Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Отопление в ресторант Аксаковска панорама

Отопле­ние в ресто­рант Аксаков­ска панорама

15.11.2014

Ресторант «Аксаков­ска пано­рама» е раз­по­ло­жен в живо­писна мест­ност близо до Варна. Той е изве­стен със своята уни­кална атмо­сфера, госто­при­ем­ството на дома­кина, без­гра­нич­ния списък от ястия в менюто и пре­красна пано­рамна гледка.

Топлината в ресто­ранта оси­гу­ря­ваха елек­три­че­ски котел и камина, нагря­вайки водата в ради­а­то­рите за отоп­ле­ние. Но ста­рата камина отво­рен тип била недо­статъчно ефек­тивна, и ръко­вод­ството на ресто­ранта се обърна към фирма NENCOM да я замени.

Оглед на ста­рата камина

Ние ана­ли­зи­рахме рабо­тата на систе­мата за отоп­ле­ние, напра­вихме изчис­ле­ния и пред­ло­жихме да инста­ли­раме вгра­дена камера с водна риза PRITY C W35.

Камина Prity C W35Измерваме мястото за монтаж на каминаМонтираме камина Prity C W35

Камината работи пре­красно, но довър­ши­тел­ните работи в ресто­ранта все още не са завър­шени. Когато всичко бъде готово, ние непре­менно ще засне­мем резул­тата и ще го пуб­ли­ку­ваме тук. Тя ще изглежда при­мерно така:

Камина Prity C W35 в инте­ри­ора

Камините Прити се про­из­веж­дат в България. Можете да се запо­зна­ете с пълния асор­ти­мент про­дукти Prity в този ката­лог:

Каталог Prity 2015

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by