Соларни панели и фото­вол­та­ични цен­трали

Слънчеви модули и елек­тро­стан­ции

Соларни панели — това е най-често използва­ното име за фото­вол­та­ични модули, които пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в елек­три­че­ство. Използ­ват се за гене­ри­ране на енер­гия в елект­ро­цен­тра­лите, както и за само­сто­я­телно или допъл­ни­телно захран­ване на къщи, стро­и­телни обекти, хотели, ресто­ранти, офиси и кос­ми­че­ски стан­ции. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния

всичко
pv-модули
инвертори
аксесоари
Фотовол­та­ични модули Trina Solarот 290 ЛВФотовол­та­ични модули Trina Solar

Качествени соларни PV-модули с ниска цена за ват

Слънчеви кон­тро­лери на заряда Victron Energyот 55 ЛВСлънчеви кон­тро­лери на заряда Victron Energy

Надеждни устрой­ства за заре­ждане на аку­му­ла­тори в авто­номни и хибридни слън­чеви елект­ро­цен­трали

PV система за нагря­ване на вода ThermoSolот 1 698 ЛВновоPV система за нагря­ване на вода ThermoSol

Контро­лер за снаб­дя­ване с топла вода директно чрез използване на енер­ги­ята от фото­вол­та­и­чен панел

Фотовол­та­ични модули Panasonic HITот 560 ЛВФотовол­та­ични модули Panasonic HIT

Високо­е­фек­тивни хете­ро­струк­турни соларни PV-модули и фото­вол­та­ични панели

Фотовол­та­ични панели Sunsystem Monoот 218 ЛВФотовол­та­ични панели Sunsystem Mono

Монокри­стални модули с раз­лична мощ­ност, под­хо­дящи както за елект­ро­цен­трали, така и за лично ползване

Фотовол­та­ични модули Jinko Solarот 325 ЛВФотовол­та­ични модули Jinko Solar

Соларни PV-модули от най-голе­мия про­из­во­ди­тел в света

Соларни инвер­тори SMAот 1 250 ЛВСоларни инвер­тори SMA

Фотовол­та­ични инвер­тори с раз­лична мощ­ност за соларни елек­три­че­ски цен­трали

Фотовол­та­ични инвер­тори SolaXот 995 ЛВФотовол­та­ични инвер­тори SolaX

Качествени фото­вол­та­ични инвер­тори за соларни елект­ро­цен­трали на разумна цена

Мобилна елект­ро­цен­трала Power Duckот 6 756 ЛВМобилна елект­ро­цен­трала Power Duck

Комплект за авто­номно елек­тро­за­хран­ване на малки обекти

Фотовол­та­ични системиот 5 928 ЛВФотовол­та­ични системи

Фотовол­та­ични ком­плекти за допъл­ни­телно елек­тро­за­хран­ване на обекти, свър­зани с мре­жата.

Автономна соларна цен­тралаот 5 628 ЛВАвтономна соларна цен­трала

Комплект за елек­тро­за­хран­ване на обекти, отда­ле­чени от мре­жата

Хибридна фото­вол­та­ична цен­тралаот 23 136 ЛВХибридна фото­вол­та­ична цен­трала

Комплект за елек­тро­за­хран­ване на свър­зани към мре­жата обекти, с въз­мож­ност за авто­номна работа

Фотовол­та­ични модули Sunsystem PolyФотовол­та­ични модули Sunsystem Poly

Поликри­стални соларни фото­вол­та­ични панели с високо съот­но­ше­ние цена/про­из­во­ди­тел­ност

Хибридни инвер­тори Victron Energyот 965 ЛВХибридни инвер­тори Victron Energy

Универ­сални и надеждни пре­об­ра­зу­ва­тели за ста­ци­о­нарни и мобилни елект­ро­цен­трали

Батерийни инвер­тори SMAот 2 595 ЛВБатерийни инвер­тори SMA

Инвертори с раз­лична мощ­ност за системи за съхра­не­ние на енер­гия

Хибридни инвер­тори SolaXот 4 450 ЛВХибридни инвер­тори SolaX

Универ­сални инвер­тори «две в едно» за pv системи и аку­му­ла­тори

Система за съхра­не­ние на енер­гия Power-Bloxот 3 835 ЛВновоСистема за съхра­не­ние на енер­гия Power-Blox

Power-Blox 200 — рево­лю­ци­о­нен моду­лен «пре­но­сим кон­такт» за Off-Grid при­ло­же­ния. Най-високо каче­ство — про­ек­ти­рано, про­из­ве­дено и асем­бли­рано в Швейца­рия.

