Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Бойлери ELDOM Green Line за стенен монтаж

Стенни бой­лери ELDOM Green LineСтенните бой­лери ЕЛДОМ Green Line имат голям брой моди­фи­ка­ции, което ви поз­во­лява да напра­вите точния избор в съо­т­вет­ствие с вашите нужди.

Бойлерите могат да бъдат хори­зон­тални или вер­ти­кални, имат раз­ли­чен обем (80-200 литра) и са обо­рудвани с една или две сер­пен­тини, за свър­зване към алтер­на­тивни енер­гийни източ­ници.

Водосъдъ­р­жа­те­лят може да бъде емай­ли­ран или от неръж­да­ема сто­мана. В първия случай, той е обо­рудван с два маг­не­зи­еви анода за допъл­ни­телна защита срещу коро­зия. Във втория случай, се използва висок клас сто­мана AISI 316L с пови­шено съдъ­р­жа­ние на молиб­ден, която се използва също и за про­из­вод­ство на хирур­ги­че­ски инстру­менти и бижута.

Всички модели с водо­съдъ­р­жа­тел от неръж­да­ема сто­мана са обо­рудвани с гоф­ри­рана сер­пен­тина, което пови­шава КПД на бой­лера с 15% поради по-голя­мата топло­об­менна площ.

Бойлерите Елдом имат висо­ко­ка­че­ствена изо­ла­ция на кор­пуса. Управле­ни­ето може да бъде меха­нично или елек­тронно. Безопас­ната работа се гаран­тира от 6-сте­пенна система за ава­риен кон­трол.

Серия S — с един топло­об­мен­ник

Моделите от сери­ята S с ниско раз­по­ло­жена сер­пен­тина с голяма площ мак­си­мално ефек­тивно пре­да­ват енер­ги­ята от топ­лин­ния източ­ник. Предна­зна­чени са за свър­зване към слън­чеви колек­тори, но може да се ком­би­ни­рат и с други отопли­телни уреди.

Бойлери ELDOM Green Line с една сер­пен­тина - раз­мери

Бойлери ELDOM Green Line с една сер­пен­тина - тех­ни­че­ски харак­те­ри­стики

Базови цени (серия S)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
WV08039SL80309529
WV10046SL100339619
WV12046SL120399724
72280MS150469849
72281S2006191 329
Бърз кредитКупи или питай

Серия S2 — с два после­до­ва­телни топло­об­мен­ника

Моделите от серия S2 с две сер­пен­тини са пред­на­зна­чени за свър­зване към два неза­ви­сими източ­ника на топ­линна енер­гия. Това би могло да бъде, напри­мер, слън­чев панел + котел на твърдо гориво или тер­мо­помпа.

Бойлери ELDOM Green Line с две сер­пен­тини - раз­мери

Бойлери ELDOM Green Line с две сер­пен­тини - тех­ни­че­ски пара­метри

Базови цени (серия S2)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
WV08039S2L80359
WV12046S2L120459799
72280MS2150509949
Бърз кредитКупи или питай

Серия S21 — с два пара­лелни топло­об­мен­ника

Моделите от серия S21 с две пара­лелно раз­по­ло­жени сер­пен­тини поз­во­ля­ват да се постигне мак­си­мална ефек­тив­ност при използва­нето на два източ­ника на топ­линна енер­гия.

Бойлери ELDOM Green Line с две пара­лелни сер­пен­тини - раз­мери

Бойлери ELDOM Green Line с две пара­лелни сер­пен­тини - пара­метри

Базови цени (серия S21)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
WV10046S21L100399719
WV12046S21L120459799
72280MS21150509949
Бърз кредитКупи или питай

Хоризон­тални моди­фи­ка­ции

Бойлерите ELDOM Green Line за хори­зон­та­лен монтаж са под­хо­дящи, когато про­стран­ството е огра­ни­чено. Благода­ре­ние на ниско раз­по­ло­же­ните сер­пен­тини те имат висок КПД, срав­ним с вер­ти­кал­ните модели. Има въз­мож­ност за работа на бой­лера в тер­мо­си­фо­нен режим.

Бойлери ELDOM Green Line за хори­зон­та­лен монтаж - раз­мери

Бойлери ELDOM Green Line за хори­зон­та­лен монтаж - пара­метри

Базови цени (серия X)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
WH08046SL80299
WH08039SL80309
WH12046SL120399735
72280XBS150629999
72281XBS2006891 335
Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

Универ­сална инструк­ция за битови бой­лери ELDOM

Инструк­ция за елек­тронно управ­ле­ние на бой­лери ELDOM

Каталог на про­дук­тите ELDOM Green Line 2014

Пример за монтаж на стенен бойлер ELDOM Green Line

Пример за монтаж на бойлер ELDOM Green Line

В ком­па­ния NENCOM вие можете да купите стенни бой­лери ELDOM Green Line с доставка и на изгодни цени. Гаранция на бой­ле­рите — до 5 години, в зави­си­мост от ком­плек­та­цията.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by