Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Котелът на твърдо гориво BURNiT WBS Active се явява усъвър­шен­стван вари­ант на модела BURNiT WBS. Той иде­ално под­хожда за отоп­ле­ние на поме­ще­ния с раз­лични голе­мини.

Благода­ре­ние на инте­ли­гент­ния кон­тро­лер и вен­ти­ла­тора за при­ну­ди­телно пода­ване на свеж въздух, този котел се пре­връща в изклю­чи­те­лен лесен за използване, без­опа­сен и високо ефек­ти­вен. Електро­ника управ­лява рабо­тата на вен­ти­л­тора, като по този начин кон­тро­лира горе­нето; елек­три­че­ски вен­ти­ла­тор за при­ну­ди­телно въз­душно захран­ване, опти­ми­зира изга­ря­нето на гори­вото в горив­ната камера и него­вия разход.

Размерът на вра­тата на горив­ната камера поз­во­лява тя да се захранва с големи дървета. Допълни­телно може да се мон­тира газова, мас­лена, дизе­лова или пелетна горелка.

Топлооб­мен­ни­кът е с нисък кое­фи­ци­ент на съпро­тив­ле­ние и с голяма площ, а него­вата ореб­рена повърх­ност и три­сте­пенна камера за отвеж­дане на изго­ре­лите газове гаран­ти­рат високо КПД. Моделът BURNiT WBS Active съо­т­вет­ства на евро­пей­с­ките норми за без­опаст­ност EN 303–5 и има чети­ри­сте­пенна защита: пред­па­зен клапан; пред­па­зен топло­об­мен­ник — пред­пазва от пре­гря­ване на котела; STB — тер­мо­стат; нагне­та­те­лен клапан.

Номинал­ната мощ­ност на устрой­ствата варира в диа­па­зона от 20 до 110 кВт в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята.

Базови цени

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
2090–1201 933
25100–1502 209
30120–1802 361
40140–2502 617
50160–3402 817
70250–4103 425
90350–4804 014
110400–6505 002
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

1. Електронно управ­ле­ние
2. Обшивка
3. Високо­е­фек­тивна тер­мо­изо­ла­ция
4. Предпа­зен топло­об­мен­ник
5. Тристе­пенна газова камера
6. Воден топло­об­мен­ник (водна риза)
7. Горивна камера

8. Метална решетка
9. Контей­нер за пепел
10. Фланец за горелка (опция)
11. Димоход
12. Вентила­тор (нагне­тя­ващ)
13. Клапа към вен­ти­ла­тора

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Техниче­ски пара­метри

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by