Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Пелетни камини BURNiT

Пелетни камини BURNiT

Пелетни камини BURNiT — кра­сиви и надеждни уреди за отоп­ле­ние на къщи, апар­та­менти, хотели, ресто­ранти и офиси. Те са напълно авто­ма­ти­зи­рани, не изис­кват спе­ци­ални поме­ще­ния и посто­янно вни­ма­ние от страна на потре­би­теля. Достав­ката на камини BURNiT на тери­то­ри­ята на България се осъще­ствява напълно без­платно.

Съдържа­ние

Особено­сти на ками­ните
Камина BURNiT Vision
Камина BURNiT Advant
Камина BURNiT Comfort
Камина BURNiT Ambient
Примерен монтаж
Първи пуск и гаран­ция
Видео за ками­ните
Техниче­ски пара­метри
Инструк­ции BURNiT

Особено­сти на ками­ните

Всички камини Бурнит са обо­рудвани с вгра­ден бункер за пелети с авто­ма­тично пода­ване на гориво към горив­ната камера. Запалва­нето също става авто­ма­тично, с помо­щта на издръж­лива кера­мична запалка. Електро­ни­ката управ­лява всички про­цеси на горене, вклю­чи­телно и вен­тил­аци­ята на изхо­дя­щите газове.

Пелетна камина Бурнит в офис

Опциона­лен Wi-Fi кон­тро­лер е на раз­по­ло­же­ние за управ­ле­ние на ками­ната чрез интернет. С негова помощ може да зада­дете жела­ната тем­пе­ра­тура в стаята, да напра­вите график за работа или просто да про­ве­рите момент­ните пара­метри на ками­ната от всяка точка на света.

Камините BURNiT са пред­ста­вени в няколко серии. Vision, Advant и Comfort са обо­рудвани с водна риза, което поз­во­лява използва­нето им в системи с ради­а­тори или подово отоп­ле­ние, както и за загря­ване на водата в бой­лера. Всяка от сери­ите е достъпна в 13, 18 и 25 кВт. Камините с водна риза имат вгра­дена цир­ку­ла­ци­онна помпа и раз­ши­ри­те­лен съд, което уско­рява про­цеса по мон­ти­ране.

Серия Ambient — това са въз­душни камини без водна риза. Те са изклю­чи­телно лесни за инста­ли­ране и са иде­ални за отоп­ле­ние на отделни поме­ще­ния. Предла­гат се във версии от 8, 10 и 13 кВт.

Камина BURNiT Vision

Серия Vision — това са стилни пелетни камини с водна риза. Високо­тех­но­ло­гич­ният дизайн с изцяло стъ­к­лена врата хар­мо­нично допъ­лва модер­ния инте­риор. Камините BURNiT Vision са обо­рудвани със система DIY за под­дръжка без инстру­менти.

Пелетни камини BURNiT Vision

МощностОтопля­ема площЦена
Vision 13 кВтдо 110 м2

2 935

Vision 18 кВтдо 150 м23 078
Vision 25 кВтдо 210 м23 244

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Камина BURNiT Advant

Серия Advant — това са модерни камини на пелети с водна риза, които имат тра­ди­ци­о­нен дизайн. Чудесна добавка за инте­риор в кла­си­че­ски или ретро стил. Камините BURNiT Advant имат система DIY за само­сто­я­телно обслуж­ване без използване на инстру­менти.

Пелетни камини BURNiT Advant

МощностОтопля­ема площЦена
Advant 13 кВтдо 110 м22 536
Advant 18 кВтдо 150 м22 679
Advant 25 кВтдо 210 м22 821

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Камина BURNiT Comfort

Серия Comfort — това са прости и надеждни камини с водна риза. Минима­ли­стич­ният дизайн е под­хо­дящ за всеки инте­риор. Модифи­ка­ци­ята BURNiT Comfort B2 е напра­вена без деко­ра­тивно стъкло и е обо­рудвана с допъл­ни­телна изо­ла­ция на вод­ната риза, което ви поз­во­лява да мон­ти­рате този мини-котел в килера или на бал­кона.

Пелетни камини BURNiT Comfort

МощностОтопля­ема площЦена
Comfort 13 кВтдо 110 м2-
Comfort 18 кВтдо 150 м2-
Comfort 25 кВтдо 210 м2-

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Камина BURNiT Ambient

Серия Ambient — това са евтини пелетни камини с въз­душна цир­ку­ла­ция. Сухите камини BURNiT без водна риза са иде­ални за отоп­ле­ние на отделни поме­ще­ния, което ви дава въз­мож­ност да спе­стите както при покуп­ката, така и при мон­тажа. Модифи­ка­ци­ята Ambient Multi (13 кВт) може да отоп­лява до две допъл­ни­телни поме­ще­ния, бла­го­да­ре­ние на мон­ти­ра­ните изводи за въз­ду­хо­води. Три вен­ти­ла­тора в ками­ната рабо­тят неза­ви­симо, за да поддъ­р­жат жела­ната тем­пе­ра­тура във всяко от трите поме­ще­ния.

