Фотовол­та­ични инвертори SolaX

Слънчеви инвер­тори SolaX

Фотовол­та­ич­ните инвер­тори SolaX — това са каче­ствени устрой­ства на разуна цена, за пре­об­ра­зу­ване на посто­ян­ното напре­же­ние от слън­чеви елект­ро­цен­трали в про­мен­ливо за битово при­ло­же­ние. В моде­ло­вата гама на Солакс са пред­ста­вени едно­фазни и три­фазни инвер­тори с раз­лична мощ­ност.

Всички соларни инвер­тори SolaX по жела­ние се ком­плек­то­ват с Wi-Fi модул за мони­то­ринг на про­из­во­ди­тел­но­стта от всяка точка на света. Може да използ­вате мобилно при­ло­же­ние или уеб-бра­узър, за да сле­дите теку­щото състо­я­ние на фото­вол­та­ич­ната PV система и да ана­ли­зи­рате ста­ти­сти­ката.

Wi-Fi мони­то­ринг на про­из­во­ди­тел­но­стта на инвер­то­рите SolaX

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Mini

Компакт­ният инвер­тор SolaX X1 Mini е раз­ра­бо­тен спе­ци­ално за него­леми соларни системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 840 до 2 200 Wp. За него е достатъчно посто­янно напре­же­ние от 70 V за старт, а мак­си­мал­ният КПД достига 97,1%. Моделът е кон­стру­и­ран с един MPP тракер и се пред­лага в няколко вари­анта по мощ­ност.

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Mini

Инструк­ция SolaX X1 Mini

Параметри SolaX серия X1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
X1-1.1-S1 100995
X1-1.5-S1 5001 070
X1-2.0-S2 0001 175

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Air

Инверторът SolaX X1 Air е под­хо­дящ за фото­е­лек­трични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 2 700 до 3 450 Wp. Старто­вото напре­же­ние е 120 V, а КПД достига 97,6%. Моделът е достъ­пен в няколко вари­анта на мощ­но­стта и е снаб­ден с един MPP тракер.

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Air

Инструк­ция SolaX X1 Air

Параметри SolaX серия X1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
X1-2.5-S2 5001 250
X1-3.0-S3 0001 345
X1-3.3-S3 3001 405

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Boost

Особен­ност на инвер­тора SolaX X1 Boost е нали­чи­ето на два MPP тра­кера, което поз­во­лява да се раз­дели PV масива на две неза­ви­сими части. Моделът е под­хо­дящ за фото­е­лек­три­че­ски системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 3 250 до 5 200 Wp. КПД пре­об­ра­зо­ва­теля достига 97,8%.

Монофаз­ният инвер­тор SolaX X1 Boost

SolaX X1 Boost е снаб­ден с 16×4 сим­во­лен дис­плей с под­светка

Инвертор SolaX X1 Boost в поме­ще­ние

Еднофаз­ните инвер­тори SolaX рабо­тят без­шумно и са под­хо­дящи за жилищни поме­ще­ния

Инвертор SolaX X1 Boost извън поме­ще­ни­ето

Класът на защита за всички PV инвер­тори SolaX допуска външен монтаж

Инструк­ция SolaX X1 Boost

Параметри SolaX серия X1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
X1-3.0-T3 0001 725
X1-3.3-T3 3001 770
X1-3.6-T3 6801 830
X1-4.2-T4 2001 925
X1-5.0-T4 6002 045

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Трифазен инвер­тор SolaX X3 ZDNY

Инверторът SolaX X3 от сери­ята ZDNY TL е под­хо­дящ за фото­е­лек­три­че­ски системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 10 260 до 20 500 Wp. Моделът е снаб­ден с два MPP тра­кера и въз­мож­ност за вклю­ч­ване от 4 до 6 стринга. КПД в про­цеса на пре­об­ра­зу­ване на посто­ян­ния ток в три­фа­зен прoменлив достига 98,2%.

Трифазен инвер­тор SolaX X3 ZDNY

Инструк­ция SolaX X3 ZDNY

Параметри SolaX серия X3

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
TL 10 00010 0003 650
TL 12 00012 0003 950
TL 15 00015 0004 260
TL 17 00017 0004 480
TL 20 00020 0004 850

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Трифазен инвер­тор SolaX X3 T

Инверторът SolaX X3 T — е най-мощ­ният в сери­ята на пре­об­ра­зу­ва­те­лите на фир­мата. Той е под­хо­дящ за фото­е­лек­три­че­ски системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 36 до 43.2 kWp. Моделът има два MPP тра­кера и въз­мож­ност за свър­зване на до 8 стринга. Максимал­ният КПД на пре­об­ра­зу­ва­нето достига 98,6%.

Трифазен инвер­тор SolaX X3 T

Инструк­ция SolaX X3 T

Параметри SolaX серия X3

Модифи­ка­цияAC мощност, ВтЦена
30 T30 0006 345
36 T36 0007 895

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи