Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Слънчеви колектори VIESSMANN Vitosol FM

Слънчеви колектори VIESSMANN Vitosol FM

Плоските слън­чеви колек­тори Vitosol серия FM, усъвър­шен­ствани в продъ­л­же­ние на много години, са спе­че­лили репу­та­ци­ята на надеждни устрой­ства с висок КПД. Те се използ­ват за загря­ване на битова вода, под­гря­ване на басейни и в нис­ко­тем­пе­ра­турни системи за отоп­ле­ние.

На медния абсор­бер на колек­то­рите Viessmann е нане­сено спе­ци­ално хелио­ти­та­ни­ево покри­тие, което ефек­тивно пре­об­ра­зува слън­че­вото излъ­ч­ване в топ­линна енер­гия. Колекто­рите са затво­рени в здрава алу­ми­ни­ева рамка без коси сре­зове, обез­пе­ча­ваща дъл­го­трай­ност и без­опас­ност на кон­струк­ци­ята.

Корпусът има топло­изо­ла­ция и е затво­рен от лице­вата страна с хелио­стъкло с без­шевни уплът­не­ния, което свежда топ­лин­ните загуби на колек­тора до мини­мум.

Серия FM заме­ства моди­фи­ка­ци­ята с индекс F и се отли­чава с това, че има патен­то­вана система за защита срещу пре­гря­ване ThermProtect. При нагря­ване на абсор­бера над +75 °C него­вата кри­стална струк­тура се про­меня по такъв начин, че се нама­лява поглъ­ща­нето на слън­чева енер­гия. При охла­ждане се извър­шва обрат­ния процес и кое­фи­ци­ента на поглъ­щане отново се пови­шава до мак­си­мум.

Плоските колек­тори Висман имат няколко моди­фи­ка­ции. Най-раз­про­стра­нени са — 100-FM и 200-FM. Модифи­ка­ци­ята 200-FM се отли­чава с подоб­рена топло­изо­ла­ция, което пови­шава КПД на устрой­ството през зимата.

Базови цени

Модифи­ка­цияАбсорбена повърх­ност, m2Стойност
Vitosol 100-FM2.30833
Vitosol 200-FM2.301033

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на колек­тора

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol FУстрой­ство на плосък слън­чев колек­тор Viessmann

Примери за инста­ла­ции

Монтаж на слън­чеви колек­тори Viessmann Vitosol FM на покрива на хотел

Инстали­ране на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM на покрива на къща

Монтаж на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM

Пример за монтаж на плоски слън­чеви колек­тори Виссманн

Инстала­ция на слън­чеви колек­тори плосък тип Viessmann на покрив на къщаМонтаж на слън­чеви колек­тори Viessmann Vitosol серия F

Пример за монтаж на плоски слън­чеви колек­тори Виссманн

Филм за нашата работа

В това кратко видео е пока­зана нашата работа по мон­тажа на слън­чеви колек­тори Viessmann Vitosol FM на покрива на хотел White Rock Castle:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by