Енерге­тика за селско сто­панство

Енерге­тика за селско сто­пан­ство

Ние инста­ли­раме слън­чеви цен­трали и системи за отоп­ле­ние на био­го­рива за земе­де­ли­ето и живот­но­въд­ството. Този раздел пред­ставя при­мери за нашата работа в сел­ско­сто­пан­с­ката инду­стрия.

Реализи­рани проекти

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи