Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Контрол и оптимизация на енергопотребление

Контрол и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ление

08.04.2017

Във всеки дом, офис, хотел или ресто­рант има брояч, мон­ти­ран от достав­чика на елек­тро­е­нер­гия. Благода­ре­ние на него ние знаем колко kW·h сме потре­били от мре­жата и пла­щаме за това в съо­т­вет­ствие с дей­ства­щите тарифи. Много хора се раз­строй­ват от голя­мото енер­го­по­треб­ле­ние: искат да се убедят, че елек­тро­мерът работи пра­вилно, и да наме­рят зако­нен способ за ико­но­мии.

Цените на елек­тро­е­нер­ги­ята посто­янно растат, както и коли­че­ството тех­ника във всеки дом. Всичко това води до факта, че раз­хо­дите за елек­три­че­ство стават зна­чи­телна част от бюд­жета. При това, обик­но­ве­ния елек­тро­мер ни показва само общото потреб­ле­ние, което не поз­во­лява да се уста­нови про­блема. Измамни­ците използ­ват тази ситу­а­ция и пред­ла­гат да купите «чудесно устрой­ство» за ико­но­мия на енер­гия, но чудо не става: смет­ката за елек­три­че­ство не нама­лява.

Използ­вайки битови измер­ва­тели на мощ­но­стта или пъл­но­ценна система за мони­то­ринг на елек­то­е­нер­ги­ята, може да се раз­бере фак­ти­че­ското потреб­ле­ние на перал­ната машина, хла­дил­ника, теле­ви­зора и други битови уреди в тече­ние на ден, месец или година.

Контро­ли­ране на раз­хода за елек­три­че­ство поз­во­лява да се намери най-ефек­тив­ният способ за ико­но­мии. Например, може да се окаже, че осно­вен кон­су­ма­тор е обем­ният бойлер за нагря­ване на вода. Причините могат да бъдат няколко: лоша изо­ла­ция на бой­лера, малък обем, неопти­ма­лен режим на работа или липса на топло­об­мен­ник.

Оптими­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ние, тер­мо­помпа Viessmann

Възможно е, при­чи­ната за голя­мото потреб­ле­ние да е свър­зана с отоп­ле­ни­ето или с освет­ле­ни­ето. Всичко това е нужно да се изясни, преди да започ­нете ико­но­ми­ите. Бъдете сигурни: какъ­вто и да е про­бле­мът с пре­ко­мер­ното енер­го­по­треб­ле­ние, той винаги има тех­ни­че­ско реше­ние.

Освен това, нали­чи­ето на система за мони­то­ринг про­меня нашето пове­де­ние. Практи­ката показва, че хората при­те­жа­ващи детайлна инфор­ма­ция за соб­стве­ното си енер­го­по­треб­ле­ние, не използ­ват теле­ви­зора като фон и гасят освет­ле­ни­ето, изли­зайки от стаята, а съдо­ми­ял­ната машина вклю­ч­ват нощем, когато дей­ства нама­лена тарифа. Всичко това помага да се намали енер­го­по­треб­ле­ни­ето и да снижат раз­хо­дите за елек­три­че­ство.

Пълна зарядка на аку­му­ла­тор­ната бата­рия на елек­тро­ве­ло­си­педа

В много случаи за откри­ване на про­блема може да бъде достатъ­чен битов ват­метър. Този измер­ва­те­лен уред поз­во­лява да узна­ете реал­ната кон­су­ми­рана мощ­ност от устрой­ствата и коли­че­ството потре­бена от тях енер­гия за опре­де­лено време. С помо­щта на такъв ват­метър ние раз­брахме, напри­мер, колко струва едно пъту­ване с елек­тро­ве­ло­си­пед.

За едновре­менно кон­тро­ли­ране на няколко кон­тура и за по-подро­бен анализ на енер­го­по­треб­ле­ни­ето съще­ству­ват ком­плексни реше­ния, които поз­во­ля­ват про­сле­дя­ване на пара­мет­рите дистан­ци­онно, изгот­вят гра­фики и съхра­ня­ват исто­рия.

Система за кон­трол на енер­го­по­треб­ле­ние Smappee

Във всеки случай, важна е точ­но­стта на измер­ва­тел­ните уреди, и в това отно­ше­ние можем условно да ги раз­де­лим на две кате­го­рии.

Към пър­вата кате­го­рия отна­сяме без­кон­тактни при­бори, които измер­ват само тока, пре­ми­на­ващ през фазо­вия кабел, а напре­же­ни­ето на мре­жата се задава в настрой­ките на при­бора. Тъй като напре­же­ни­ето в мре­жата не е ста­билно, то изчис­ле­ните пока­за­тели на потре­бе­ната мощ­ност ще имат съо­т­вет­ната грешка.

Към вто­рата кате­го­рия отна­сяме при­бори, които измер­ват не само ток, но и дей­стви­тел­ното напре­же­ние в мре­жата. Точността на тези устройства е по-голяма.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by