Стойки за слън­чеви панелиот 135 ЛВСтойки за слън­чеви панели

Стойки за плоски и накло­нени покриви

 

Подробно за слън­че­вите бате­рии

Раница със слън­чеви бате­рииПреносими соларни модули се използ­ват още и в туризма, оси­гу­ря­вайки рабо­тата на мобилни теле­фони, GPS-нави­га­тори, както и на други устрой­ства.

Съществу­ват раз­лични видове слън­чеви модули, най-раз­про­стра­не­ните от които са два вида: моно­кри­стални и поли­кри­стални. По външен вид тези панели при­ли­чат на слън­чеви колек­тори, но изпъл­ня­ват друга функ­ция.

Една от важ­ните харак­те­ри­стики на слън­че­вите бате­рии е кое­фи­ци­ентът на ефек­тив­ност, който показва какъв про­цент от слън­че­вата енер­гия, попа­даща върху панела, се пре­об­ра­зува в елек­три­че­ство.

Монокри­стал­ните фото­е­ле­менти имат по-висок кое­фи­ци­ент на ефек­тив­ност от поли­кри­стал­ните еле­менти. При това поли­кри­стал­ните фото­вол­та­ични панели са по-евтини, изчис­лено на база еди­ница инста­ли­рана мощ­ност. Също така доста популярни са гъв­ка­вите панели на базата на амор­фен сили­ций.

Слънчеви бате­рии

Във фирма NENCOM вие можете да купите всички видове панели и да поръ­чате техния монтаж. Вашата соларна система може да бъде както напълно авто­номна, така и допъ­л­ваща.

В първия случай са необ­хо­дими аку­му­ла­тори, които да съхра­ня­ват енер­ги­ята в слън­че­вите часове, за да я използ­вате по всяко друго време.

Във втория случай авто­ма­ти­ката ще използва енер­ги­ята от слън­цето, допъ­л­вайки я при необ­хо­ди­мост с елек­три­че­ство от енер­го­пре­нос­ната мрежа, а «излиш­ната» енер­гия, про­из­ве­дена от слън­че­вите панели, ще се подава обратно в мре­жата и ще се отчита от елек­тро­мер. По този начин, пане­лите ще рабо­тят за вас дори тогава, когато не сте вкъщи.

Дистан­ци­о­нен кон­трол на слън­чеви бате­рииИ в двата случая можете да кон­тро­ли­рате дистан­ци­онно всички пара­метри на вашите фото­вол­та­ични системи чрез мобил­ните си устрой­ства: текуща мощ­ност и дневно про­из­вод­ство на елек­тро­е­нер­гия, спе­сте­ните пари и вашия принос за подоб­ря­ване на окол­ната среда. Вие ще можете да ана­ли­зи­рате гра­фи­ките с данни за всеки период, имайки пълен кон­трол върху вашата енер­гийна система.

В насто­я­щия момент слън­че­вата енер­ге­тика се намира в етап на бурно раз­ви­тие. Разработ­ват се нови видове панели, уве­ли­чава се кое­фи­ци­ента им на ефек­тив­ност, нама­ля­ват се про­из­вод­стве­ните раз­ходи.

Дори и днес всеки от нас може да се превърне в пъл­но­пра­вен участ­ник на енер­гий­ния пазар, купу­вайки и про­да­вайки елек­три­ческа енер­гия. Създавайки своя лична фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала, вие можете зна­чи­телно да нама­лите зави­си­мо­стта си от кор­по­ра­ци­ите, както и да се пред­па­зите от нарастващите цени.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи