Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Пелетен котел GreenEcoTherm Pelletherm V.2

Пелетен котел GreenEcoTherm Pelletherm V.2Котелът GreenEcoTherm Pelletherm V.2 M01 е пред­на­зна­чен за отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с топла вода на поме­ще­ния в авто­ма­ти­чен режим. Той може да работи с пелети раз­лично каче­ство с диа­метър от 6 до 14 мм, а даже и с пло­дови костилки.

Pelletherm V.2 е снаб­ден с бункер за 100 кг гориво и меха­низъм за авто­ма­тич­ното му пода­ване в горив­ната камера и въз­мож­ност за свър­зване на допъл­ни­те­лен резер­воар.

Котелът не само авто­ма­тично се запалва, управ­лява горе­нето, цир­ку­ла­ци­он­ната помпа и тягата в комина, но и сам пре­ма­хва пепе­лта от горив­ната камера по време на работа.

Термостатът на котела може да бъде про­гра­ми­ран за поддъ­р­жане на опре­де­лена тем­пе­ра­тура в поме­ще­ни­ята, вклю­чи­телно и по дните от сед­ми­цата. Достъпът до по-спе­ци­фич­ните настройки може да бъде защи­тен с парола.

Мощността на пелет­ните котли Pelletherm V.2 варира в диа­па­зона от 30 до100 кВт в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята. Като опция е въз­можно да се инста­лира GSM-модул за дистан­ци­онно пус­кане и спи­ране на котела.

Базови цени

Мощност, кВтВоден обем, лСтойност, лв с ДДС
30956 960
451208 190
601849 700
8018411 200
10022012 500
Бърз кредитКупи или питай

В ком­па­ния NENCOM можете да заку­пите пеле­тен котел GreenEcoTherm Pelletherm с доставка и на изгодна цена, а също и да поръ­чате него­вия монтаж.

Докумен­та­ция

Техниче­ски пара­метри

Монтаж и екс­пло­ата­ция

Почистване на котела

Монтажна схема

Сертифи­кат TÜV

Пример за монтаж на котел Pelletherm V.2

Монтаж на котел на твърдо горивоИнстала­ция на пеле­тен котел Pelletherm V.2 с мощ­ност 100 кВт в хотел White Rock Castle

Бункер за пелетиКапака на бун­кера е снаб­ден с удобни клю­чалки

Бункер за пелети отво­ренБункера побира 100 кг пелети и има въз­мож­ност за свър­зване на допъл­ни­те­лен резер­воар

Блок за управ­ле­ние на пелет­ния котелБлок за управ­ле­ние на пелет­ния котел

Механизъм за пода­ване на пелети и почистване на горив­ната камера Механизъм за пода­ване на пелети и почистване на горивната камера

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by