Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Котелът на твърдо гориво BURNiT WBS Active се явява усъвър­шен­стван вари­ант на модела BURNiT WBS. Той иде­ално под­хожда за отоп­ле­ние на поме­ще­ния с раз­лични голе­мини.

Благода­ре­ние на инте­ли­гент­ния кон­тро­лер и вен­ти­ла­тора за при­ну­ди­телно пода­ване на свеж въздух, този котел се пре­връща в изклю­чи­те­лен лесен за използване, без­опа­сен и високо ефек­ти­вен. Електро­ника управ­лява рабо­тата на вен­ти­л­тора, като по този начин кон­тро­лира горе­нето; елек­три­че­ски вен­ти­ла­тор за при­ну­ди­телно въз­душно захран­ване, опти­ми­зира изга­ря­нето на гори­вото в горив­ната камера и него­вия разход.

Размерът на вра­тата на горив­ната камера поз­во­лява тя да се захранва с големи дървета. Допълни­телно може да се мон­тира газова, мас­лена, дизе­лова или пелетна горелка.

Топлооб­мен­ни­кът е с нисък кое­фи­ци­ент на съпро­тив­ле­ние и с голяма площ, а него­вата ореб­рена повърх­ност и три­сте­пенна камера за отвеж­дане на изго­ре­лите газове гаран­ти­рат високо КПД. Моделът BURNiT WBS Active съо­т­вет­ства на евро­пей­с­ките норми за без­опаст­ност EN 303–5 и има чети­ри­сте­пенна защита: пред­па­зен клапан; пред­па­зен топло­об­мен­ник — пред­пазва от пре­гря­ване на котела; STB — тер­мо­стат; нагне­та­те­лен клапан.

Номинал­ната мощ­ност на устрой­ствата варира в диа­па­зона от 20 до 110 kW в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята.

Базови цени

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, kWОтопля­ема площ, m2Стойност, лв с ДДС
2090–1201 933
25100–1502 209
30120–1802 361
40140–2502 617
50160–3402 817
70250–4103 425
90350–4804 014
110400–6505 002
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

1. Електронно управ­ле­ние
2. Обшивка
3. Високо­е­фек­тивна тер­мо­изо­ла­ция
4. Предпа­зен топло­об­мен­ник
5. Тристе­пенна газова камера
6. Воден топло­об­мен­ник (водна риза)
7. Горивна камера

8. Метална решетка
9. Контей­нер за пепел
10. Фланец за горелка (опция)
11. Димоход
12. Вентила­тор (нагне­тя­ващ)
13. Клапа към вен­ти­ла­тора

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Техниче­ски пара­метри

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by