Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Соларна централа във Варна #1

Соларна цен­трала във Варна #1

23.05.2019

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна соларна елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме оглед на обекта и под­гот­вихме два про­екта.

Първият проект пре­дви­жда частична авто­но­мия, а вто­рият — пълна неза­ви­си­мост от мре­жата. Двойката избраха първия вари­ант, като най-изго­ден.

Проекти­ране на соларна цен­трала във Варна

При про­ек­ти­ра­нето на слън­чеви цен­трали използ­ваме спе­ци­а­ли­зи­ран соф­туер, който поз­во­лява да ком­би­ни­раме сате­литни изоб­ра­же­ния, чер­тежи от въз­ло­жи­теля и 3D моде­ли­ране.

3D моде­ли­ране на слън­чева елект­ро­цен­трала за дома

Програ­мата отчита мар­ката, модела, ъгъла на наклона и ази­мута на слън­че­вите модули, както и кли­ма­тич­ните данни за района и други фак­тори, за да симу­ли­рат рабо­тата на бъде­щата елект­ро­цен­трала.

3D модел на раз­по­ло­же­ни­ето на слън­чеви модули

Ние опре­де­ляме сян­ката от дърве­тата и други обекти за всеки ден и час от годи­ната, и взе­маме това пред­вид при под­ре­жда­нето на слън­че­вите модули.

Модели­ране на засен­ч­ва­ния на слън­чеви панели

За реа­ли­за­ци­яата на про­екта използ­вахме само юго­за­пад­ния скат на покрива, поста­вихме върху него 15 фото­вол­та­ични модула Trina Solar с мощ­ност по 275 Wp всеки. Общата инста­ли­рана мощ­ност на слън­че­вите панели се получи 4 125 Wp.

Монтаж на фото­вол­та­ични модули Trina Solar във Варна

Инстал­ля­ция на слън­чеви модули Trina Solar във Варна

Слънчеви панели Trina Solar на покрив на къща

Едновре­менно с рабо­тата по покрива инста­ли­рахме инвер­тор, бате­рии, кон­тро­лер и друго обо­рудване за елект­ро­цен­трала в тех­ни­че­ско поме­ще­ние. Хибрид­ната слън­чева цен­трала трябва да може да работи едновре­менно с фото­вол­та­ични модули, бате­рии и външна мрежа.

Монтаж на обо­рудване за хибридна слън­чева елек­тро­стан­ция във Варна

За пре­об­ра­зу­ване на посто­ян­ното напре­же­ние от слън­че­вите модули и аку­му­ла­тори в про­мен­ливо напре­же­ние по стан­дарт, ние инста­ли­рахме инвер­тор Victron Energy Quattro 8000.

Свързване на инвер­тор Victron Energy Quattro в хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала

Подобно на други хибридни инвер­тори на нидер­ланд­ската ком­па­ния Виктрон, този модел има вгра­дено зарядно устрой­ство за заре­ждане на бате­рии от елек­три­че­с­ката мрежа, ако е необ­хо­димо.

Хибриден инвер­тор-чар­джър Victron Energy Quattro за слън­чева елект­ро­цен­трала

За съхра­не­ние на слън­чева енер­гия се използ­ват осем 12-вол­тови бате­рии Victron Energy AGM Super Cycle с капа­ци­тет 230 A·h всеки. Свърза­хме ги в две после­до­ва­телни серии по 4 броя за да полу­чим напре­же­ние 48 волта.

Акумула­тори Victron Energy AGM Super Cycle за слън­чева елект­ро­цен­трала

Акумула­то­рите от серия Super Cycle допус­кат дълбок разряд до 20%. По този начин общият поле­зен капа­ци­тет за съхра­не­ние е 17.6 kW·h.

Акумула­торни батeрии Victron Energy AGM Super Cycle за хибридна елект­ро­цен­трала

За пре­хвър­ляне на енер­гия от слън­чеви модули към инвер­тора и бате­ри­ите отго­варя висо­ко­е­фек­ти­вен кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/85.

Контро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/85

Инстали­рахме също балан­сьори, които израв­ня­ват напре­же­ни­ето между бате­ри­ите, и устрой­ство Venus GX за отда­ле­чен мони­то­ринг и съби­ране на ста­ти­сти­че­ски данни. Чрез това устрой­ство цен­тра­лата е свър­зана към без­пла­тен VRM портал, с който може да се види исто­ри­ята на про­из­вод­ство и потреб­ле­ние на енер­гия със сор­ти­ране по месец, сед­мица, ден или час.

Благода­ре­ние на ста­ти­сти­ката знаем, че цен­тра­лата работи в напълно авто­но­мен режим през цялото лято. За целия период от момента на пус­ка­нето на елект­ро­цен­тра­лата през април до момента, в който тази статия беше напи­сана през август, само 7% от общата кон­су­ми­рана енер­гия беше взета от мре­жата. И главно не защото нямаше достатъчно слън­чева енер­гия, а заради тестване на всички функ­ции на систе­мата.

Статистика на хибрид­ната соларна цен­трала във Варна

Важно е да се отбе­лежи, че цялото обо­рудване в къщата работи само на елек­три­че­ство, а соб­стве­ни­ците на къщата не пестят енер­гия и не отказ­ват нищо за себе си. За загря­ване на вода използ­ват елек­три­че­ски бойлер с капа­ци­тет 3 kW, за гот­вене — елек­три­ческа печка, за охла­ждане — кли­ма­тици. Също така в къщата активно се използ­ват пералня, голям теле­ви­зор, хла­дил­ник, елек­три­че­ски инстру­менти и много други.

Графиката ясно показва, че потреб­ле­ни­ето «From Solar» е повече от «From Battery». Това озна­чава, че кли­ен­тите спаз­ват нашите пре­поръки. Винаги съветваме да се използва мак­си­мално слън­че­вата енер­гия директно, а не чрез бате­рии.

Първо, когато слън­цето грее, но бате­ри­ите вече са напълно заре­дени и пове­чето уреди са изклю­чени, елект­ро­цен­тра­лата «е при­ну­дена» да намали своята мощ­ност до нивото на потреб­ле­ние, и не полу­ча­ваме от нея всичко, на което е спо­собна.

Второ, с цикъла «заряд-разряд» настъп­ват зна­чи­телни загуби на енер­гия и се нама­лява живота на бате­ри­ите. Ето защо през деня е много полезно да се пусне пералня и пра­х­осму­качка, да се загрява вода в бой­лера, да се изглади, да се сготви храна и така нататък.

В дру­гата гра­фика се вижда, че бате­ри­ите за една нощ се раз­ре­ждат рядко до 65%, а в пове­чето случаи — до 75-80%.

Статистика на разряд на бате­рии в хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала

Това говори, че не само цялото лято, но и част от есента, цен­тра­лата може да работи в напълно авто­но­мен режим, без да се свързва към мрежа.

В допъл­не­ние към подробна ста­ти­стика, VRM portal поз­во­лява да се наблю­дава рабо­тата на елект­ро­цен­тра­лата в реално време и да се про­ме­нят ней­ните настройки от всяка точка на света.

Пример на мони­то­ринг в реално време

В най-мрач­ните дни елект­ро­цен­тра­лата про­из­вежда около 8% от своята пикова мощнст — при­мерно 330 вата. Това е напълно достатъчно за едновре­мен­ната работа на хла­дил­ник, теле­ви­зор и заре­ждане на бате­ри­ите.

След инста­ли­ра­нето на обо­рудва­нето акту­а­ли­зи­рахме соф­ту­ера на всички ком­по­ненти до най-новите версии и настро­ихме елект­ро­цен­тра­лата отчи­тайки жела­ни­ята на въз­ло­жи­те­лите.

Настройка на слън­чева елект­ро­цен­трала във Варна

Настройка на систе­мата за отдалeчен мони­то­ринг

Всички кабели са скрити в гофри и кабелни канали, за да се гаран­тира без­опас­ност и при­я­тен външен вид. Предадохме на кли­ен­тите необ­хо­ди­мите схеми, инструк­ции и про­ведохме обу­че­ние.

Хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала NENCOM във Варна

Монтаж на обо­рудване за слън­чева елект­ро­цен­трала

Монтаж на обо­рудване за хибридна елект­ро­цен­трала във Варна

Изграж­дане на соларна цен­трала във Варна

По тра­ди­ция заснехме кратко видео за изграж­да­нето на тази елект­ро­цен­трала:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by