както в поме­ще­ния, така и на открито, а за уве­ли­ча­ване на мощ­но­стта може да се обе­ди­нят няколко аку­му­ла­тора в една група. Съхрани­те­лят TESLA второ поко­ле­ние има вгра­ден инвер­тор за пре­об­ра­зу­ване на енер­гия от слън­чеви pv-панели в про­мен­лив ток.

TESLA Powerwall 2 е аку­му­ла­торна бате­рия за дома и малкия бизнес, която натрупва без­платна енер­гия от слън­цето през деня и я отдава вечер. Комбини­райки енер­ги­ята на Powerwall и елек­три­че­ски транс­порт ние можем не само да пестим, но и да водим живот с нулево изхвър­ляне на вредни веще­ства.

Акумула­тор Tesla Powerwall 2 в дом

Купи или питай

Даже една бате­рия TESLA в голям дом може да бъде много поле­зена, обез­пе­ча­вайки непрекъ­с­ната работа на освет­ле­ние, хла­дил­ник и интернет при изклю­ч­ване на цен­трал­ната мрежа. С инста­ли­ра­нето на допъл­ни­телни съхра­ни­тели може да се намали зави­си­мо­стта от елек­три­че­с­ката мрежа до степен на пълна авто­ном­ност.

Батерия Tesla Powerwall 2 на стена в дом

Особено­сти на TESLA Powerwall 2

Безопас­ност
Корпусът на съхра­ни­теля не е опасен за вашето семей­ство. Няма ника­кви кабели под напре­же­ние или големи вен­тил­аци­онни отвори
Гъвкавост
Стенен или подов монтаж. Свързване до 9 Powerwall в една група за захран­ване на вся­ка­къв размер къщи
Издръж­ли­вост
Корпусът е защи­тен от прах и влага. Възможен е монтаж на съхра­ни­теля както вътре, така и вън от дома или офиса
Монито­ринг
Дистан­ци­о­нен кон­трол на систе­мата в реално време. Уведом­ле­ние за под­го­товка на Powerwall за облачни дни
Всичко в едно
Вграде­ния инвер­тор пре­об­ра­зува посто­ян­ния ток от слън­че­вите панели в про­мен­лив ток за битово използване
Надежд­ност
Течната система за тер­мо­ре­гу­ли­ране обез­пе­чава надеждна работа на аку­му­ла­то­рите във всеки климат
Купи или питай

Устрой­ство на аку­му­ла­тора TESLA

Компак­тен и лесен за монтаж съхра­ни­теля Powerwall 2 е напълно авто­ма­ти­зи­рана система, която не се нуждае от тех­ни­че­ско обслуж­ване.

Устрой­ство на Tesla Powerwall 2

Специфи­ка­ция и раз­мери

Полезен капа­ци­тет13.5 кВт·ч
Дълбочина на раз­ряда100 %
КПД «заряд-разряд»90 %
Непрекъ­с­ната мощ­ност5 кВт
Пикова мощ­ност7 кВт
Гаранция10 години
Мащаби­ру­е­мостдо 9 съхра­ни­теля
Работна тем­пе­ра­тураот −20 °С до +50 °С
Размери1150×755×155 мм
Тегло120 кг

Размери на Tesla Powerwall 2

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи