Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Монтаж на оборудване

Монтаж на обо­рудване

09.04.2014 23.12.2019

Ние не само про­да­ваме обо­рудване от висок клас за използване на възоб­но­вя­ема енер­гия, но и изграж­даме надеждни енер­гийни системи. Във фирма NENCOM вие можете да поръ­чате услуга за монтаж и настройка на заку­пе­ното обо­ру­до­ване, за да бъдете уве­рени, че всичко ще бъде напра­вено про­фе­сио­нално и пре­цизно.

Дейността на нашата фирма е застра­хо­вана. Спазваме пра­ви­лата по тех­ника на без­опас­ност, инструк­ци­ите на про­из­во­ди­те­лите и носим отго­вор­ност за полу­че­ния резул­тат. Обичаме рабо­тата си, с което пости­гаме кра­сиви и ефек­тивни тех­ни­че­ски реше­ния.

Строител­ство на слън­чеви цен­трали

Проекти­раме и строим слън­чеви цен­трали от вся­ка­къв мащаб, използ­вайки фото­вол­та­ично обо­рудва­ние с високо каче­ство. Това могат да бъдат мре­жови или напълно авто­номни системи за частни домове, хотели и про­из­вод­ствени пред­при­я­тия.

Проекти­ро­ва­ние сол­неч­ных элек­тро­стан­ций

Заверше­ние мон­тажа сол­неч­ной элек­тро­стан­ции

Монтаж на системи за съхра­не­ние на енер­гия

Нашите спе­ци­а­ли­сти инста­ли­рат системи за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия с про­из­волна мощ­ност и за раз­лични цели. Съхрани­те­лите оси­гу­ря­ват резервно захран­ване за обек­тите, висока пикова мощ­ност, уве­ли­чи­ват соб­стве­ното потреб­ле­ние на слън­чева енер­гия или оси­гу­ря­ват пълна авто­ном­ност.

Монтаж системы накоп­ле­ния энер­гии

Контроль нагрева системы хра­не­ния энер­гии с помо­щью теп­ло­ви­зора

Инстали­ране на системи за горещо водо­снаб­дя­ване

NENCOM съз­дава системи за гореща вода на база на слън­чеви колек­тори. В големи инста­ла­ции «излиш­ната» енер­ги­ята на слън­цето би могла да под­по­мага систе­мата за отоп­ле­ние или да под­грява басейна.

Собираем стойки для сол­неч­ных кол­лек­то­ров

Монтаж сол­неч­ных кол­лек­то­ров

Инстали­раме обемни бой­лери за стенен и подов тип с допъл­ни­телни топло­об­мен­ници, което поз­во­лява използване едновре­менно на няколко източ­ника на енер­гия. За аку­му­ли­ране на топ­линна енер­гия в систе­мите за отоп­ле­ние използ­ваме големи буферни съдъ­р­жа­тели.

Поднимаем бой­леры на крышу

Подклю­че­ние буфер­ного бака

Монтаж на отопли­телни системи

Нашият екип инста­лира пелетни камини, котли и горелки, и едновре­менно съз­да­ваме цялостни системи за отоп­ле­ния от про­из­во­лен мащаб. Ние пред­по­чи­таме напълно авто­ма­ти­зи­рана тех­ника, допъ­л­вайки я със системи за отда­ле­чен мони­то­ринг и управ­ле­ние през интернет.

Монтаж пел­лет­ного камина

Пеллетный камин в офисе

Филми за нашата работа

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by