Слънчеви колектори

Монтиране на слън­чеви колек­тори NENCOM

Слънче­вите колек­тори, за раз­лика от слън­че­вите бате­рии, не про­из­веж­дат елек­три­че­ство, а нагря­ват вода или анти­фриз. Съвремен­ните модели са спо­собни да нагря­ват вода до кипене даже при отри­ца­телни тем­пе­ра­тури. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния

Слънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FMот 790 ЛВСлънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FM

Плоски слън­чеви колек­тори със защита от пре­гря­ване ThermProtect

Слънчеви ком­плекти VIESSMANN-ELDOMот 1 980 ЛВакцияСлънчеви ком­плекти VIESSMANN-ELDOM

Пълен ком­плект обо­рудване за снаб­дя­ване с гореща вода използ­вайки без­платна енер­гия от слън­цето

Соларни ком­плекти SUNSYSTEMот 849 ЛВакцияСоларни ком­плекти SUNSYSTEM

Оптимални ком­плекти за загря­ване на вода чрез слън­чева енер­гия от 80 до 500 литра

Пълни слън­чеви ком­плекти SUNSYSTEMот 1 720 ЛВ+ подаръкПълни слън­чеви ком­плекти SUNSYSTEM

Готови ком­плекти за нагря­ване на вода чрез слън­чева енер­гия от 80 до 500 литра

Слънчеви колек­тори SUNSYSTEM Selectот 526 ЛВакцияСлънчеви колек­тори SUNSYSTEM Select

Алуминиев корпус, отлична топло­изо­ла­ция и защитно стъкло DurasolarP+

Слънчев колек­тор SUNSYSTEM VTCот 660 ЛВСлънчев колек­тор SUNSYSTEM VTC

Висока ефек­тив­ност даже в сурови зимни усло­вия и облачно време

Слънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol Tот 2 190 ЛВСлънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol T

Надежден ваку­у­мен колек­тор с регу­ли­руем абсор­бер

Слънчев колек­тор ELDOM Classicот 428 ЛВСлънчев колек­тор ELDOM Classic

Здрава и издръж­лива кон­струк­ция

Стойки за слън­чеви панелиот 135 ЛВСтойки за слън­чеви панели

Стойки за плоски и накло­нени покриви

PV система за нагря­ване на вода ThermoSolот 1 698 ЛВновоPV система за нагря­ване на вода ThermoSol

Контро­лер за снаб­дя­ване с топла вода директно чрез използване на енер­ги­ята от фото­вол­таичен панел

 

Подробно за слън­че­вите колек­тори

Опитите да се използва слън­че­вата енер­гия за отоп­ле­ние и загря­ване на вода са били известни още от древ­но­стта. До наши дни се е запа­зил плос­кият слън­чев колек­тор, кон­стру­и­ран в края на XVIII век от швей­ца­реца Орас де Сосюр. Дори тогава, с негова помощ е можело да се при­готви храна.

На прак­тика уред за съхра­не­ние на слън­чева енер­гия може всеки сам да си направи от подръчни мате­ри­али. Например, дори и една кофа с вода, оста­вена на слънце, също е слън­чев колек­тор. Но за да има прак­ти­че­ско при­ло­же­ние и висок КПД са необ­хо­дими много по-съвър­шени кон­струк­ции.

Слънчеви колек­тори

Съвремен­ният слън­чев колек­тор е сложен абсор­бер на слън­чева енер­гия с вгра­дени в него тръ­бо­про­води за топло­но­си­теля. Абсорберът е поста­вен в хер­ме­ти­че­ски затво­рена кутия, и е изло­жен на слън­че­вите лъчи само от едната страна. Задната страна е покрита с мине­рална вата или друга изо­ла­ция. Предста­вен по този начин слън­че­вият колек­тор пред­став­лява висо­ко­тех­но­ло­ги­чен мини­а­тю­рен парник.

Плоский сол­неч­ный кол­лек­тор

Колкото повече слън­чева енер­гия се пре­дава на топло­но­си­теля в колек­тора, тол­кова е по-голяма него­вата ефек­тив­ност. Това налага използва­нето на спе­ци­ални мате­ри­али. Един от тях е медта — при­те­жава много висока топло­про­во­ди­мост. За пови­ша­ване на поглъ­ща­нето на слън­чева енер­гия се използ­ват и спе­ци­ални опти­че­ски покри­тия, които не излъ­ч­ват топ­лина в инфра­чер­ве­ния спектър. Това мно­го­слойно селек­тивно покри­тие с уни­ка­лен сап­фи­рен цвят, улавя слън­че­вото излъ­ч­ване в много широк диа­па­зон — много по-широк от види­мия от човек.

В наши дни най-раз­про­стра­нени са два типа колек­тори — плоски и тръбни (ваку­умни). Послед­ният е събрал в себе си всички пре­дим­ства на плос­ките, много по-удобен за монтаж и обслуж­ване, тъй като при повреда на една от тръ­бите, е достатъчно да заме­ним само нея. Тъй като ваку­у­мът е иде­а­лен топло­изо­ла­тор, тръб­ният колек­тор е прак­ти­че­ски неза­ви­сим от окол­ната среда и зна­чи­телно по-чув­стви­те­лен към мини­мално слън­чево излъ­ч­ване. Благода­ре­ние на тази тех­но­ло­гия ваку­ум­ните колек­тори са наме­рили широко при­ло­же­ние като част от допъл­ни­телни енер­гийни систе­мите за цело­го­дишно отоп­ле­ние и под­гря­ване на вода.

Вакуум­ный труб­ча­тый кол­лек­тор

Така напри­мер, те са ефек­тивни при облачно време и при ниски тем­пе­ра­тури, поглъ­щайки не само пря­кото, но и раз­се­я­ното (дифузно), и дори отра­зе­ното от повърх­но­стта на земята излъ­ч­ване. При про­из­вод­ството им се използва спе­ци­ално висо­ко­я­костно боро­си­ли­катно стъкло, което има малък кое­фи­ци­ент на раз­ши­ре­ние и не се чупи при тем­пе­ра­турни про­мени. Цилиндрич­ната форма на тръ­бите спо­соб­ства за рав­но­мер­ното поглъ­щане на слън­че­вите лъчи през деня — както плосък колек­тор би се въртял сле­дейки слън­цето, не се натрупва мръ­со­тия, добре се измива от дъжда и е по-устой­чив на удари от голяма гра­душка.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи