Слънчеви колектори

Монтиране на слън­чеви колек­тори NENCOM

Слънче­вите колек­тори, за раз­лика от слън­че­вите бате­рии, не про­из­веж­дат елек­три­че­ство, а нагря­ват вода или анти­фриз. Съвремен­ните модели са спо­собни да нагря­ват вода до кипене даже при отри­ца­телни тем­пе­ра­тури. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния

Слънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FMот 790 ЛВСлънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FM

Плоски слън­чеви колек­тори със защита от пре­гря­ване ThermProtect

Слънчеви ком­плекти VIESSMANN-ELDOMот 1 980 ЛВакцияСлънчеви ком­плекти VIESSMANN-ELDOM

Пълен ком­плект обо­рудване за снаб­дя­ване с гореща вода използ­вайки без­платна енер­гия от слън­цето

Соларни ком­плекти SUNSYSTEMот 849 ЛВакцияСоларни ком­плекти SUNSYSTEM

Оптимални ком­плекти за загря­ване на вода чрез слън­чева енер­гия от 80 до 500 литра

Пълни слън­чеви ком­плекти SUNSYSTEMот 1 720 ЛВ+ подаръкПълни слън­чеви ком­плекти SUNSYSTEM

Готови ком­плекти за нагря­ване на вода чрез слън­чева енер­гия от 80 до 500 литра

Слънчеви колек­тори SUNSYSTEM Selectот 526 ЛВакцияСлънчеви колек­тори SUNSYSTEM Select

Алуминиев корпус, отлична топло­изо­ла­ция и защитно стъкло DurasolarP+

Слънчев колек­тор SUNSYSTEM VTCот 660 ЛВСлънчев колек­тор SUNSYSTEM VTC

Висока ефек­тив­ност даже в сурови зимни усло­вия и облачно време

Слънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol Tот 2 190 ЛВСлънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol T

Надежден ваку­у­мен колек­тор с регу­ли­руем абсор­бер

Слънчев колек­тор ELDOM Classicот 428 ЛВСлънчев колек­тор ELDOM Classic

Здрава и издръж­лива кон­струк­ция

Термоси­фонна система SUNSYSTEM TSSот 1 488 ЛВТермоси­фонна система SUNSYSTEM TSS

Термоси­фонна система TSS — енер­гийно неза­ви­сима високо ефек­тивна система за нагря­ване на вода с помо­щта на слън­че­вата енер­гия

Термоси­фонна система SUNSYSTEM TSSMот 1 353 ЛВТермоси­фонна система SUNSYSTEM TSSM

Термоси­фонна система TSSM — опти­ми­зи­рана за ком­пак­тен монтаж, енер­гийно неза­ви­сима система за загря­ване на вода със слъ­нева енер­гия

Стойки за слън­чеви панелиот 135 ЛВСтойки за слън­чеви панели

Стойки за плоски и накло­нени покриви

PV система за нагря­ване на вода ThermoSolот 1 698 ЛВновоPV система за нагря­ване на вода ThermoSol

Контро­лер за снаб­дя­ване с топла вода директно чрез използване на енер­ги­ята от фото­вол­таичен панел

 

Подробно за слън­че­вите колек­тори

Опитите да се използва слън­че­вата енер­гия за отоп­ле­ние и загря­ване на вода са били известни още от древ­но­стта. До наши дни се е запа­зил плос­кият слън­чев колек­тор, кон­стру­и­ран в края на XVIII век от швей­ца­реца Орас де Сосюр. Дори тогава, с негова помощ е можело да се при­готви храна.

На прак­тика уред за съхра­не­ние на слън­чева енер­гия може всеки сам да си направи от подръчни мате­ри­али. Например, дори и една кофа с вода, оста­вена на слънце, също е слън­чев колек­тор. Но за да има прак­ти­че­ско при­ло­же­ние и висок КПД са необ­хо­дими много по-съвър­шени кон­струк­ции.

