Слънчеви модули и елек­тро­станции

Слънчеви модули и елек­тро­стан­ции

Слънчеви бате­рии или слън­чеви модули — най-често използва­ните имена на фото­вол­та­ич­ните клетки, които пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в елек­три­че­ство. Прилагат се за гене­ри­ране на енер­гия в елект­ро­цен­тра­лите, както и за само­сто­я­телно или допъл­ни­телно захран­ване на къщи, стро­и­телни обекти, хотели, ресто­ранти, офиси и кос­ми­че­ски стан­ции. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния

Фотовол­та­ични модули Jinko Solarот 325 ЛВФотовол­та­ични модули Jinko Solar

PV-модули от най-голе­мия про­из­во­ди­тел в света

Фотовол­та­ични модули Trina Solarот 290 ЛВФотовол­та­ични модули Trina Solar

Качествени PV-модули с ниска цена за ват

Фотовол­та­ични модули Panasonic HITот 610 ЛВФотовол­та­ични модули Panasonic HIT

Високо­е­фек­тивни хете­ро­струк­турни PV-модули

Слънчеви модули Sunsystem Monoот 218 ЛВСлънчеви модули Sunsystem Mono

Монокри­стални модули с раз­лична мощ­ност, под­хо­дящи както за елек­тро­стан­ции, така и за лично ползване

Слънчеви инвер­тори SolaXот 995 ЛВСлънчеви инвер­тори SolaX

Нескъпи и каче­ствени фото­вол­та­ични инвер­тори за слън­чеви елект­ро­цен­трали

Слънчеви инвер­тори SMAот 1 250 ЛВСлънчеви инвер­тори SMA

Фотовол­та­ични инвер­тори с раз­лична мощ­ност за слън­чеви елек­три­че­ски цен­трали

Мобилна елект­ро­цен­трала Power Duckот 6 756 ЛВМобилна елект­ро­цен­трала Power Duck

Комплект за авто­номно елек­тро­за­хран­ване на малки обекти

Мрежова слън­чева елек­тро­стан­ция <i>SP-Net</i>от 5 928 ЛВМрежова слън­чева елек­тро­стан­ция SP-Net

Комплект за допъл­ни­телно елек­тро­за­хран­ване на обекти, свър­зани с мре­жата.

Автономна слън­чева елек­тро­стан­ция <i>SP-Battery</i>от 5 628 ЛВАвтономна слън­чева елек­тро­стан­ция SP-Battery

Комплект за елек­тро­за­хран­ване на обекти, отда­ле­чени от мре­жата

Хибридна слън­чева елек­тро­стан­ция <i>SP-Hybrid</i>от 23 136 ЛВХибридна слън­чева елек­тро­стан­ция SP-Hybrid

Комплект за елек­тро­за­хран­ване на свър­зани към мре­жата обекти, с въз­мож­ност за авто­номна работа

Слънчеви бате­рии Sunsystem PolyСлънчеви бате­рии Sunsystem Poly

Поликри­стални модули с високо съот­но­ше­ние цена/про­из­во­ди­тел­ност

новоPV-система за нагря­ване на вода ThermoSol

Фотоелек­три­ческа уста­новка за снаб­дя­ване с топла вода

Хибридни инвер­тори SolaXот 4 450 ЛВХибридни инвер­тори SolaX

Универ­сални инвер­тори «две в едно» за pv системи и аку­му­ла­тори

Стойки за слън­чеви панелиот 135 ЛВСтойки за слън­чеви панели

Стойки за плоски и накло­нени покриви

Система за съхра­не­ние на енер­гия Power-Bloxот 3 835 ЛВновоСистема за съхра­не­ние на енер­гия Power-Blox

Power-Blox 200 — рево­лю­ци­о­нен моду­лен «пре­но­сим кон­такт» за Off-Grid при­ло­же­ния. Най-високо каче­ство — про­ек­ти­рано, про­из­ве­дено и асем­бли­рано в Швейцария.

 

Подробно за слън­че­вите бате­рии

Раница със слън­чеви бате­рииПреносими соларни модули се използ­ват още и в туризма, оси­гу­ря­вайки рабо­тата на мобилни теле­фони, GPS-нави­га­тори, както и на други устрой­ства.

Съществу­ват раз­лични видове слън­чеви модули, най-раз­про­стра­не­ните от които са два вида: моно­кри­стални и поли­кри­стални. По външен вид тези панели при­ли­чат на слън­чеви колек­тори, но изпъл­ня­ват друга функ­ция.

Една от важ­ните харак­те­ри­стики на слън­чеви бате­рии е кое­фи­ци­ентът на ефек­тив­ност, който показва какъв про­цент от слън­че­вата енер­гия, попа­даща върху панела, се пре­об­ра­зува в елек­три­че­ство.

Монокри­стал­ните фото­е­ле­менти имат по-висок кое­фи­ци­ент на ефек­тив­ност от поли­кри­стал­ните еле­менти. При това поли­кри­стал­ните панели са по-евтини, изчис­лено на база еди­ница инста­ли­рана мощ­ност. Също така доста популярни са гъв­ка­вите панели на базата на амор­фен сили­ций.

Слънчеви бате­рии

Във фирма NENCOM вие можете да купите всички видове панели и да поръ­чате техния монтаж. Вашата слън­чева система може да бъде както напълно авто­номна, така и допъ­л­ваща.

В първия случай са необ­хо­дими бате­рии, които да съхра­ня­ват енер­ги­ята в слън­че­вите часове, за да я използ­вате по всяко друго време.

Във втория случай авто­ма­ти­ката ще използва енер­ги­ята от слън­цето, допъ­л­вайки я при необ­хо­ди­мост с елек­три­че­ство от енер­го­пре­нос­ната мрежа, а «излиш­ната» енер­гия, про­из­ве­дена от слън­че­вите панели, ще се подава обратно в мре­жата и ще се отчита от елек­тро­мер. По този начин, пане­лите ще рабо­тят за вас дори тогава, когато не сте вкъщи.

Дистан­ци­о­нен кон­трол на слън­чеви бате­рииИ в двата случая можете да кон­тро­ли­рате дистан­ци­онно всички пара­метри на вашите слън­чеви системи чрез мобил­ните си устрой­ства: текуща мощ­ност и дневно про­из­вод­ство на елек­тро­е­нер­гия, спе­сте­ните пари и вашия принос за подоб­ря­ване на окол­ната среда. Вие ще можете да ана­ли­зи­рате гра­фи­ките с данни за всеки период, имайки пълен кон­трол върху вашата енер­гийна система.

В насто­я­щия момент слън­че­вата енер­ге­тика се намира в етап на бурно раз­ви­тие. Разработ­ват се нови видове панели, уве­ли­чава се кое­фи­ци­ента им на ефек­тив­ност, нама­ля­ват се про­из­вод­стве­ните раз­ходи.

Дори и днес всеки от нас може да се превърне в пъл­но­пра­вен участ­ник на енер­гий­ния пазар, купу­вайки и про­да­вайки елек­три­ческа енер­гия. Създавайки своя лична елек­тро­стан­ция, вие можете зна­чи­телно да нама­лите зави­си­мо­стта си от кор­по­ра­ци­ите, както и да се пред­па­зите от нарастващите цени.

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи