За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Пелетен котел BURNiT Pell Easy

Пелетен котел BURNiT Pell Easy

Новият котел BURNiT Pell Easy е много под­хо­дящ за малки къщи, офиси и апар­та­менти. Той има ком­пактни раз­мери и вгра­ден бункер за пелети, което поз­во­лява да се поме­сти в малко тех­ни­че­ско поме­ще­ние или закрит балкон. Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Освен това, за раз­лика от обик­но­ве­ните котли на пелети, в този модел вече са вгра­дени горелка, помпа и раз­ши­ри­те­лен съд. Всичко това спе­стява пари, про­стран­ство и уско­рява мон­тажа.

Базови цени

Мощност, kWОтопля­ема площ, m2Стойност, лв с ДДС
20100 —1505 192
35150 —3006 908
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

1 — мик­ро­про­це­со­рен кон­тро­лер
2 — реви­зи­о­нен люк
3 — бункер за пелети
4 — капак на бун­кера
5 — система за ръчно почистване Устрой­ство лице­вой части котла BURNiT Pell Easy 6 — водна риза
7 — димо­гарни тръби с тур­бо­ла­тори
8 — обшивка на котела
9 — висо­ко­е­фек­тивна топло­изо­ла­ция
10 — пелетна горелка
11 — кон­тей­нер за пепел и сажди
12 — регу­ли­ру­еми кра­чета

Устрой­ство задней части котла BURNiT Pell Easy 13 — изход топла вода
14 — вход сту­дена вода
15 — изход димни газове
16 — въз­ду­хо­за­бор­ник
17 — източ­ване и пред­па­зен клапан

Особено­сти на котела

Пелетният котел BURNiT Pell Easy работи в напълно авто­ма­ти­чен режим, вклю­чи­телно запал­ване, пода­ване на гориво и почистване на пелет­ната горелка. Също така, при свър­зване на външен тер­мо­стат, котелът може да регу­лира своята мощ­ност в зави­си­мост от тем­пе­ра­ту­рата на въз­духа в поме­ще­ни­ето или водата в буфер­ния съд и да управ­лява рабо­тата на помпа за снаб­дя­ване с гореща вода. Опционално е въз­можно управ­ле­ни­ето на пелет­ния котел през интернет.

Безопас­но­стта на рабо­тата се гаран­тира от редица тех­ни­че­ски реше­ния. Системата за пода­ване на топ­ливни гра­нули изклю­чва раз­про­стра­не­ни­ето на огъня от горел­ката в бун­кера, а TSB-тер­мо­стат пре­кра­тява пода­ва­нето на гориво при уве­ли­ча­ване на тем­пе­ра­ту­рата на котела над нор­мата. Също така котелът е обо­рудван с пред­па­зи­тел на 10 ампера и окуляр за визуа­лен кон­трол на гори­вния процес. В случай на прекъ­сване на елек­тро­за­хран­ва­нето, всички настройки на котела се запаз­ват в паметта на кон­тро­лера. Корпусът на котела е обо­рудван с 10-сан­ти­мет­рова висо­ко­е­фек­тивна топло­изо­ла­ция с алу­ми­ни­ева лами­на­ция.

Техниче­ски пара­метри BURNiT Pell Easy

Номинална мощ­ност18 kW
Мощност елек­три­ческа част23÷49 W
Мощност цир­ку­ла­ци­онна помпа5÷22 W
Захран­ващо напре­же­ние230 V, 50 Hz
Обем пеле­тен бункер75 l
Обем водна риза35 l
Обем горивна камера12 l
Необхо­дима тяга на димо­хода8 Pa (0.08 мбара)
Масов поток димни газове4.5÷10 g/s
Темпера­тура димни газове100÷120 °C
Темпера­тура топло­но­си­тел65÷85 °C
Темпера­тура връ­ща­щия топло­но­си­тел>60 °C
Работно наля­гане3 бара
Височина (регу­ли­ру­ема)1260±15 mm
Ширина × Дълбочина625×790 mm
Маса252 kg

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by