Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

NENCOM Bike след година експлоатация

NENCOM Bike след година екс­пло­атация

16.01.2017

Измина повече от година след сгло­бя­ва­нето на нашия пъл­но­при­во­ден елек­тро­ве­ло­си­пед, но той по-често стоеше откол­кото се караше. И не защото, с него нещо не беше наред, а защото имахме много работа и обу­че­ние. Затова в ред­ките почивни дни ние се откъ­свахме напълно и екс­пло­ати­рахме байка в екс­тремни усло­вия.

Като цяло ние сме много доволни от вело­си­педа: всичко работи пре­красно и нищо не се чупи. Разбира се, той има недо­статъци, но за тях после. В нача­лото ще раз­ка­жем за това, което ни харе­сва.

Първо, от покрай­ни­ните на Варна до нашия офис в центъра на града, с елек­тро­ве­ло­си­педа може да се при­стигне по-бързо, откол­кото с авто­мо­бил. Второ, няма про­блеми с пар­ки­ра­нето — може да се постави байка направо в офиса.

Необхо­димо е също така да се отбе­лежи, че бла­го­да­ре­ние на голя­мото тегло и ниския център на теже­стта, вело­си­педът е много устой­чив и ста­би­лен на мак­си­мална ско­рост 55 км/ч. Вероятно, затова допри­на­сят и коле­лата с голям диа­метър — 29″.

Особено ни радва пре­одо­ля­ва­нето на продъ­л­жи­телни изка­ч­ва­ния без капка пот. Между дру­гото, по отно­ше­ние на кли­ма­тич­ния ком­форт, той е оси­гу­рен по всяко време на годи­ната. Когато е сту­дено — започ­вате да вър­тите педа­лите и вед­нага се сгря­вате, и в същото време пестите заряда на бате­ри­ята. В жегата — обратно, може да не вър­тите педа­лите и да се насла­жда­вате на свежия вятър с пълна ско­рост.

Пълнопри­во­ден байк в дълбок сняг

Що се отнася до пълния привод, то в пове­чето случаи не е нужен, заден би бил напълно достатъ­чен. Умишлено се спряхме на пъл­но­при­водна система за да демон­стри­раме въз­мож­но­стите на елек­тро­транс­порта и за екс­тре­мно удо­вол­ствие. Но послед­ните сне­го­ва­лежи пока­заха, че в пара­ли­зи­ра­ния град елек­тро­байк с две задвиж­ващи колела — най-добрия транс­порт. Той върви даже там, където бук­су­ват джи­пове.

За фан­та­стич­ната ико­но­мич­ност на NENCOM Bike ние вече раз­ка­за­хме, но след като избро­яваме пре­дим­ствата, то може да напом­ним и за това. Очевидно, че бъде­щето на всеки транс­порт е елек­три­че­с­ката тяга, а дви­га­те­лите с вътрешно горене просто нямат шанс — по-лоши са във всичко.

NENCOM Bike на брега на морето

Сега — основ­ният недо­статък: нашият байк се получи тежък, около 35 кг. Разбира се, при каране това съвсем не пречи и даже прави вело­си­педа по-устой­чив, тъй като центърът на теже­стта е раз­по­ло­жен ниско. Но да се вдигне нагоре по стълби — много тежко. Отчасти за това е вино­вен пълния привод, защото всеки мотор тежи повече от 7 кг. Само със зад­ното задвиж­ване тег­лото би било съвсем при­лич­ните 28 кг. Има и още по-леки елек­тро­бай­кове — с редук­торни мотори, но у тях също има както пре­дим­ства, така и недо­статъци.

Към мину­сите на нашия байк също може да се отнесе и недо­статъч­ната плав­ност на дви­же­ни­ето по черни пътища с висока ско­рост. Затова по-под­хо­дящ би бил вело­си­пед с двойно ока­ч­ване. Но ако се купува с двойно ока­ч­ване трябва да е скъп, тъй като евти­ните вело­си­педи с двойно ока­ч­ване са нена­деждни.

Велоси­пед с двойно ока­ч­ване Drag SwoopВелоси­пед с двойно ока­ч­ване Drag Swoop

Когато бюд­жетът поз­во­лява е добре като основа за мощен елек­тро­байк да се избере именно модел с двойно ока­ч­ване. Но бате­ри­ята в този случай ще трябва да бъде поста­вена над зад­ното колело (ако гово­рим за стан­дартни реше­ния), което малко ще влоши раз­пре­де­ле­ни­ето на тег­лото и ще повдигне центъра на теже­ста.

През тази година ще тестваме круиз-кон­трола, реку­пе­ра­тив­ното спи­ране и ще се изка­ч­ваме по стръмни наклони. Също ще про­ве­рим мак­си­мал­ния пробег с един заряд и ще пока­раме с напълно раз­ре­дена бате­рия само на педали. NENCOM Bike е готов за нови изпи­та­ния, за които непре­менно ще раз­кажем.

NENCOM Bike в дълбок сняг

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by