Фотовол­та­ични инвертори SolaX

Слънчеви инвер­тори SolaX

Фотовол­та­ич­ните инвер­тори SolaX — това са каче­ствени устрой­ства на разуна цена, за пре­об­ра­зу­ване на посто­ян­ното напре­же­ние от слън­чеви елект­ро­цен­трали в про­мен­ливо за битово при­ло­же­ние. В моде­ло­вата гама на Солакс са пред­ста­вени едно­фазни и три­фазни инвер­тори с раз­лична мощ­ност.

Всички соларни инвер­тори SolaX по жела­ние се ком­плек­то­ват с Wi-Fi модул за мони­то­ринг на про­из­во­ди­тел­но­стта от всяка точка на света. Може да използ­вате мобилно при­ло­же­ние или уеб-бра­узър, за да сле­дите теку­щото състо­я­ние на фото­вол­та­ич­ната PV система и да ана­ли­зи­рате ста­ти­сти­ката.

Wi-Fi мони­то­ринг на про­из­во­ди­тел­но­стта на инвер­то­рите SolaX

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Mini

Компакт­ният инвер­тор SolaX X1 Mini е раз­ра­бо­тен спе­ци­ално за него­леми соларни системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 840 до 2 200 Wp. За него е достатъчно посто­янно напре­же­ние от 70 V за старт, а мак­си­мал­ният КПД достига 97,1%. Моделът е кон­стру­и­ран с един MPP тракер и се пред­лага в няколко вари­анта по мощ­ност.

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Mini

Инструк­ция SolaX X1 Mini

Параметри SolaX серия X1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена, лв с ДДСЦена за ват, € с ДДС
X1-1.1-S1 100995

0.46

X1-1.5-S1 5001 0700.36
X1-2.0-S2 0001 1750.30
Бърз кредитКупи или питай

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Air

Инверторът SolaX X1 Air е под­хо­дящ за фото­е­лек­трични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 2 700 до 3 450 Wp. Старто­вото напре­же­ние е 120 V, а КПД достига 97,6%. Моделът е достъ­пен в няколко вари­анта на мощ­но­стта и е снаб­ден с един MPP тракер.

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Air

Инструк­ция SolaX X1 Air

Параметри SolaX серия X1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена, лв с ДДСЦена за ват, € с ДДС
X1-2.5-S2 5001 2500.26
X1-3.0-S3 0001 3450.23
X1-3.3-S3 3001 4050.22
Бърз кредитКупи или питай

Монофа­зен инвер­тор SolaX X1 Boost

Особен­ност на инвер­тора SolaX X1 Boost е нали­чи­ето на два MPP тра­кера, което поз­во­лява да се раз­дели PV масива на две неза­ви­сими части. Моделът е под­хо­дящ за фото­е­лек­три­че­ски системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 3 250 до 5 200 Wp. КПД пре­об­ра­зо­ва­теля достига 97,8%.

Монофаз­ният инвер­тор SolaX X1 BoostSolaX X1 Boost е снаб­ден с 16×4 сим­во­лен дис­плей с под­светка

Инвертор SolaX X1 Boost в поме­ще­ниеЕднофаз­ните инвер­тори SolaX рабо­тят без­шумно и са под­хо­дящи за жилищни поме­ще­ния

Инвертор SolaX X1 Boost извън поме­ще­ни­етоКласът на защита за всички PV инвер­тори SolaX допуска външен монтаж

Инструк­ция SolaX X1 Boost

Параметри SolaX серия X1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена, лв с ДДСЦена за ват, € с ДДС
X1-3.0-T3 0001 7250.29
X1-3.3-T3 3001 7700.27
X1-3.6-T3 6801 8300.25
X1-4.2-T4 2001 9250.23
X1-5.0-T4 6002 0450.22
Бърз кредитКупи или питай

Трифазен инвер­тор SolaX X3 ZDNY

Инверторът SolaX X3 от сери­ята ZDNY TL е под­хо­дящ за фото­е­лек­три­че­ски системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 10 260 до 20 500 Wp. Моделът е снаб­ден с два MPP тра­кера и въз­мож­ност за вклю­ч­ване от 4 до 6 стринга. КПД в про­цеса на пре­об­ра­зу­ване на посто­ян­ния ток в три­фа­зен прoменлив достига 98,2%.

Трифазен инвер­тор SolaX X3 ZDNY

Инструк­ция SolaX X3 ZDNY

Параметри SolaX серия X3

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена, лв с ДДСЦена за ват, € с ДДС
TL 10 00010 0003 6500.19
TL 12 00012 0003 9500.17
TL 15 00015 0004 2600.14
TL 17 00017 0004 4800.13
TL 20 00020 0004 8500.12
Бърз кредитКупи или питай

Трифазен инвер­тор SolaX X3 T

Инверторът SolaX X3 T — е най-мощ­ният в сери­ята на пре­об­ра­зу­ва­те­лите на фир­мата. Той е под­хо­дящ за фото­е­лек­три­че­ски системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 36 до 43.2 kWp. Моделът има два MPP тра­кера и въз­мож­ност за свър­зване на до 8 стринга. Максимал­ният КПД на пре­об­ра­зу­ва­нето достига 98,6%.

Трифазен инвер­тор SolaX X3 T

Инструк­ция SolaX X3 T

Параметри SolaX серия X3

Модифи­ка­цияAC мощност, ВтЦена, лв с ДДСЦена за ват, € с ДДС
30 T30 0006 3450.11
36 T36 0007 8950.11
Бърз кредитКупи или питай
 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи