Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Битов ватметър

Битов ват­метър

Този измер­ва­тел на потре­бе­ната мощ­ност е изклю­чи­телно лесен за използване. Той не изис­ква спе­ци­ални знания и време за монтаж. Достатъчно е да вклю­чите ват­метъра в кон­такта, а към него — дома­кин­ския уред, елек­тро­по­треб­ле­ни­ето на който искате да узна­ете.

С помо­щта на ват­метъра всеки може да про­веде мони­то­ринг на енер­го­по­треб­ле­ни­ето, и да пред­при­еме дей­ствия, за опти­ми­за­ция на своите раз­ходи.

Като пример ние напра­вихме измер­ване на потре­бе­ната енер­гия за кип­ва­нето на 1.7 литра вода със стайна тем­пе­ра­тура в елек­три­че­ски чайник. На сним­ката е запе­ча­тан моментът за 2 секунди преди изклю­ч­ва­нето на чай­ника, а целият процес отне 6 минути и 0.186 кВт·ч елек­тро­е­нер­гия. По този начин, за енер­гия на едно чаено парти ние ще запла­тим 4 сто­тинки по дневна тарифа или 30 лева годишно за два чая дневно.

Понякога е достатъчно едно измер­ване и при­ме­рен разчет, но за точ­ност по-добре да се остави «запо­до­з­ря­ният» елек­тро­при­бор под над­зора на ват­метъра за продъ­л­жи­те­лен период — гаран­ти­рани са неве­ро­ятни откри­тия.

Цени без доставка

Количе­ство
ват­метри
Стойност за 1 бр,
лв с ДДС
Обща стой­ност,
лв с ДДС
13737
23474 68
332111 96
от 1030-
Купи или питай

Устрой­ството показва напре­же­ние в мре­жата, текущо потреб­ле­ние, фак­тора на мощ­ност, активна мощ­ност и коли­че­ство потре­бена енер­гия, за който и да е период.

Ние лично про­ве­рихме точ­но­стта на работа на даде­ното устрой­ство и го пре­поръ­ч­ваме за упо­треба. Оптимално, според нас, е да купите 2 или 3 ват­метъра и посто­янно да се извър­шва мони­то­ринг на основни потре­би­тели на елек­тро­е­нер­гия.

Външен вид на ват­метъра

Битов ват­метър за кон­тактЦифров ват­метър

Електро­нен ват­метърБитов ват­метър в розетка

Измери­тел на мощ­ност на елек­тро­е­нер­гияИзмери­телна потре­бена мощност

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by