За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Слънчева централа в град Омуртаг

Слънчева цен­трала в град Омуртаг

10.05.2019

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нер­гия и да оси­гури непрекъ­с­ната работа на елек­три­че­ски уреди по време на ава­рийно спи­ране на град­ската мрежа.

За реше­ни­ето на тази задача иде­ално под­хожда хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала, тъй като работи съв­местно с град­ската мрежа и бате­рии. Клиентът вече раз­по­ла­гаше с под­хо­дящи бате­рии, ние тряб­ваше да напра­вим оста­на­лото.

Фотовол­та­ични модули за хибридна елект­ро­цен­трала

Предвид налич­ната площ на покрива (къщата е раз­де­лена на две семей­ства) и бюд­жета на кли­ента, решихме да използ­ваме 4 ком­пактни слън­чеви модула Sunsystem Mono 195 Wp. Общата мощ­ност на фото­вол­та­ич­ните модули е 780 Wp.

Монокри­стални слън­чеви модули Sunsystem

Инстали­рахме и слън­чев кон­тро­лер Victron Energy BlueSolar MPPT, балан­сьори за бате­рии и устрой­ство Venus GX за отда­ле­чен мони­то­ринг и съби­ране на ста­ти­сти­че­ски данни.

Монтаж на обо­рудване Victron Energy за слън­чева елект­ро­цен­трала

Геловите 12-вол­тови бате­рии на кли­ента по 140 A·h свър­за­хме после­до­ва­телно за да полу­чим 48 волта. Полезният запас на енер­гия в тях при разряд до 50% е 3.36 kW·h.

Гелови аку­му­ла­тори за хибридна елект­ро­цен­трала

За пре­об­ра­зу­ва­нето на посто­янно напре­же­ние от слън­чеви модули и бате­рии в про­мен­ливо напре­же­ние за дома­кин­ски елек­три­че­ски уреди отго­варя инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000. Неговата изходна мощ­ност е 2.4 kW.

Инвертор Victron Energy за хибридна елект­ро­цен­трала

Настро­ихме инвер­тора така, че той да работи в напълно авто­но­мен режим при ниска кон­су­ма­ция на енер­гия и достатъ­чен заряд на бате­ри­ите. Веднага след като зарядът на бате­ри­ята падне до 75% или кон­су­ма­ци­ята започне да надви­шава 1.5 kW, на помощ идва град­ската мрежа.

Тази гра­фика ясно показва, че през послед­ните 30 дни до момента на съз­да­ване на ста­ти­ята (от 12 юли до 11 август 2019 година) мре­жата рядко е била вклю­ч­вана, оси­гу­рила 17% от цялото потреб­ле­ние. Съответно смет­ката за ток за този период е нама­лена почти 6 пъти.

Графика на потреб­ле­ние на енер­гия при използване на хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала

Бабата-дома­киня не може да повярва, че хла­дил­ни­кът и теле­ви­зорът рабо­тят от Слънце дори в облачно време. Говори, че ние сме няка­кви магьос­ници. Но наи­стина «магьос­ници» — са Едмонд Бекерел, Александър Столетов, Алберт Айнщайн и много други учени, които научили чове­че­ството да превърща свет­ли­ната в елек­три­че­ство.

Едмонд Бекерел, Александър Столетов и Алберт Айнщайн

Едмонд Бекерел, Александър Столетов и Алберт Айнщайн

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by