Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Ново: кон­тролер Victron Energy RS 450

29.01.2021 05.02.2021

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тро­лер на Victron Energy RS 450 | 100 от пър­вата про­из­вод­ствена пар­тида. Характе­ри­сти­ките на кон­тро­лера са впе­чат­ля­ващи, нека го раз­гло­бим и раз­гле­даме отблизо.

Първата осо­бе­ност на RS 450 се състои във висо­кото входно напре­же­ние — до 450 волта. До този момент мак­си­мал­ното входно напре­же­ние на някои кон­тро­лери Victron Energy беше 250 волта. Това озна­чава, че вече можем да свър­зваме после­до­ва­телно повече слън­чеви модули, което пови­шава ефек­тив­но­стта на систе­мата, нама­лява раз­хода на кабели и уско­рява мон­тажа.

Съвсем наскоро за свър­зване на 20 модула Risen по 330 Wp (общата пикова мощ­ност е 6 600 вата) ние полз­вахме най-мощния кон­тро­лер на Victron Energy — MPPT 250 | 100. Първото число в името на модела показва мак­си­мал­ното входно напре­же­ние (250 волта), а вто­рото — мак­си­мал­ния заря­ден ток (100 ампера).

Слънчев заря­ден кон­тро­лер Victron Energy MPPT RS 450/100 с два тра­кера в NENCOM

Номинал­ното напре­же­ние на един слън­чев модул Risen RSM120-6-330M на празен ход е 40.3 V, а при тем­пе­ра­тура −15 °C и ярко слънце тео­ре­тично може да достига 45 V (на прак­тика ще бъде по-малко). Това озна­чава, че трябва да свър­зваме после­до­ва­телно не повече от пет такива модула, за да не над­хвър­лим допу­сти­мите за кон­тро­лера 250 V. Получе­ните четири стринга от пет модула съе­ди­ня­ваме помежду си пара­лелно и ги свър­зваме с кон­тро­лера.

В случая с новия кон­тро­лер MPPT RS 450 | 100, можем да раз­де­лим тези модули на два стринга по десет модула, оста­вайки в допу­сти­мите гра­ници на вход­ното напре­же­ние. Мощността на този кон­тро­лер е същата (заряд­ният ток е до 100 ампера).

Втората осо­бе­ност на RS 450 се състои в нали­чи­ето на два неза­ви­сими MPPT (Maximum Power Point Tracking). Това озна­чава, че двете групи модули, които свър­зваме към кон­тро­лера за заре­ждане, не е задъ­л­жи­телно да бъдат една­кви по харак­те­ри­стики, коли­че­ство или да са в една­кви усло­вия. Възможно е тези групи да се инста­ли­рат на раз­лични скло­нове на покрива: елек­тро­ни­ката на RS 450 ще работи инди­ви­дулно с всяка от тях. Преди, това би изис­квало ползва­нето на два отделни кон­тро­лера.

Схема на свър­зване на кон­тро­лера за заре­ждане на Victron Energy MPPT RS 450/100

За мре­жо­вите слън­чеви инвер­тори нали­чи­ето на няколко MPPT отдавна е норма, но кон­тро­ле­рите за заре­ждане обик­но­вено имат само един тракер. Сред известни про­из­во­ди­тели успяхме да наме­рим един слън­чев кон­тро­лер с два MPPT — Steca Tarom MPPT 6000. Но той има входно напре­же­ние от само 200 волта и заря­ден ток — 60 ампера.

Третата осо­бе­ност на RS 450 е, че вътреш­ните му еле­менти не са заляти с епок­сидна смола, както при други кон­тро­лери на мар­ката Victron Energy. Достатъчно е да пре­мах­нете няколко винта, за да раз­гло­бите кор­пуса и да полу­чите достъп до елек­трон­ните ком­по­ненти. Ако е необ­хо­димо, кон­тро­лерът може да бъде ремон­ти­ран. Тази архи­тек­тура поз­во­лява използва­нето на активна вен­тил­аци­онна система, както и в инвер­то­рите Victron Energy.

Вътрешно устрой­ство на кон­тро­лера Victron Energy MPPT RS 450/100

Електронни ком­по­ненти на кон­тро­лера Victron Energy MPPT RS 450/100

Заряден кон­тро­лер на Victron Energy RS 450 с два MPPT

Четвър­тата осо­бе­ност — «голе­мия брат» с 200 ампера. Начало на про­из­вод­ството на моди­фи­ка­ци­ята MPPT RS 450 | 200 се очаква в края на годи­ната и това ще бъде напълно уни­ка­лен про­дукт: четири неза­ви­сими MPPT и мощ­ност на заряда до 11.5 kW. Идеално реше­ние за големи къщи и средни пред­при­я­тия.

Соларни зарядни кон­тро­лери Victron Energy RS 450/100 и RS 450/200

Контро­лери Victron Energy MPPT RS 450

При изграж­дане на слън­чеви елект­ро­цен­трали ние полз­ваме само каче­ствено обо­рудване от известни про­из­во­ди­тели, изби­райки опти­мал­ната кон­фи­гу­ра­ция за всеки обект.

Оборудване за слън­чеви елект­ро­цен­трали в офиса на NENCOM

Оборудване за слън­чеви елект­ро­цен­трали в офиса на NENCOM

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by