Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

12.01.2021 03.02.2021

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с пре­фикс «Premium». През март 2020 година в нашите ръце се ока­заха първите екзем­пляри на модела LVL, а сега — LVS.

Батери­ята BYD Box Premium LVS 8.0 от пър­вата про­из­вод­ствена пар­тида при­стигна при нас на 11 януари. На след­ва­щия ден я инста­ли­рахме и пус­на­хме в екс­пло­ата­ция в дома на кли­ента. Вероятно, това е пър­вата инста­ла­ция на LVS в Европа.

BYD Battery Box Premium LVS 8.0

Особено­стта на модела LVS е него­вата модулна струк­тура. Всеки бате­риен модул има капа­ци­тет от 4 kW·h, което поз­во­лява точно пла­ни­ране на обема на енер­гий­ното хра­ни­лище, като се вземат пред­вид потреб­но­стите на кли­ента и раз­ме­рите на тех­ни­че­ското поме­ще­ние. В зави­си­мост от броя на моду­лите, систе­мата може да има капа­ци­тет от 4, 8, 12, 16, 20, ..., 256 kW·h.

Система от 16 блока BYD Battery Box Premium LVS

Един блок може да съдъ­ржа до 6 бате­рийни модула. Благода­ре­ние на вгра­де­ните във всеки модул конек­тори, връз­ката се осъще­ствява авто­ма­тично по време на инста­ла­ция. Ако нашият клиент реши да уве­личи енер­гий­ния запас от 8 до 24 kW·h, ще ни тряб­ват около 10 минути за мон­тажни работи: ние просто ще доба­вим към съще­ству­ва­щия блок още 4 модула. Няколко минути ще отне­мат про­ме­ните в настрой­ките на цялата система, така че можем да се спра­вим за поло­вин час, дори и с кафе пауза.

Модифи­ка­ции на BYD Battery Box Premium LVS

Много е важно, че площта, заета от енер­гий­ното хра­ни­лище (0.2 m2), с даде­ното раз­ши­ре­ние не се про­меня. Това беше една от при­чи­ните, поради която пред­ло­жихме на кли­ента малко да изчака, но да инста­лира именно LVS, а не LVL. Инстала­ци­ята беше пла­ни­рана на завоя на стъл­бата между ета­жите, затова се стре­михме да запа­зим про­хода достатъчно широк.

Акумула­тор BYD Battery Box Premium LVL

BYD Battery Box Premium LVS 8.0

Моделът BYD LVL е по-евтин в пре­смя­тане на 1 kW·h, но е по-труден за инста­ли­ране, заема повече място и поз­во­лява раз­ши­ря­ване на хра­ни­ли­щето само с интер­вал от 15.36 kW·h: 30,72, 46,08, 61,44, ..., 983 kW·h.

Акумула­тор BYD Battery Box Premium LVL

BYD Battery Box Premium LVL

Двата модела са много добри. Изборът трябва да се осъще­стви, като се имат пред­вид както теку­щите потреб­но­сти и пла­нове на кли­ента, така и налич­ното про­стран­ство за инста­ли­ране на систе­мата.

По-подробна тех­ни­ческа инфор­ма­ция и акту­ални цени на всички модели могат да бъдат наме­рени на стра­ница Батерии BYD.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by