Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в село Говедарци

През есента на 2018 година соб­стве­ни­кът на къща в село Говедарци (община Самоков) ни поръча да построим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала. ...

Слънчева централа в град Омуртаг

Слънчева цен­трала в град Омуртаг

10.05.2019

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нер­гия и да оси­гури непрекъ­с­ната работа на елек­три­че­ски уреди по време на ава­рийно спи­ране на град­ската мрежа.

За реше­ни­ето на тази задача иде­ално под­хожда хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала, тъй като работи съв­местно с град­ската мрежа и бате­рии. Клиентът вече раз­по­ла­гаше с под­хо­дящи бате­рии, ние тряб­ваше да напра­вим оста­на­лото.

Фотовол­та­ични модули за хибридна елект­ро­цен­трала

Предвид налич­ната площ на покрива (къщата е раз­де­лена на две семей­ства) и бюд­жета на кли­ента, решихме да използ­ваме 4 ком­пактни слън­чеви модула Sunsystem Mono 195 Wp. Общата мощ­ност на фото­вол­та­ич­ните модули е 780 Wp.

Монокри­стални слън­чеви модули Sunsystem

Инстали­рахме и слън­чев кон­тро­лер Victron Energy BlueSolar MPPT, балан­сьори за бате­рии и устрой­ство Venus GX за отда­ле­чен мони­то­ринг и съби­ране на ста­ти­сти­че­ски данни.

Монтаж на обо­рудване Victron Energy за слън­чева елект­ро­цен­трала

Геловите 12-вол­тови бате­рии на кли­ента по 140 А·ч свър­за­хме после­до­ва­телно за да полу­чим 48 волта. Полезният запас на енер­гия в тях при разряд до 50% е 3.36 кВт·ч.

Гелови аку­му­ла­тори за хибридна елект­ро­цен­трала

За пре­об­ра­зу­ва­нето на посто­янно напре­же­ние от слън­чеви модули и бате­рии в про­мен­ливо напре­же­ние за дома­кин­ски елек­три­че­ски уреди отго­варя инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000. Неговата изходна мощ­ност е 2.4 кВт.

Инвертор Victron Energy за хибридна елект­ро­цен­трала

Настро­ихме инвер­тора така, че той да работи в напълно авто­но­мен режим при ниска кон­су­ма­ция на енер­гия и достатъ­чен заряд на бате­ри­ите. Веднага след като зарядът на бате­ри­ята падне до 75% или кон­су­ма­ци­ята започне да надви­шава 1.5 кВт, на помощ идва град­ската мрежа.

Тази гра­фика ясно показва, че през послед­ните 30 дни до момента на съз­да­ване на ста­ти­ята (от 12 юли до 11 август 2019 година) мре­жата рядко е била вклю­ч­вана, оси­гу­рила 17% от цялото потреб­ле­ние. Съответно смет­ката за ток за този период е нама­лена почти 6 пъти.

Графика на потреб­ле­ние на енер­гия при използване на хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала

Бабата-дома­киня не може да повярва, че хла­дил­ни­кът и теле­ви­зорът рабо­тят от Слънце дори в облачно време. Говори, че ние сме няка­кви магьос­ници. Но наи­стина «магьос­ници» — са Едмонд Бекерел, Александър Столетов, Алберт Айнщайн и много други учени, които научили чове­че­ството да превърща свет­ли­ната в елек­три­че­ство.

Едмонд Бекерел, Александър Столетов и Алберт Айнщайн

Едмонд Бекерел, Александър Столетов и Алберт Айнщайн

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by