Пелетни камини BURNiT Ambient

МощностОтопля­ема площЦена
Ambient 8 кВтдо 50 м21 586
Ambient 10 кВтдо 70 м21 767
Ambient 13 кВтдо 100 м22470

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Примерен монтаж

Специа­ли­стите на фирма NENCOM имат богат опит в инста­ли­ра­нето на пелетни съо­ра­же­ния. Ние мон­ти­раме пелетни печки, котли и горелки, както и изграж­даме цялостни системи за отоп­ле­ние и гореща вода «до ключ». В нашия офис можете да видите мостри на бъл­гар­ските камини BURNiT:

Въздушни пелетни камини BURNiT

Въздушна пелетна камина BURNiT

Камина BURNiT с водна риза отоп­лява офиса ни в сту­де­ния сезон, като поддъ­ржа зада­де­ната тем­пе­ра­тура по график. Заповя­дайте в офиса ни — ние ще ви демон­стри­раме рабо­тата на ками­ната и ще отго­во­рим на вашите въпроси.

Пелетна камина BURNiT с водна риза

Пелетна камина BURNiT с водна риза

Първи пуск и гаран­ция

Фирма NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на мар­ката BURNiT. Ние рабо­тим директно с про­из­во­ди­теля, така че можете да заку­пите камина BURNiT от нас на изгодна цена. Монтажът можете да извър­шите сами според инструк­ци­ята, ако имате нужния опит и знания в тази област, или да се свър­жете със спе­ци­а­ли­зи­рана фирма.

Във всеки случай пър­вото пус­кане трябва да се извърши от спе­ци­а­лист на един от ото­ри­зи­ра­ните от BURNiT сер­визи, които при­състват във всички големи гра­дове на България. Тази услуга е необ­хо­дима за валид­но­стта на гаран­ци­ята на ками­ната и струва 115 лв. Гаранци­ята важи две години от момента на пус­кане на ками­ната в екс­пло­ата­ция. По време на гаран­ци­он­ният срок, ками­ната трябва да се обслужва само от сер­ти­фи­ци­рани сер­визи на BURNiT.

Видео за ками­ните BURNiT

Техниче­ски пара­метри

Камини BURNiT с водна риза
Модифи­ка­ция131825
Максимална отоп­ля­ема площ110 м2150 м2210 м2
Номинална топ­линна мощ­ност13 кВт18 кВт25 кВт
Минимална топ­линна мощ­ност5.5 кВт7.1 кВт11 кВт
Мощност на топло­от­да­ване на вод­ната риза11 кВт15.5 кВт21.5 кВт
Мощност на директно топло­от­да­ване в поме­ще­ни­ето2 кВт2.5 кВт3.5 кВт
Обем на вод­ната риза21 л26 л39 л
Вмести­мост на бун­кера за пелети14 кг15 кг24 кг
Разход на гориво за час при max мощ­ност2.5 кг3 кг4 кг
Изгаряне на пълен бункер при max мощ­ност6 ч5 ч6 ч
Вход / Изход водна риза∅ 1″∅ 1″∅ 1″
Тръба за входящ въздух∅ 40 мм∅ 40 мм∅ 40 мм
Тръба за изхо­дя­щите газове∅ 80 мм∅ 80 мм∅ 80 мм
Съдържа­ние на CO в дим­ните газове0.02 %0.02 %0.02 %
Темпера­тура на изхо­дя­щите газове<180 °C<180 °C<180 °C
Консуми­рана елек­три­ческа мощ­ност150 Вт150 Вт150 Вт
Размери и тегло серия Vision
Модифи­ка­ция131825
Височина915 мм965 мм1065 мм
Ширина510 мм510 мм598 мм
Дълбочина527 мм527 мм587 мм
Тегло120 кг155 кг186 кг
Размери и тегло серии Advant и Comfort
Модифи­ка­ция131825
Височина900 мм950 мм1100 мм
Ширина530 мм530 мм580 мм
Дълбочина520 мм520 мм680 мм
Тегло120 кг140 кг180 кг
Камини BURNiT с въз­душна цир­ку­ла­ция
Модифи­ка­ция81013
Максимална отоп­ля­ема площ50 м270 м2100 м2
Номинална топ­линна мощ­ност8 кВт10 кВт13 кВт
Минимална топ­линна мощ­ност5 кВт8 кВт10 кВт
Вмести­мост на бун­кера за пелети14 кг14 кг15 кг
Разход на гориво за час при max мощ­ност1.2 кг1.4 кг2 кг
Изгаряне на бункер при max мощ­ност11.5 ч10 ч8.5 ч
Консуми­рана елек­три­ческа мощ­ност120 Вт150 Вт220 Вт
Тръба за входящ въздух∅ 32 мм∅ 32 мм∅ 34 мм
Тръба за изхо­дя­щите газове∅ 80 мм∅ 80 мм∅ 80 мм
Съдържа­ние на CO в дим­ните газове0.03 %0.03 %0.03 %
Темпера­тура на изхо­дя­щите газове<180 °C<180 °C<180 °C
Височина935 мм935 мм915 мм
Ширина450 мм450 мм510 мм
Дълбочина455 мм455 мм540 мм
Тегло60 кг63 кг120 кг
Допълни­телни въз­ду­хо­води--∅ 76 мм
Min обем на инста­ла­ци­он­ното поме­ще­ние--60 м3
Max обем на отоп­ля­е­мите поме­ще­ния--280 м3

Инструк­ции BURNiT

Инструк­ция за упо­треба на BURNiT Comfort PM

Инструкция за монтаж на BURNiT Comfort PM

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by