Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

Електри­чество за кучета

15.07.2020 27.12.2020

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свър­зан към елек­три­че­с­ката мрежа, затова соб­стве­ни­кът на развъд­ника ни помоли да напра­вим авто­номна слън­чева елект­ро­цен­трала. До този момент той е използ­вал бен­зи­нов гене­ра­тор.

Необхо­димо е да оси­гу­рим енер­гия за водна помпа, хла­дил­ник, фризер, теле­ви­зор, рутер и освет­ле­ние. Обсъди­хме с кли­ента бюд­жета и кон­фи­гу­ра­ци­ята на систе­мата и се заехме с рабо­тата.

Слънчеви модули на покрива на воли­ера за кучета

На покрива на воли­е­рата инста­ли­рахме четири фото­вол­та­ични модулa Risen по 330 вата. Общата пикова мощ­ност на слън­че­вите панели е 1.32 kWp.

Фотовол­та­ични модули за развъд­ника

За работа на систе­мата в тъм­ната част на дено­но­щи­ето, използ­вахме два 12-вол­тови аку­му­ла­тора Victron Energy AGM Deep Cycle по 220 A·h. Свърза­хме ги после­до­ва­телно, за да полу­чим номи­нално напре­же­ние 24 V. Полезният енер­гиен запас при допу­стима дъл­бо­чина на раз­ре­ждане от 50 % е 2.64 kW·h.

Акумула­торни бате­рии в развъд­ник за кучета

Батери­ите се заре­ждат с помо­щта на слън­чев кон­тро­лер Victron Energy MPPT 100 | 50, с мощ­ност 1.4 kW. Входните пара­метри на този кон­тро­лер поз­во­ля­ват доба­вя­нето на още два слън­чеви модула по 330 вата за уве­ли­ча­ване на гене­ри­ра­нето при мрачно време.

Автономна слън­чева елект­ро­цен­трала NENCOM за развъд­ник

За да пре­об­ра­зу­ваме посто­я­нен ток от кон­тро­лера и бате­ри­ите в про­мен­лив, инста­ли­рахме инвер­тор Victron Energy Phoenix 24 | 1200, с мощ­ност 1.2 kV·A или 1 kW. Пиковата мощ­ност на инвер­тора е 2.2 kW, затова се справя успешно с пус­ко­вите токове на вод­ната помпа и ком­пре­со­рите в хла­дил­ното обо­рудване.

Схема на авто­номна слън­чева елект­ро­цен­трала

Структурна схема на елект­ро­цен­тра­лата

Тъй като бюд­жетът беше огра­ни­чен, не инста­ли­рахме модула на систе­мата за дистан­ци­онно наблю­де­ние, но той може да бъде доба­вен в бъдеще.

Немски овчар­ски кучета в развъд­ник

Според кли­ента систе­мата работи отлично, куче­тата са доволни, а лек енер­гиен дефи­цит въз­ни­ква само в мрач­ните зимни дни. Този недо­статък може да бъде отстра­нен чрез доба­вяне на два слън­чеви модула.

Кадър от ани­ма­ци­ята на Уолъс и Громит. Громит чете кни­гата Електро­ника за кучета

Цената на тази слън­чева елект­ро­цен­трала през юни 2020 година беше 5 500 лв (2 800 €) с доставка, монтаж и ДДС.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by