Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Пелетен котел BURNiT Pell Easy

Пелетен котел BURNiT Pell Easy

Новият котел BURNiT Pell Easy е много под­хо­дящ за малки къщи, офиси и апар­та­менти. Той има ком­пактни раз­мери и вгра­ден бункер за пелети, което поз­во­лява да се поме­сти в малко тех­ни­че­ско поме­ще­ние или закрит балкон. Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Освен това, за раз­лика от обик­но­ве­ните котли на пелети, в този модел вече са вгра­дени горелка, помпа и раз­ши­ри­те­лен съд. Всичко това спе­стява пари, про­стран­ство и уско­рява мон­тажа.

Базови цени

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
20100 —1503 652
35150 —3004 944
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

1 — мик­ро­про­це­со­рен кон­тро­лер
2 — реви­зи­о­нен люк
3 — бункер за пелети
4 — капак на бун­кера
5 — система за ръчно почистване Устрой­ство лице­вой части котла BURNiT Pell Easy 6 — водна риза
7 — димо­гарни тръби с тур­бо­ла­тори
8 — обшивка на котела
9 — висо­ко­е­фек­тивна топло­изо­ла­ция
10 — пелетна горелка
11 — кон­тей­нер за пепел и сажди
12 — регу­ли­ру­еми кра­чета

Устрой­ство задней части котла BURNiT Pell Easy 13 — изход топла вода
14 — вход сту­дена вода
15 — изход димни газове
16 — въз­ду­хо­за­бор­ник
17 — източ­ване и пред­па­зен клапан

Особено­сти на котела

Пелетният котел BURNiT Pell Easy работи в напълно авто­ма­ти­чен режим, вклю­чи­телно запал­ване, пода­ване на гориво и почистване на пелет­ната горелка. Също така, при свър­зване на външен тер­мо­стат, котелът може да регу­лира своята мощ­ност в зави­си­мост от тем­пе­ра­ту­рата на въз­духа в поме­ще­ни­ето или водата в буфер­ния съд и да управ­лява рабо­тата на помпа за снаб­дя­ване с гореща вода. Опционално е въз­можно управ­ле­ни­ето на пелет­ния котел през интернет.

Безопас­но­стта на рабо­тата се гаран­тира от редица тех­ни­че­ски реше­ния. Системата за пода­ване на топ­ливни гра­нули изклю­чва раз­про­стра­не­ни­ето на огъня от горел­ката в бун­кера, а TSB-тер­мо­стат пре­кра­тява пода­ва­нето на гориво при уве­ли­ча­ване на тем­пе­ра­ту­рата на котела над нор­мата. Също така котелът е обо­рудван с пред­па­зи­тел на 10 ампера и окуляр за визуа­лен кон­трол на гори­вния процес. В случай на прекъ­сване на елек­тро­за­хран­ва­нето, всички настройки на котела се запаз­ват в паметта на кон­тро­лера. Корпусът на котела е обо­рудван с 10-сан­ти­мет­рова висо­ко­е­фек­тивна топло­изо­ла­ция с алу­ми­ни­ева лами­на­ция.

Техниче­ски пара­метри BURNiT Pell Easy

Номинална мощ­ност18 кВт
Мощност елек­три­ческа част23÷49 Вт
Мощност цир­ку­ла­ци­онна помпа5÷22 Вт
Захран­ващо напре­же­ние230 В, 50 Хц
Обем пеле­тен бункер75 л
Обем водна риза35 л
Обем горивна камера12 л
Необхо­дима тяга на димо­хода8 Па (0.08 мбара)
Масов поток димни газове4.5÷10 г/сек
Темпера­тура димни газове100÷120 °C
Темпера­тура топло­но­си­тел65÷85 °C
Темпера­тура връ­ща­щия топло­но­си­тел>60 °C
Работно наля­гане3 бара
Височина (регу­ли­ру­ема)1260±15 мм
Ширина × Дълбочина625×790 мм
Маса252 кг

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by