Соларни модули Risen

Клетки на фото­вол­та­ични модули Risen

Компани­ята Risen Energy е един от десетте най-големи про­из­во­ди­тели на фото­вол­та­ични модули. Пълният про­из­вод­ствен цикъл и соб­стве­ната лабо­ра­то­рия за тестване гаран­ти­рат високо каче­ство на достъпна цена.

Risen Energy про­из­вежда моно­кри­стални, поли­кри­стални и хете­ро­струк­турни модули с раз­лични мощ­но­сти, вклю­чи­телно дву­странни.

Съдържа­ние

Стойност

Докумен­та­ция
Примери за монтаж
Гаранция
За ком­па­ни­ята

Стойност

Модифи­ка­цияМощност, WpЦена
RSM60-6-275P275240
RSM60-6-280P280245
RSM120-6-330M330312
RSM120-6-335M335-
RSM120-6-340M340-
RSM144-6-380M380360
RSM144-6-385M385365
RSM144-6-390M390-

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

Специфи­ка­ция RSM60 270-290P

Специфи­ка­ция RSM120 325-340M

Специфи­ка­ция RSM144 370-390M

Разопа­ко­ване на Risen

Инстали­ране на модули Risen

Примери за монтаж

Фирма NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на мар­ката Risen. При нас можете да заку­пите фото­вол­та­ични модули за само­сто­я­телно инста­ли­ране или да поръ­чате цялостна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна елект­ро­цен­трала.

Фотовол­та­ични модули Risen преди изпра­щане

Доставка на модули Risen във фирма NENCOM

Подготовка за монтаж на модули Risen

Монтаж на слън­чеви модули Risen на покрива на къща

Инстали­ране на фото­вол­та­ични модули Risen

Фотовол­та­ични модули Risen след монтаж

Гаранция

Risen Energy пред­лага 12-годишна гаран­ция на про­дукта и 25-годишна линейна гаран­ция за едно­странни модули. Компани­ята гаран­тира, че в края на пър­вата година ще бъдат запа­зени поне 97.5% от номи­нал­ната мощ­ност, като по-нататъш­ното ѝ нама­ля­ване ще бъде с не повече от 0.6% годишно.

Гаранция на слън­чеви модули Risen с едно стъкло

Гаранция Risen single glass

За ком­па­ни­ята

Risen Energy, заедно с други големи про­из­во­ди­тели, активно въвежда нови тех­но­ло­гии, уско­ря­вайки раз­ви­ти­ето на инду­стри­ята. Например през 2019 година ком­па­ни­ята пред­стави първия в света голям модул с мощ­ност 500 Wp.

Първият в света фото­вол­та­и­чен модул с мощ­ност 500 Wp пред­ста­вен от ком­па­ния Risen Energy

Брошура Risen Energy

За повече инфор­ма­ция за Risen Energy вижте видео пре­зен­та­цията:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи