За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

31.03.2020 07.04.2020

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството на нова серия битови бате­рии BYD Battery Box с пре­фикс «Premium».

Според про­из­во­ди­теля, новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD имат по-висока енер­гийна плът­ност и подоб­рена елек­тро­ника. Производ­ството започна с модела Premium LVL.

Обичаме нови про­дукти от известни марки, затова вед­нага напра­вихме поръчка. От пър­вата пар­тида, пра­тена до Европа, две бате­рии бяха неза­бавно доста­вени в нашия офис.

Батерии BYD се доста­вят в здрави дървени сандъци.

Разопа­ко­ване на BYD Premium в NENCOM

Батерии BYD в ком­па­ни­ята NENCOM

Здравите дървени сандъци пред­паз­ват бате­ри­ите

Веднага след полу­ча­ване на сто­ките започ­на­хме тестване, по време на което имахме тех­ни­че­ски въпроси. «Ако вече имате ново поко­ле­ние на нашите бате­рии, тогава знаете повече от нас, все още не сме ги полу­чили» — уве­риха ни в евро­пей­ското пред­ста­ви­тел­ство на BYD.

Тестване на BYD Premium Battery в ком­па­ни­ята NENCOM

Тестване на нови бате­рии BYD

Половин час по-късно ние сами отго­во­рихме на своите въпроси. Новите бате­рии се пред­ста­виха добре по време на теста и могат да бъдат инста­лирани.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by