Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Отопление в ресторант Аксаковска панорама

Отопле­ние в ресто­рант Аксаков­ска панорама

15.11.2014

Ресторант «Аксаков­ска пано­рама» е раз­по­ло­жен в живо­писна мест­ност близо до Варна. Той е изве­стен със своята уни­кална атмо­сфера, госто­при­ем­ството на дома­кина, без­гра­нич­ния списък от ястия в менюто и пре­красна пано­рамна гледка.

Топлината в ресто­ранта оси­гу­ря­ваха елек­три­че­ски котел и камина, нагря­вайки водата в ради­а­то­рите за отоп­ле­ние. Но ста­рата камина отво­рен тип била недо­статъчно ефек­тивна, и ръко­вод­ството на ресто­ранта се обърна към фирма NENCOM да я замени.

Оглед на ста­рата камина

Ние ана­ли­зи­рахме рабо­тата на систе­мата за отоп­ле­ние, напра­вихме изчис­ле­ния и пред­ло­жихме да инста­ли­раме вгра­дена камера с водна риза PRITY C W35.

Камина Prity C W35Измерваме мястото за монтаж на каминаМонтираме камина Prity C W35

Камината работи пре­красно, но довър­ши­тел­ните работи в ресто­ранта все още не са завър­шени. Когато всичко бъде готово, ние непре­менно ще засне­мем резул­тата и ще го пуб­ли­ку­ваме тук. Тя ще изглежда при­мерно така:

Камина Prity C W35 в инте­ри­ора

Камините Прити се про­из­веж­дат в България. Можете да се запо­зна­ете с пълния асор­ти­мент про­дукти Prity в този ката­лог:

Каталог Prity 2015

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by