Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Монтаж на оборудване

Монтаж на обо­рудване

09.04.2014

Ние не само про­да­ваме обо­рудване от висок клас за използване на възоб­но­вя­ема енер­гия, но и изграж­даме надеждни енер­гийни системи. Във фирма NENCOM вие можете да поръ­чате услуга за монтаж и настройка на заку­пе­ното обо­ру­до­ване, за да бъдете уве­рени, че всичко ще бъде напра­вено про­фе­сио­нално и пре­цизно.

Дейността на нашата фирма е застра­хо­вана. Спазваме пра­ви­лата по тех­ника на без­опас­ност, инструк­ци­ите на про­из­во­ди­те­лите и носим отго­вор­ност за полу­че­ния резул­тат. Обичаме рабо­тата си, с което пости­гаме кра­сиви и ефек­тивни тех­ни­че­ски реше­ния.

Строител­ство на слън­чеви цен­трали

Проекти­раме и строим слън­чеви цен­трали от вся­ка­къв мащаб, използ­вайки фото­вол­та­ично обо­рудва­ние с високо каче­ство. Това могат да бъдат мре­жови или напълно авто­номни системи за частни домове, хотели и про­из­вод­ствени пред­при­я­тия.

Проекти­ро­ва­ние сол­неч­ных элек­тро­стан­ций

Заверше­ние мон­тажа сол­неч­ной элек­тро­стан­ции

Монтаж на системи за съхра­не­ние на енер­гия

Нашите спе­ци­а­ли­сти инста­ли­рат системи за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия с про­из­волна мощ­ност и за раз­лични цели. Съхрани­те­лите оси­гу­ря­ват резервно захран­ване за обек­тите, висока пикова мощ­ност, уве­ли­чи­ват соб­стве­ното потреб­ле­ние на слън­чева енер­гия или оси­гу­ря­ват пълна авто­ном­ност.

Монтаж системы накоп­ле­ния энер­гии

Контроль нагрева системы хра­не­ния энер­гии с помо­щью теп­ло­ви­зора

Инстали­ране на системи за горещо водо­снаб­дя­ване

NENCOM съз­дава системи за гореща вода на база на слън­чеви колек­тори. В големи инста­ла­ции «излиш­ната» енер­ги­ята на слън­цето би могла да под­по­мага систе­мата за отоп­ле­ние или да под­грява басейна.

Собираем стойки для сол­неч­ных кол­лек­то­ров

Монтаж сол­неч­ных кол­лек­то­ров

Инстали­раме обемни бой­лери за стенен и подов тип с допъл­ни­телни топло­об­мен­ници, което поз­во­лява използване едновре­менно на няколко източ­ника на енер­гия. За аку­му­ли­ране на топ­линна енер­гия в систе­мите за отоп­ле­ние използ­ваме големи буферни съдъ­р­жа­тели.

Поднимаем бой­леры на крышу

Подклю­че­ние буфер­ного бака

Монтаж на отопли­телни системи

Нашият екип инста­лира пелетни камини, котли и горелки, и едновре­менно съз­да­ваме цялостни системи за отоп­ле­ния от про­из­во­лен мащаб. Ние пред­по­чи­таме напълно авто­ма­ти­зи­рана тех­ника, допъ­л­вайки я със системи за отда­ле­чен мони­то­ринг и управ­ле­ние през интернет.

Монтаж пел­лет­ного камина

Пеллетный камин в офисе

Филми за нашата работа

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by