Слънчеви колек­тори

Съвремен­ният слън­чев колек­тор е сложен абсор­бер на слън­чева енер­гия с вгра­дени в него тръ­бо­про­води за топло­но­си­теля. Абсорберът е поста­вен в хер­ме­ти­че­ски затво­рена кутия, и е изло­жен на слън­че­вите лъчи само от едната страна. Задната страна е покрита с мине­рална вата или друга изо­ла­ция. Предста­вен по този начин слън­че­вият колек­тор пред­став­лява висо­ко­тех­но­ло­ги­чен мини­а­тю­рен парник.

Плосък слън­чев колек­тор

Колкото повече слън­чева енер­гия се пре­дава на топло­но­си­теля в колек­тора, тол­кова е по-голяма него­вата ефек­тив­ност. Това налага използва­нето на спе­ци­ални мате­ри­али. Един от тях е медта — при­те­жава много висока топло­про­во­ди­мост. За пови­ша­ване на поглъ­ща­нето на слън­чева енер­гия се използ­ват и спе­ци­ални опти­че­ски покри­тия, които не излъ­ч­ват топ­лина в инфра­чер­ве­ния спектър. Това мно­го­слойно селек­тивно покри­тие с уни­ка­лен сап­фи­рен цвят, улавя слън­че­вото излъ­ч­ване в много широк диа­па­зон — много по-широк от види­мия от човек.

В наши дни най-раз­про­стра­нени са два типа колек­тори — плоски и тръбни (ваку­умни). Послед­ният е събрал в себе си всички пре­дим­ства на плос­ките, много по-удобен за монтаж и обслуж­ване, тъй като при повреда на една от тръ­бите, е достатъчно да заме­ним само нея. Тъй като ваку­у­мът е иде­а­лен топло­изо­ла­тор, тръб­ният колек­тор е прак­ти­че­ски неза­ви­сим от окол­ната среда и зна­чи­телно по-чув­стви­те­лен към мини­мално слън­чево излъ­ч­ване. Благода­ре­ние на тази тех­но­ло­гия ваку­ум­ните колек­тори са наме­рили широко при­ло­же­ние като част от допъл­ни­телни енер­гийни систе­мите за цело­го­дишно отоп­ле­ние и под­гря­ване на вода.

Вакуумно-тръбен колек­тор

Tермо­си­фонни хелио­си­стеми

Термоси­фон­ните системи са бюд­жетна ком­би­на­ция от слън­чев колек­тор и обемен водо­на­гре­ва­тел. Тези две устрой­ства са ком­би­ни­рани в една ком­пактна кон­струк­ция, която оси­гу­рява достатъчно висока ефек­тив­ност при мини­мални раз­ходи. Термоси­фон­ните системи са много под­хо­дящи за летни вили, хотели, кафе­нета и стро­и­телни обекти.

Tермо­си­фонни хелио­си­стеми

Основен еле­мент от систе­мата е слън­чев колек­тор, който оси­гу­рява поглъ­ща­нето на слън­че­вата енер­гия и нагря­ва­нето на топло­но­си­теля. Нагретият топло­но­си­тел по есте­ствен начин се издига нагоре до водо­на­гре­ва­теля, където отдава топ­ли­ната си на водата и се връща обратно в колек­тора. Този процес се повтаря непрекъ­с­нато.

Такава есте­ствена кон­век­ция се случва всяка секунда около нас: Слънцето нагрява повърх­но­стта на Земята, море­тата и оке­а­ните, обра­зу­вайки вет­рове и тече­ния. Получава се кръ­го­врат на водата в при­ро­дата.

Tермо­си­фонни системи

Термоси­фон­ните системи са мини­а­тюрни модели на при­родна енер­гийна система, която е спо­собна да функ­ци­о­нира авто­номно много години. Те не се нуж­даят от спе­ци­ално цир­ку­ла­ци­онно обо­рудване, което заедно с опро­сте­ното устрой­ство и лесния монтаж, оси­гу­ря­ват прак­тич­ност и висока рен­та­бил­ност.

Благода­ре­ние на своята ком­пакт­ност, тер­мо­си­фон­ните системи могат изцяло да се мон­ти­рат на покрива, като отде­лен модул или няколко модула. За допъл­ни­телно нагря­ване на водата, когато няма достатъчно слън­чева енер­гия, бой­лерът може да е обо­рудван с вгра­ден елек­три­че­ски нагре­вател.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи