Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Хибридни инвертори SolaX

Хибридни инвертори SolaX

Хибрид­ните инвер­тори SolaX съв­ме­стя­ват в себе си функ­ци­ите на бате­риен и фото­вол­та­и­чен инвер­тор, и могат да рабо­тят както свър­зани с мре­жата, така и в авто­но­мен режим. Преобра­зу­ва­те­лите са снаб­дени с функ­ции за отда­ле­чен мони­то­ринг и кон­трол на екс­порта на енер­гия.

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid 48V

Инверторът SolaX X1 Hybrid 48V е раз­ра­бо­тен за фото­вол­та­ични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 3 300 до 5 000 Wp. Моделът може да се оком­плек­това с един или два MPP тра­кера в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята. Зарядното устрой­ство на инвер­тора е с мощ­ност 2 400 W и е раз­че­тено за работа с 48-вол­тови аку­му­ла­тори. Мощността на инвер­тора в режим на ава­рийно захран­ване (при изклю­чена външна мрежа) е 2 000 W. Клас на защита на устрой­ството — IP20 (вътре­шен монтаж).

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid 48V

Параметри SolaX X1 Hybrid 48V

Инструк­ция SolaX X1 Hybrid 48V

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
SK-SU3000E3 0004 450
SK-SU3700E3 6804 850
SK-SU5000E4 6005 205

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid HV

Инверторът SolaX X1 Hybrid HV е раз­ра­бо­тен за фото­вол­та­ични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 4 000 до 6 000 Wp и е снаб­ден с два MPP тра­кера. Цялата мощ­ност на инвер­тора може да се използва както за заряд на аку­му­ла­то­рите, така и в режим на резервно захран­ване (при изклю­чена външна мрежа). Инверторът е раз­че­тен за работа с аку­му­ла­торни бате­рии с напре­же­ние от 85 до 400 V (пре­поръ­чи­телно 300 V). Клас на защита на устрой­ството — IP65 (въз­мо­жен външен монтаж).

Еднофа­зен инвер­тор SolaX X1 Hybrid HV

Параметри SolaX X Hybrid HV

Инструк­ция SolaX X1 Hybrid HV

Монтаж SolaX X1 Hybrid HV

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
3.0T3 0004 950
3.7T3 6805 530
5.0T4 9995 580

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Трифазен инвер­тор SolaX X3 Hybrid HV

Инверторът SolaX X3 Hybrid HV е пред­на­зна­чен за фото­вол­та­ични системи с мак­си­мална пре­поръ­чана DC мощ­ност от 6 000 до 13 000 Wp и е снаб­ден с два MPP тре­кера. Цялата мощ­ност на инвер­тора може да се използва както за заряд на бате­ри­ите, така и в режим на ава­рийно захран­ване (при изклю­чена външна мрежа). Инверторът е раз­че­тен за работа с аку­му­ла­торни бате­рии с напре­же­ние от 170 до 500 V. Няколко инвер­тора X3 Hybrid HV могат да бъдат свър­зани пара­лелно за уве­ли­ча­ване на мощ­но­стта. Клас на защита на устрой­ството — IP65 (въз­мо­жен външен монтаж).

Трифазен инвер­тор SolaX X3 Hybrid HV

Параметри SolaX X Hybrid HV

Инструк­ция SolaX X3 Hybrid HV

Монтаж SolaX X3 Hybrid HV

Модифи­ка­цияAC мощност, ВтЦена
5.0T5 0007 150
6.0T6 0007 640
8.0T8 0009 080
10.0T10 0009 505

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by